"احزاب سياسى براى بيرون رفت كشور از وضعيت كنونى بسيج شوند"

کابل (پژواک،١٤عقرب٩٤):شمارى ازاحزاب سياسى و نهادهاى مدنى،اوضاع کشوررا بحرانى خوانده وخواستارجمع شدن تمامى نهادها زير يک چتر به هدف بيرون رفت از اين وضعيت شدند.
اين احزاب،سازمان های سياسی،جامعه مدنی،شوراهای اجتماعی وسران اقوام امروزدرکابل گردهم آمده، گفتند که وضعيت افغانستان از رهگذر سياسى، امنيتى و اقتصادى به بُن بست كشيده شده واحزاب سياسى ازبيشتر شدن وخامت اوضاع جلوگيرى کنند.
آنها حمايت شان را ازحرکتى تحت عنوان "پيام ملی مردم افغانستان" که از سوى ستار سيرت راه اندازى شده ،اعلام نمودند.
عبدالستارسيرت از چهره هاى سياسى  و يکی از نامزدان رياست ادارۀ موقت افغانستان در نشست بُن و نامزدانتخابات رياست جمهورى سال ١٣٨٣افغانستان بودکه بارهاگفته است که برای جلوگيرى از بحران و جنگ در کشور بايد حکومت موقت ايجاد شود.
طاهرهاشمى،عضوحزب "حرکت ملى افغانستان واحد" گفت که افغانستان با مشکلات و چالشهاى بزرگ روبه رو است  و در بدترين شرايط تاريخى قرار دارد .
وى افزودکه هيچ گروه وحزبى با شرايط موجود داخلى و شرايط منطقوى درافغانستان نميتواندکه به تنهايى جلو چالش هايى را که جريان دارد،بگيرد،بايد تمام شخصيت هاى سياسى ونهادهاى مدنى زيريک چترگردهم بيايند و افغانستان را از وضعيت فعلى بيرون کنند.
محمدهارون بارکزى،رييس کميته سياسى حزب "متحدملى افغانستان" گفت که تمام احزاب سياسى و شخصيت ها بايد يکدست شده وکشورراازبحرانى که برخى ها ميخواهند ازاين وضعيت براى منافع شخصى شان استفاده کنند، نجات بدهند و در محوريک پيام ملى گردهم بيايند.
وى برحکومت انتقاد کردوعلاوه نمود: "حکومت،مشروعيت ندارد ودرآن بيشتر گروه هاى کوچک سهيم اند که از مردم نمايندگى نمى کنند ونمى توانند که کشور را از وضعيت بحرانى بيرون نمايند. "
آصف وردک يکتن ازآگاهان امور سياسى دراين محفل گفت که احزاب سياسى ونهاد هاى مدنى بايد يکپارچه شده وافغانستان را که ازرهگذر سياسى، امنيتى واقتصادى با بُن بست مواجه است، خارج کنند.

 

 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.