Data Gathered Date: 

Monday, July 1, 2013 - 13:30

 کندهار(پژواک٢٦جوزا ٩٢):باشندگان ولايت کندهارعلاوه بر خواست تحکيم امنيت از دولت و جامعه جهانى ،خواهان اعمار برق ، بازار يابى براى محصولات زراعتى، ختم بيکارى ، اصلاح روند معارف ، اعمار راه هاى مواصلاتى ولسوالى ها و تقويت حکومتدارى در مناطق دور دست اين ولايت هستند .
 حاجى سيدجان خاکريزوال رييس شوراى ولايتى کندهار مى گويد که تحکيم امنيت از هر چه بيشتر خواست اساسى مردم است و اگر امنيت بهتر باشد، پس همه کارهاى ديگر بهبود مى يابد .
وى مى گويد که تطبيق پروژه هاى بزرگ درمنطقه، جلوگيرى فساد از ادارت، اعمار برق، اصلاح سيستم معارف و اعمار بندها آب از نياز ها و خواست هاى اساسى مردم شمرده ميشود .
 وى گفت که ، ٣٠٠ عريضه درجريان هر ماه به شوراى ولايتى سپرده ميشود و مردم ميخواهند ، تا جلوى فساد در آدارت گرفته، پروژه هاى بزرگ در مناطق شان تبطيق و سهولت هاى ديگر برايشان فراهم گردد .
خاکريزوال گفت که منازعات قومى، رها نمودن زندانيان بى گناه، حل مشکلات با مسوولين ، خواست ها و مشکلات سهولت هاى سکونت در منطقه نه تنها به سطح ولايتى ، بلکه تا رييس جمهور نيز رسانده که بعضى از آنها حل گرديده است .
وى افزود که مردم مکرراً خواهان حل بعضى مشکلات بزرگ چون برق ، باسازى، معارت ، بندهاى آب و تامين حقوق شان هستند .
موصوف مى گويد که تاکنون کدام پروژۀ طويل المدت و مهم عملى نشده ؛ اما بعضى از پروژه هاى کوچک وبى کيفيت براى فريب دادن به مردم تطبق شده که نه تنها براى مردم مفيد نبود، بلکه با گذشت زمان کوتاه از بين رفته است .
خاکريزوال همچنان مى گويد که مردم ميخواهند ، تا وزارت خانه هاى درهر بخش حق اين ولايت بجا نمايد، زيراکه ولايت هاى ديگر مورد توجه بيشتر قرار گرفته ؛ اما در ولايت کندهار مشکلات امنيتى بهانه گرفته و اشکاراً حق اين ولايت به ديگران ميدهد .
وى گفت که خواست عمده ديگر مردم اين است، تاجلوى فساد در ادارات دولتى گرفته شود ، به ويژه در ادارات عدلى، قضايى و امنيتى .
به باور وى، از اثر موجوديت فساد نه تنها که کارهاى مردم به تعويق افتاده ، بلکه پول و رشوه نيز آز آنها خواسته ميشود .
محمدزمان باشندۀ شهر کندهار مى گويد که ايجاد سهولت هاى برق خواست يک خواست بزرگ مردم اين ولايت ميباشد .
به گفتۀ وى، مسوولين  با گذشته بيش از ده يک دهه همواره در مورد تعهد ميسپارند؛ اما آن را عملى نکرده است .
وى از دولت خواست، تا از قبل از کار ديگر مشکلات کندهار از بابت برق حل نمايد .
اين باشندۀ شهر کندهار مى افزايد در موجوديت برق فابريکه ها فعال ميگردد ، زمينه هاى کارى مساعد و مشکل بيکارى از بين ميرود .
وى گفت که اکنون پول بيشتر مردم با خريدارى جنراتورها و تيل مصرف ميشود ، زيراکه مردم مجبورهستند که از برق شخصى استفاده نمايند .
محمدکريم مسوول يکى از فابريکه هاى چپلى سازى در پارک صنعتى کندهار مى گويد که برق از همه اول نياز اساسى آنها است ، زيراکه به علت نبود برق خسارات بزرگ به صنعت در کندهار وارد گرديده است.
وى مى گويد ، ده ها فابريکه توسط سرمايه گذار در اينجا ايجاد شده ؛ اما به علت نبود برق از کار افتاده است .
