شوراى ولايتى ميدان وردک، ١٥ عضو دارد که در انتخابات شوراى ولايتى سال ١٣٩٣ خورشيدى، فقط دو عضو سابق اين شورا، يکبار ديگر به شورا راه يافته و هيئت ادارى موقت اين شورا به شکل ذيل انتخاب شده است.
رييس: حليمه عسکرى
معاون: ميرويس اميرى
منشى: شريف الله هوتک
 
١-محمد سردار بختيارى:
محمد سردار بختيارى فرزند بختيار؛ در سال ١٣٦١ خورشيدى در منطقه قوم دهقان ولسوالى بهسود ولايت ميدان وردک متولد گرديده است. بختيارى، تعليمات خود را تا صنف دوازدهم در منطقۀ خود انجام داده و حالا محصل پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون خصوصى رابعۀ بلخى ميباشد. موصوف قبل از وکالت، مصروف تجارت شخصى بود.
شمارۀ تماس: ۰۷۶۶۴۰۴۱۴۲
٢-حاجى احمدجعفرى:
حاجى احمد جعفرى فرزند قنبرعلى؛ درسال ١٣٤٤ خورشيدى در منطقۀ مخچه قلعۀ ولسوالى دايميرداد ولسوالى ميدان وردک، متولد گرديده است. موصوف، تا صنف دوازدهم در ليسۀ امام حسن در پشاور درس خوانده و قبل از وکالت، مصروف تجارت شخصى بود و همچنان کدام وظيفۀ رسمى نيز اجرا نکرده است.
شمارۀ تماس: ۰۷۷۱۱۴۵۱۶۶
٣-خوانى سلطانى:
خوانى سلطانى فرزند محمد محسين، درسال ١٣٣٢ خورشيدى در بهسود مرکزى ولايت ميدان وردک متولد گرديد است. موصوف در منطقۀ خود تا صنف ١٢ درس خوانده و قبل از راه يافتن به شوراى ولايتى، به حيث متنفقد قومى در منطقۀ خود مطرح بود.
شمارۀ تماس: ۰۷۷۸۸۷۱۸۲۵
٤- حسن رسولى:
حسن رسولى فرزند مير افغان؛ درسال ١٣٦٤ خورشيدى در ولسوالى بهسود ولايت ميدان وردک متولد گرديده است. موصوف، فعلاً محصل پوهنځى حقوق و علوم سياسى موسسۀ تحصيلات عالى نور ميباشد. رسولى قبل از وکالت، مدير يکى از ليسه هاى اين ولايت بود و با کدام حزب سياسى ارتباط ندارد.
شمارۀ تماس: ۷۷۰۸۰۹۹۵۹
٥-حليمه عسکرى:
حليمه عسکرى بنت محمد رضا؛ درسال ١٣٦٨ خورشيدى در قريۀ ممرک ولسوالى بهسود مرکزى ولايت ميدان وردک متولد گرديده است. خانم عسکرى، ليسانس پوهنځى حقوق پوهنتون کابل ميباشد و در دور گذشتۀ شوراى ولايتى نيز عضويت داشت.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٩٣٢٤٥٦٤
٦-شريف الله هوتک:
شريف الله هوتک فرزند حضرت محمد جانان؛ درسال ١٣٦٧ خورشيدى در منطقه زيولات ولسوالى جلريز ولايت ميدان وردک متولد گرديده است. هوتک بعد از فراغت از ليسۀ زيولات، دورۀ دو سالۀ  اداره و مديريت را در کابل سپرى کرده است. موصوف در اکادمى نظامى نيز درس خوانده و فعلاً محصل پوهنځى حقوق پوهنتون کابل ميباشد. وى قبل از وکالت، مصروف تجارت شخصى بود و به حيث فعال مدنى نيز فعاليت داشته است.
شمارۀ تماس: ۰۷۷۷۷۴۵۴۸۹
٧-عصمت الله عاصم :
عصمت الله عاصم فرزند امان الله در سال ١٣٥٨ خورشيدى؛ در منطقۀ کريمداد ولسوالى نرخ ولايت ميدان وردک متولد گرديده است. موصوف، از طب معالجوى فارغ گرديده و قبل از وکالت، مصروف امور اجتماعى بود.
