١- تلويزيون ملى کاپيسا :
تلويزيون ملى کاپيسا ١٢ برنامه مختلف دارد که يکتعداد آن از مرکز ريلى ميشود .
٢- راديو نوبهار:
راديونوبهار يکى از راديوهاى فعال کاپيسا است که با داشتن نشرات ٢٤ ساعته علاوه بر ولايت کاپيسا در ولايات پنجشير و پروان نيز شنيده مشود .اين راديو به هزينه شخصى انجنير ملنگ تاسيس شده و ١٨ کارمند دارد که شش تن آن زن است.
شماره تماس : ۰۷۸۶۴۹۷۵۹۷
ايميل : baktashwafa@gmail.com
 ٣-راديو نجراب غږ :
اين راديو يکى از راديو هاى فعال در ولسوالى نجراب ولايت کاپيسا ميباشد که با داشتن نشرات ٢٤ ساعته، ١٢ کارمند دارد و دو تن آن زن است . راديو نجراب غږ از سوى داکتر عبدالمطلب حامد تاسيس شده است .
شماره تماس  ۰۷۰۰۲۳۰۹۱۴
ايميل : mutaleb_nejrab@hotmail.com
٤-هفته نامه عصرتمدن :
اين رسانه درسال ١٣٨٩ ه ش از سوى آغابچه شيدا و داکتر عبدالله نصر تاسيس شده و اکنون نيز فعال است که به شکل هفته وار به تيراژ هزار نسخه چاپ ميشود .اين هفته نامه اسوى عبدالله نصرت تمويل ميشود و ١١ کارمند دارد .
شماره هاى تماس : ۰۷۹۶۵۵۸۴۴۵ ـ ۰۷۷۳۶۴۸۴۷۱
ايميل : aghabacha_shaida@gmail.com
 ٥-جريده وفاق :
  جريده وفاق درسال ١٣٨٥ه ش از سوى سيدناصر تقدسى تاسيس و در هر ١٥ روز يکبار نشر مى گردد .اين جريده علاوه بر کاپيسا در ولايات پروان ، پنجشير و کابل نيز توزيع ميشود و ١٠ تن کارمند دارد.
شماره تماس: ۰۷۹۹۶۹۶۶۶۹
٦-گاهنامه کوهساران :
ماهنامه کوهساران نيز در ولايت کاپيسا وجود دارد که از سوى جوانان علمى و فرهنگى کوه بند کاپيسا به نشر ميرسد . مسوول مدير اين رسانه نور رحمان ناصح و به نوشته هاى سياسى ، اجتماعى و فرهنگى اختصاص شده است .