داکتر احمد يوسف نورستانى:
احمديوسف نورستانى درسال ١٣٢٦ خورشيدى در قريۀ شيگرام مربوطات مرکز ولايت نورستان متولد گرديده است .موصوف از ليسۀ رحمان بابا در کابل فارغ و ليسانس بخش تاريخ و جغرافيۀ پوهنځى زبان و ادبيات پوهنتون کابل مياشد .وى سند ماسترى خود دربخش انسان شناسى و همچنان سند دوکتورا خود نيز در همين بخش از پوهنتون ارزونا امريکا دريافت کرده است.وى بعد ازسقوط رژيم طالبان درحکومت موقت رييس جمهورحامدکرزى منحيث سخنگوى رييس جمهور و مسوول مطبوعاتى رياست جمهورى و بعداً منحيث وزيرحفظ آب و محيط ، معاون اول وزارت دفاع و والى هرات ايفاى وظيفه کرده است.نورستانى مى گويد که درزمان هجرت در پاکستان با حزب محاذ اسلامى ارتباط داشت ؛ اما اکنون با کدام حزب پيوند ندارد .