Data Gathered Date: 

Sunday, March 31, 2013 - 12:00

 
نبود امنيت و سرکها ازمشکلات عمده باشندگان خوست ميباشد که از رئيس جمهور آينده کشور حل آنرا ميخواهد.
خوست ولايت است که در جنوب کشور موقعيت دارد و داراى ١٢ ولسوالى و سه واحد ادارى دگر معادل ولسوالى است.
شوراى ولايتى خوست ٩ کرسى دارد که سه کرسى آن براى نمايندگان اناث و ٦ کرسى دگر براى نمايندگان مردان تخصيص يافته..
راپور ذيل بر اساس مصاحبه ها با شش تن از باشندگان مرکز و سه ولسوالى که دو تن آن اناث و يک تن آن کوچى ميباشد تهيه شده است .
يک خانم که در شهر خوست زندگى ميکند ميگويد: از آمريکايى ها تنگ استيم!
بى بى آسيا که مربوط گذرمتون شهر خوست است ميگويد، که در اين پنج سال آخر، وضعيت زندگى شان خوب شده و دليل آن اينست که فرزندش در يک موسسه کار ميکنند.
در ضمن ،اين زن نگران است که فرزندش را کسى نکشد؛ يا اختطاف نکند ويا هم خانه اش را هدف  بم دستى قرار ندهد .
اين مادردر انتخابات اشتراک نمى کند؛زيراکه کارت راى دهى ندارد.
وى مشکل نخست را ناامنى ميپندارد و موجوديت نيروهاى خارجى را مشکل دوم عنوان کرد.
اسما ميگويد: شب و روز طيارات در فراز هوا ميگردند؛ خواب مردم را ناآرام ساخته، اطفال و کودکان را ميترساند، آتش بارى ميکنند و ما فکر ميکنيم که جنگ در گرفته.
اين خانم در پاسخ به اين پرسش وقتيکه با رئيس جمهور روبرو گردد از وى چه ميخواهد گفت: رئيس جمهور را ميگويم که ازين کافرها مارا نجات دهيد! دگر بخانه هاى مردم داخل نشوند، ما را نکشند، به کشورهاى خود برگردند و اين جنگها را پايان دهيد.
 اين خانم ميگويد که در حکومت کنونى، آب آشاميدنى به قريه ى شان تهيه شده.
کوچى: در انتخابات شرکت نمى کنم.
دين گل کوچى که ٤٦ سال عمر دارد، ميگويدکه در پنج سال گذشته هيچ تغيير مثبت در زندگى اش  نيامده، به همين اساس در انتخابات شرکت نمى کند.
وى در پاسخ اين پرسش که کدام کانديدا مورد پسند اوست گفت: ((هيچکدام آنها را به دو توت نميخرم.))
اين شخص که از ميان ٤١ کانديداى رياست جمهورى تنها دو نفر آنانرا ميشناسد؛ دليل شرکت نکردن خود در انتخابات را چنين بيان داشت: (( نه گم شان کن، همه ى شان دزد استند، فقط جيب هاى خودرا پر ميکنند.))
اين مرد کوچى ميگويد که نداشتن سرپناه و خانه بدوشى، مشکل مهم وى است و از رئيس جمهور آينده ميخواهد که به رفع مشکل سرپناه، نداشتن و کمبود مکاتب و کيلنيک هاى صحى شان بپردازد.
اين شخص به برگزارى انتخابات مطمئن نيست و ميگويد اگر جنگ به همين منوال ادامه پيدا کند... هر کس خير سر خودرا خواهد خواست و در انتخابات شرکت نخواهد ورزيد.
وى ميگويد در صورت روبرو شدن با رئيس جمهور از وى خواهد خواست، اگر از توانش کار پوره نيست؛ استعفا دهد.  
زارع: کشور اشغال شده
محمداکرم باشنده ى ولسوالى صبرى که ٣٥ سال عمر و شغل دهقانى دارد ميگويد، در زندگى اش هيچ تغيير مثبت نيامده و هيچ کانديدا مورد انتخابش نيست.
وى به اين باورست که هيچ کانديدا استقلاليت و اسلاميت کامل را ندارد؛ بناءً از آنها حمايت نمى کند.
اين شخص که حامى همه ى کانديداها را غرب ميداند؛ از اشتراک در انتخابات اباء مى ورزد.
وى به اين ارتباط ميگويد: من ميدانم که راى من در حالات کشور هيچ تغيير را ببار نمى آرد، کشور اشغال شده و راى من هيچ ارزش ندارد.
اين زارع ميگويد، اگر با رئيس جمهور ببيند برايش خواهد گفت که ازين غلامى فقيرى برايش بهتر است؛ ما ميشرميم، دگر بس است. 
وى ميگويد در قريه اش مشکل نخست ناامنى و مشکل دوم بيکارى است و ميافزايد که در حکومت کنونى در قريه شان هيچ کار صورت نگرفته.