حاجى دوست محمد متنفذ قومى و باشندۀ منطقه ناگهان ولسوالى ارغنداب نبود مارکيت براى محصولات زراعتى خود از مشکلات بزرگ خواند و گفت که انگور و انار کندهار از شهرت جهانى برخوردار است ؛ اما اين محصولات تاکنون به مارکيت هاى اروپا و امريکا راه نيافته است .
 وى مى گويد که پاکستان يگانه راه صادرات محصولات زراعتى مردم اين ولايت است ؛ اما اين کشور ميوه جات افغانستان به نام پاکستانى به مارکيت هاى جهانى صادر مى نمايد .
وى خواست تا راه هاى زمينى و هوايى مساعد گردد تا تجار ميوه تازه و محصولات زراعتى مود به بازار هاى بين المللى صادر نمايد و اين کار باعث رشد زراعت و تقويه اقتصادى مردم خواهد شد.
 سردارمحمد يکى از باشندگان کندهار که از نعمت سواد محروم است ، بيکارى يک مشکل بزرگ خواند و مى گويد که دولت بايد در بخش حل اين مشکل اقدام نمايد .
وى به آژانس پژواک گفت که روزانه ده ها جوان در چهار راهى هاى شهر به انتظار کار ايستاد ميباشند؛ اما در جريان هفته حتى يک يا  دو روز نيز کار پيدا نميشود .
 وى گفت،اگر دولت مشکل برق را حل نمايند، پس تعداد فابريکات بيشتر ميشود و زمينه کار براى هزاران جوان مساعد خواهد شد .
جمال باشندۀ ولسوالى ژيرى کندهار ميخواهد ، تا سيستم معارف اصلاح گردد، وى افزود که از يک سو تعدادى بيشتر مکاتب از اثر نا امنى ها مسدود گرديده و از سوى ديگر سيسم مکاتب باز نيز بسيار به کندى به پيش ميرود .
وى گفت که کمبود معلمين مسلکى، کتوب درسى و نمبود تعميرات مکاتب از مشکلات عمده فراه راه تعليم شمرده ميشود .
موصوف خواست ، تاسيستم معارف به اساس يک پلان منظم دولت اصلاح و امور تعليم و تربيه در اين ولايت معيارى گردد.
همچنان شمارى از باشندگان ولسوالى هاى کندهار خواهان اعمار سرک هاى مواصلاتى با شهر کندهار هتسند و ميگويند که نيروهاى امنيتى بايد اين راه هاى از ماين هاى جاسازى شده پاکارى و همچنان آن را قيرريزى نمايد ، تا تمامى ولسوال ها با داشتن سرک هاى پخته با مرکز ولايت وصل گردد .
حاجى خيرمحمد بړيڅ باشندۀ ولسوالى ښورابک مى گويد که راه مواصلاتى اين ولسوالى با داشتن ٢٣٠ کيلومتر طور خامه و پُر از خطرات ميباشد .
وى گفت که پاشندگان ښورابک با اين راه رفت آمد کرده نمى تواند ، اينکه در امتداد خط ديورند موقعيت دارد ،پاشندگان آن در وقت مريضى وساير نيازها به مناطق آن سوى سرحد رفت آمده مى نمايند .
 وى از دولت خواست ، تا راه اين ولسوالى اعمار نمايد ، زيراکه نسبت به راه هاى ديگر ، راه نزديک به بندر گوادر پاکستان است و با ساخت آن از ارزش بزرگ اقتصادى و تجارتى برخورداد خواهد شد .
عبدالصمد باشندۀ ولسوالى ميانشين مى گويد که در حدود يک سال پيش تحت حاکميت دولت آمده ؛ اما تاکنون تنها يک ولسوال و قوماندان امنيه دارد .
 به گفتۀ وى، مسوولين در آن زمان تعهد سپرده بود که ادارات دولتى اين ولسوالى چون معارف ، صحت و بخش هاى ديگر فعال خواهد کرد؛ اما تاکنون هيچ کارى صورت نگرفته است .
وى مى گويد، تا زمانيکه خدمات دولتى به ولسوالى هاى و مناطق دور دست توسعه نيابد، پس فاصله ميان مردم و دولت نيز از بين نخواهد رفت .