هزاران شاگرد به علت مسدودى مکاتب در نيمروز از تعليم بازمانده اند

زرنج (پژواک، ٢٥سنبله٩٤): رييس شوراى ولايتى نيمروز ميگويد که امسال٢٠مکتب در اين ولايت مسدود بوده و دو مکتب توسط مخالفان مسلح آتش زده شده و اين وضعيت، به معارف ضربه وارد نموده است.
بيش از ٨٥ هزار شاگرد به شمول ١٨ هزار دختر در اضافه از ١٤٠مکتب در نيمروز مصروف درس هستند.
مقامات محلى ميگويند که مردم  نيمروز، علم پرور و فرهنگ دوست بوده و نمى خواهند که اولاد شان بيسواد باشند وميخواهند که پسران ودختران شان، به مکتب بروند ومصدر خدمت به جامعه گردند.
اما آنان ناامنى رايکى ازچالش هاى عمده برسر راه معارف دانسته وتامين امنيت کامل را دربهبودى وضعيت معارف موثر ميدانند.
محمد صديق چخانسورى رييس شوراى ولايتى نيمروز ميگويد که درسال جارى، درمجموع٢٠ مکتب دراين ولايت بسته بوده که تعدادى ازاين مکاتب را طالبان مسدود نموده و شمار ديگرى به علت ناامنى و کم نفوس بودن مناطق، بسته اند.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که بيشتر اين مکاتب، دراطراف مراکز ولسوالى هاى چهار برجک، خاشرود و دلارام مسدوداند.
براساس معلومات رييس شوراى ولايتى نيمروز، هر مکتب حدود دوصد شاگرد داشت که با اين محاسبه، چهارهزار شاگرد از درس و تعليم باز مانده اند.
چخانسورى گفت: "مسدودى مکاتب، به معارف ضربه زده و بايد اين مکاتب باز شوند."
به گفتۀ وى، دو مکتب در ولسوالى خاشرود توسط طالبان نيز حريق گرديده است.
محمد هاشم نورزى ولسوال خاشرود گفت که دراين ولسوالى، صرف سه مكتب باز است كه آنهم از سوى موسفيدان محل اداره ميشود و در ديگر مناطق، طالبان اجازۀ تدريس را به شاگردان نمى دهند.
وى افزود که احتمالاً در حدود ٨٠٠ پسر در اين سه مکتب مشغول درس هستند.
اما عبدالواحد حكمت رييس معارف نيمروز گفت که هيچ مکتبى امسال مسدود نشده و تنها مکاتب محدودى از ١٤ سال بدينسو در ولسوالى هاى خاشرود، چهاربرجک و دلارام مسدود مى باشند.
وى افزود که ناامنى، خشکسالى، بيکارى، رفتن اهالى آن به ايران، حاضر نشدن معلمين وشاگردان به مکتب، از عواملى است که اين مکاتب غيرفعال باقى بمانند.
حکمت علاوه نمود که صرف سه مکتب با کميت حدود  ٦٠٠ شاگرد، در ساحات تحت ادارۀ طالبان در ولسوالى دلارام ازسال هاى گذشته بسته است؛ اما اين مکاتب عنقريب باز و شامل نصاب تعليمى خواهند شد.
رييس معارف گفت: "كوشش ميکنيم که اين مکاتب را به كمک بزرگان محل باز نماييم تا اولاد وطن از درس و تعليم محروم نباشند."
نيمروز، از جمله ولايات گرمسير است که مكاتب در ١٥ جوزا تعطيل و سال تعليمى جديد در ١٥سنبله آغاز ميشود.
احمد سعيد که شامل صنف اول شده، درحاليکه يخن قاق سرخ و دريشى سياه به تن داشت، در گوشه اى از صنف مكتب ابتدائيه شهيد گل محمد شهر زرنج، نشسته و خيلى خوشحال به نظر ميرسيد.
اين طفل هفت ساله گفت که معلم برايش گفته که روزهاى بعد، يخن قاق آبى و دريشى سياه بپوشد تا معلوم شود كه شاگرد مكتب است.
وى علاوه نمود که معلم برايش گفته که در سرکهاى پر ازدحام حركت نكند، از خوراکی های پُخته شده دربازار نخرد، به بزرگان سلام بدهد و در كارهاى خانه با پدر و مادرش كمک كند.