يک تجار: کانديداها بيگانه اند
بصيراحمد باشنده ى ولسوالى اسماعيل خيل که ٢٨ سال عمر و پيشه ى تجارت دارد ميگويد که بر کانديداها باورى نيست و برايش راى نمى دهد.
بصيراحمد اضافه ميکند همه ى اين کانديداها پسربچگان اروپا، غرب و همسايه ها استند.
اين سوداگر که از چين و شهر دوبۍ کشور امارات متحده عرب سامان آلات برقى را وارد ميکند؛ ميگويدکه  مشکل اول شان ناامنى است و از رئيس جمهور آينده ميخواهد که مشکل ناامنى را با مخالفان دولت از طريق صلح حل نمايد.
بصيراحمد ميگويد که اضافه از نيم کانديداهاى رياست جمهورى را ميشناسد؛ مگر آن چيزيکه وى در تلاش اش است در وجود هيچکدام کانديداهاى کنونى نمى بيند.
اين سوداگر جوان ميگويد که کانديد مورد نظر وى بايد به افغانيت، اسلاميت و کشور احترام داشته باشد.
وى مى افزايد که در قريه ى شان از طريق پروگرام همبستگى ملى برق جنراتورى آماده شده و انکشاف دگر صورت نگرفته.
يک جوان بى روزگار: بيکارى مشکل اساسى است
محمدايوب باشنده ى ولسوالى تنى که ٢٣ سال عمر دارد؛ ميگويد، باوجوديکه در پنج سال گذشته در زندگى شان کدام تغيير بوجود نيامده؛ مگر ميخواهد که در انتخابات شرکت کند وراى دهد.
اين شخص که بگفته اش از صنف دوازدهم فارغ شده تا ده يا دوازده کانديداى رياست جمهورى را ميشناسد و ميافزايد در صورت روبرو شدن از رئيس جمهور آينده ميخواهد که موکلين خودرا فراموش نکند و کدام وعده ها را که به مردم دا ده بايد عملى کند.    
  وى ميگويد که مشکلات اساسي قريه ى شان نبود برق، آب آشاميدنى، سرکها و وجود بيکارى است.
محمد ايوب به برگزارى انتخابات باور دارد و ميگويد که انتخابات کنونى جوش و خروش انتخابات قبل را ندارد.    
ژورناليست: پيشرفت صورت گرفته
نشان الدين باشنده شهر خوست که به آژانس خبرى اشوتيد پريس گزارشات را تهيه ميکند و ٣٣ سال عمر دارد ميگويد، در پنج سال گذشته زندگى مردم  خوب شده و در منطقه پيشرفت صورت گرفته.
سرک اسفلت شده، سربندها ترميم و ساختمان ولسوالى و شمار از مکاتب اعمار گرديده.    
نشان الدين اضافه ميکند که سابق خانه و موتر نداشت اکنون هر دو را دارد.
وى در انتخابات شرکت ميکند و ميگويد که به کانديدا راى ميدهد که از غرب نيامده باشد و دستانش به خون مردم آلوده نباشد .
نشان الدين ميافزايد اگر در جستجوى چنين کانديدا موفق نشود؛به يک کانديداى زن راى خواهد داد زيرا که او يک مادر است و بصفت مادر دستانش بخون مردم آلوده نيست.
اين شخص اضافه از نيم کانديداهاى رياست جمهورى را ميشناسد و از پيشينه ى اعمال آنها نيز خبر است.
وى ميگويد که مشکلات بزرگ شان نبود برق، آب آشاميدنى صحى و امنيت است.
نشان الدين از رئيس جمهور آينده ميخواهد که نيروهاى امنيتى داخلى را تقويه و نياز به نيروهاى خارجى را رفع سازد.
يک متعلمه مکتب: به زندگيم باور نه دارم
سهيلا دانش آموزه صنف دهم ،مشکل اساسى خودرا ناامنى عنوان ميکند.
وى ميگويد: وقتيکه از خانه بيرون ميروم، باور ندارم که دوباره زنده بخانه برگردم،؛ فکر ميکنم که هر آن انفجار خواهد شد و مرا خواهد کشت.
اين دوشيزه ميگويد که در انتخابات شرکت ميکند، زيرا که راى دادن حق اوست.
سهيلا ميگويد که در فاميلش نفقه آور، تنها پدرش است و آن هم يک دکان کوچک با عايد کم در شهر خوست دارد.  
سهيلا که با فاميلش در يک خانه ى کرايى زندگى ميکند ميگويد در پنج سال گذشته در زندگى شان کدام تغيير مثبت نيامده.
اين متعلمه کانديداهاى اناث رياست جمهورى را نميشناسد و از جمله ى ديگران تنها از حامد کرزى، داکتر عبدالله عبدالله و رمضان بشردوست  نام برد که بگفته اش اينانرا هم در تلويزيون ديده اند.
وى خواستش از رئيس جمهور اينست که به هر قيمتيکه شود جنگ را پايان دهد.