Data Gathered Date: 

Sunday, March 31, 2013 - 15:45

 
مردم ولايت مرکزى باميان ،از نبود امنيت شکايات ندارند؛ اما نداشتن سرکها و فقر از مشکلات اين مردم است و از رئيس جمهور آينده خواهان حل اين مشکلات مى باشند . 
اين ولايت  مرکزى  ، داراى ٦ ولسوالى و ٩ کرسى در شوراى ولايتى  مى باشد .
گزارش اتى به اساس مصاحبه با  ٩  تن (   ٣ تن آن خانم هاست )  از باشنده گان ٤ ولسوالى و مر کز  اين ولايت ، در مدت هفته جارى  تهيه شده است .
دهقان : نبود سرک مشکل عمده است
محمد افضل ٤٢ساله که شغل دهقانى دارد و سرپرست  خانواده هفت نفرى  است از باشنده گان  منطقه ای ليگان ولسوالی ورس است.
وى  ميگويد که نبود سرک از مشکلات عمده اين منطقه است.
به گفته موصوف ،  آنها به دليل نبود سرک پخته در  دو روز از ورس به کابل ميرسد .
وى ميگويد که مشکلات سرک، يکى از الويت هاى مردم اين ولسوالى  مى باشد .
به گفته موصوف ،  از جمله ٤١ کانديد رياست جمهورى ٣ تن را ميشناسد .
وى افزود  که   امنيت حالا خوب است ، د رزمان امار ت طالبان خانه و کاشانه خود را ترک نموده بود؛ اما حالا به منطقه خود برگشته و زندگى ارام دارد ...
 متعلم : به برکت امنيت درس ميخوانم .
على اکبر که    ٢٠ سال عمر دارد يکى از متعلمين ليسه دره فولادى شهر باميان است ؛ وى  گفت که پدرش به دليل جنگها بى سواد مانده اما خودش به برکت امنيت درس ميخواند .
 وى افزود: ((  حالا که من در مکتب امسال دوازده پاس ميشوم ،تاثير امنيت است ودر ولايت ما امنيت در زمان حاکميت کرزی تامين شده  وما راضی هستيم .))
قرار معلو مات موصوف حکومت فعلى به بازسازى اين ولايت توجه ننموده .
وى به گونه مثال از سرک باميان – کابل ياد آورى نمود که از سه سال بدينسو، سرو  صداى قير ريزى آن شنيده ميشود؛ اما تا هنوز اين کار نشده .
على اکبر ،  افزود که به کانديد راى خواهد داد که در فکر حل مشکلات مردم باشد .
 خانم مغاره نشين : مانند حيوانات زندگى ميکنم .
سکينه خانم ٣٥ ساله که مادر چهار اولاد يتيم است و  در مغاره هاى باميان زندگى ميکند ، ميگويد که د رانتخابات رياست جمهورى شرکت نخواهد کر د . 
وى افزود  :  (( ده يک رای ازمه نه کس رئيس جمهور موشه نه ما اوناره ميشناسوم.  ((
سکينه ميگو يد که در انتخابات شوراى ولايتى به خاطر اشتراک ميکند که يک وکيل را ميشناسد و به وى کمک ميکند .
اين خانم ميگويد : ((  مشکل اساسی  ما سر پناه می باشد؛ ما مانند  حيوانات در مغاره ها زندگی ميکنيم وکسی متوجه مانيست !))
سکينه که از مدت شش سال به دليل نبود سرپناه در مغاره ها زندگى ميکند ميگويد که نه دولت و نه کدام موسسه با وى کمک کرده است .!
  سرمعلمه : پيشرفت صورت گرفته  است
 ريحانه ٣٢ ساله  که معلم ليسه مرکزى باميان است و عضو فاميل ١١ نفرى است ميگويد که انتخابات چانس خوب است تامردم نماينده گان و رئيس جمهورخود را انتخاب کنند .
وى  ميگويد که در پنجسال گذشته در عرصه هاى مختلف پيشرفت صورت گرفته است  .