احمد سعيد با ديدگاه و احساسات طفلانه اش گفت: "مه عسکرا ره ده تلويزيون ديديم و ميخايم که نفر کلان حکومت شوم."
عبدالهادى بيدار مدير اين مكتب افزود که سال تعليمى جديد، با شعار تقويت سيستم تعليمى و ارتقاى كيفيت آغاز گرديده و كيفيت تعليمى در مكاتب بهترخواهدشد؛ چون استادان از دارالمعلمين و انستيتيوت اداره و حسابدارى فارغ شده که بر سيستم درس تاثير مثبت ميگذارد.
وى گفت که كتابهاى مضامين عمومى، كمبود است و از طرف رياست معارف براى شان گفته شده كه مسوولان توزيع كُتب، به كابل رفته و عنقريب کُتب را به نيمروز آورده وتوزيع ميکنند که اين کمبود رفع خواهد شد.
بيدارعلاوه نمود: "يكى ديگرازمشكلات معلمين، كمبودمعاش وامتيازات است و ما ازدولت مى خواهيم  که اين قشر محروم جامعه را دراين زمينه يارى رساند."
رييس معارف نيمروز، درمراسم نواختن زنگ سال جديد تعليمى نيز گفت: "بعدازسپرى کردن رخصتى تابستانى، شاگردان به خانۀ دوم خود که مکتب است حاضر ميشوند و در برابرشعارى که قرارداريم، اميد است که درحرف نباشد و درعمل باشد."
وى افزود که رياست معارف ميخواهد که سيستم تعليمى، مطلق تقويت شود و قانونمندى ونظم و دسپلين درمکاتب جاى خود را بگيرد.
 مسوولان معارف ميگويند که جذب شاگردان جديد الشمول آغازگرديده وتا كنون شش هزارطفل به شمول دختران جذب گرديده و تخمين زده مى شودکه امسال ١٦ هزار طفل به مکاتب نيمروز جذب شوند.
به گفتۀ مسوولان، ازجملۀ اضافه از١٤٠مکتب هنوزهم ٤٠ درصد مکاتب فاقد تعمير بوده و شاگردان در زیرخیمه و یا در تعميرهای کرایی تدريس ميشوند و درسال جارى درنظر دارند که تعمير يک تعداد مکاتب، اعمارگردد تاشاگردان ازاين مشکلات رهايى يابند.
اين درحالى است که در بهار امسال، تعميرجديد مکتب متوسطه ملالى شهر زرنج، با هزینه بیش از هشت ميلیون افغانی از کمک بانک جهانی اعمار گرديده و بيش از ١٥٠٠ شاگرد از درس خواندن در زير خيمه و فضاى گردآلود و زمین داغ مصوون مانده اند.
همچنان دربهار امسال، برای اولین بارهشت ميدان ورزشى استندرد به ارزش مجموعى بيش ازنُه ميلیون افغانی، ازبودجه برنامۀ ثبات ملی ریاست احیا وانکشاف دهات، درحالى درمکاتب نیمروز افتتاح گرديدکه شاگردان درميدان هاى خاکى ورزش ميکردند ومصاب به امراض تنفسى ميشدند.
وزارت معارف نيز بيشترين تمرکز روى چاپ و تهيه کُتب درسى در داخل کشور، اعمار ساختمان هاى نيم کاره مکاتب، بلند بردن ظرفيت معلمين، بهترشدن کيفيت معارف، مبارزه با فساد ادارى، انکشاف آموزش سواد و آموزش هاى تخنيکى نموده است.
اسدالله حنيف بلخى  وزيرمعارف که درماه جوزاى سال جارى، پلان صدروزۀ  خود را ارايه ميکرد، گفت که معارف با آنکه میلیونها طفل افغانستان را جذب نموده؛ اما هنوزهم حدود سه میلیون طفل، از رفتن به مراکزتعلیمی و تربیتی محروم هستند و دوره سنی مکتب شان بیرون ازمکتب سپری می گردد.
وی حالت معارف کشور را از لحاظ کمیت و تعداد شاگردان خوب دانست؛ ولی گفت که از لحاظ کیفیت، کارهای جدی و زیادی لازم است که باید روی آن کارهای موثر صورت بگیرد.
به باور وزيرمعارف، با توزیع کتب کافی، استخدام استادان مسلکی و ساختن تعمیرهای جدید برای مکاتب، این مشکل فروکش خواهد کرد.

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.