شمارۀ تماس: ۷۰۰۲۶۶۰٣۲
٨-حسين على بليغ:
حسين على بليغ فرزند محمد عظيم؛ درسال ١٣٦٤ خورشيدى در منطقۀ لنگر ولسوالى حصۀ اول بهسود ولايت ميدان وردک متولد گرديده است. موصوف در پوهنځى علوم اجتماعى پوهنتون کابل، تا درجۀ ليسانس درس خوانده و قبل از راه يافتن به شوراى ولايتى، کارمند ملکى وزارت امور داخله بود.
شمارۀ تماس: ۰۷۷۵۰۱۸۶۹۱
٩-حاجى عبدالوحيد اکبر زوى:
حاجى عبدالوحيد اکبرزوى فرزند عمراخان؛ در سال ١٣٥٠ خورشيدى در ولسوالى سيدآباد ولايت ميدان وردک متولد گرديده است. موصوف، تا صنف ١٢ درس خوانده و قبل از راه يافتن به شوراى ولايتى، به حيث متنفذ قومى خدمت کرده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٧٠٤٦٧٩٩٤
١٠-اخترمحمدطاهرى
اخترمحمد طاهرى فزرند حضرت محمد طاهرى؛ درسال ١٣٢٨ خورشيدى در منطقه شيخ آباد ولسوالى سيدآباد اين ولايت متولد گرديده است. موصوف، از صنف ١٢ فارغ و براى مدت دو سال در پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل تحصيل کرده؛ اما تحصيلاتش به علت جنگ هاى داخلى، به اتمام نرسيده است. وى قبل از وکالت، به حيث رييس اتاق تجارت و رييس شوراى وردک، در اين ولايت ايفاى وظيفه کرده است.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۷۶۰۸۱۸۰
١١-ميرويس اميرى
ميرويس اميرى فرزند اميرمحمد؛ درسال ١٣٢٩ خورشيدى در منطقۀ امرخيل ميدان شهر مرکز ولايت ميدان وردک متولد گرديده است. اميرى، از دارالمعلمين ميدان شهر فارغ و بعداً به حيث معلم، سرمعلم و مدير در مکاتب مختلف اين ولايت، ايفاى وظيفه کرده است.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۷۶۰۸۱۸۰
١٢-هاجر ميرزايى:
هاجره ميرزايى بنت محمد رضا؛ درسال ١٣٦٦ خورشيدى در منطقۀ سبز کوه بيرون ولسوالى بهسود مرکز ولايت ميدان وردک، متولد گرديده است. خانم ميرزايى، تحصيلات خود را تا درجۀ ليسانس در بخش علوم طبيعى پوهنتون کابل انجام داده است.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۷۶۰۸۱۸۰
١٣- نفیسه سیلۍ وردک:
نفيسه سيلۍ وردک بنت محمد نادر؛ در سال ١٣٥٧ خورشيدى در منطقه تره خيل ولسوالى سيدآباد متولد گرديده است. خانم وردک، از پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل فارغ و بعداً در دواير مختلف داخلى و خارجى ايفاى وظيفه کرده است. موصوف قبل از راه يافتن به شوراى ولايتى، يکى از فعالان جامعۀ مدنى بود.
شمارۀ تماس: ۰۷۸۶۲۸۴۸۰۰
١٤-مسعود شنيزى:
مسعود شنيزى فرزند حاجى محمد عمر، درسال ١٣٦٤ خورشيدى در ولسوالى سيدآباد ولايت ميدان وردک متولد گرديده است. موصوف، تحصيلات خود را تا درجۀ ليسانس در بخش اداره و مديريت در هندوستان انجام داده و قبل از وکالت، مصروف تجارت شخصى بود.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٨٨٨٨٨٣٥
١٥- سيد روح الله علوى:
سيد روح الله علوى فرزند سيد غضنفرشاه؛ در سال ١٣٦٦ خورشيدى در ولسوالى بهسود مرکزى ولايت ميدان  وردک متولد گرديده است. علوى از پوهنځى حقوق پوهنتون کابل فارغ گرديده و قبل از وکالت، کدام وظيفۀ رسمى نداشت.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٩٧٣٥٧٩٩