 ريحانه افزود :
 ((  ما زنان که حق برآمدن از خانه را نداشتيم  امروز  در مکاتب وظيفه داريم وميتوانيم  شاگردان را درس بدهيم .))
به گفتۀ موصوف در باميان امنيت است و مکاتب فعال است اما يگانه مشکل نبود سرک و بر ق است . 
  عودت کننده : به مردم  غريب توجه شود
عذرا خانم  خانه است  که تا صنف شش مکتب خوانده و از  ايران برگشت نموده، حالا در مغاره هاى خانه چسپان  مرکز  زندگى ميکند .
وى بر اهميت انتخابات تاکيد کرده گفت که  مردم بايد در آن سهم گيرند .
 عذرا که خانواده شش نفرى دارد؛ ميگويد که چون راى  غريب و سرمايه دار يکسان اهميت دارد بايد همه واجد شرايط  راى دهند . عذرا ميگويد که از رئيس جمهور آينده ميخواهد تا به مردم غريب توجه کند و برايشان زمينه کار را  مساعد سازد .
 آهنگرجوان :  رئيس جمهور انتخاب شده
 محمد زمان آهنگر ٢٧ ساله مرکز باميان  که فاميل ده نفرى دار د ، به اهميت انتخابات عقيده مند نيست .
به عقيده موصوف،  مردم  ساده است رئيس جمهور را وقت آمريکا  انتخاب کرده.   
زمان افزو د: ((  من رای به هيچ رئيس جمهور نخواهم داد زيرا با رای ما رئيس جمهورانتخاب نمی شود . ))
به عقيده موصوف، مشکل عمده مردم باميان فقر و نبود سرک است .
وى افزود :
 ((  مشکل عمومی مردم سرک است که جور نمی کنه نه کرزی جور کرد ونه ديگه رئيس جمهور جور  خواهد کرد . ))
 جوان : وحدت ملى از همه مهمتر است
محمد مبارز٢٨ ساله يکی ازجوانان    ولسوالی يکاولنگ که از  صنف دوازده فارغ و فعلا در دنبال دريافت وظيفه است ،  ميگويد که رئيس جمهور آينده بايد به تامين وحدت ملى کار کند ...
وی افزود : ((  زمانی امنيت حاکم خواهد  شد که تعصبات قومی لسانی زبانی از بين برود. ))
 به عقيده موصوف کشور از بازسازى به يک ديد گاه ملى نياز دارد که متاسفانه نه مر دم در غم اين است و نه رهبر ان .
  پير مرد :  رئيس جمهور به درد ما نمى خورد
احمد علی ٥٠ ساله که مزدور کار  است و  چهار عضو فاميل دارد ، يکى از باشنده گان  ولسوالی سيغان است.
وى  ميگويد که  شايد راى بدهد؛ اما اميدوار نيست!
وى افزود : (( ما آدم غريب استيم وهرکس رئيس جمهورشود به درد ما نمى خورد ... ))    
 نابينا : زنده گى بهبود نيافته
عباس علی ٣٨ساله که از هر دو چشم نابينا است،يکى از باشنده گان ولسوالى شيبر ميباشد .
اين نابينا که    فاميل ٩ نفرى دار د ،  ميگويد که در حکومت فعلى در زنده گى اش تغيير نه آمده و با مشکلات اقتصادى مانند قبل رو بر و است .
اما افزود که راى دادن حق است و از اين حق استفاده خواهد کر د .
اين نابينا ميگويد که يگانه خواست او از رييس جمهور آينده وحد ت ملى و تامين عدالت اجتماعى است .
 باميان که در حدود ٢٠٠ کيلومتر در غرب شهر کابل موقعيت دارد ، از جمله ولايتى است که داراى  اثار و مناطق تار يخى  ميباشد .
 بتهاى مشهور بودا در آغوش همين ولايت بود که در زمان امارت طالبان منهدم گرديد .
  بند امير يکى از مناطق تاريخى  کشور است که توجه هزاران سياحين را به خود جلب نموده است .
در اين ولايت، هنوز هم حدود ٣٠٠ خانواده به دليل نبود منازل  در مغاره ها زندگى ميکند .