شورای ولایتی کاپیسا ۹ عضو دارد، که در سال ۱۳۹۳ سه تن از اعضای آن، توانستند چوکی خود را حذف کنند. به اساس اصول وظایف داخلی آن شورا، افراد ذیل به هیئت اداری آن شورا انتخاب شده اند.
محمد حسین سنجنی: رئیس
انجنیر گل زمان شینواری: معاون
قاضی محمد امان مبارز: منشی
 
١- محمد حسين سنجنی:
 محمد حسين سنجنی فرزند شربت خان؛ در سال 1342 در منطقه سنجن ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا ممتولد شده و  تا صنف دوازدهم در لیسه شیرخان خیل آموزش دیده است. سنجنی در دوره قبلی نیز رئیس شورای ولایتی کاپیسا بود و در سال 1393 توانست به همین پست باقی بماند.
شماره تيليفون: 0790600200
٢- محمد محفوظ صافى:
محمد محفوظ صافى فرزند محمد ملنگ؛ در سال 1360 در شهر محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا متولد شده و تعلیمات خود را تا صنف دوازدهم در لیسه محمود راقی به پایان رسانده و در سال 1392 از بخش دری دارالمعلمین عبدالصبور شهید ولایت کاپیسا فارغ شده است.
صافی، عضو حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می باشد. نامبرده قبل از این که به شورای ولایتی راه پیدا کند، رئیس شورای انکشافی کاپیسا بود. 
شماره تيليفون: 1776427044
٣- گل محمد خان صافى:
 گل محمد خان صافى فرزند فضل احمد؛ در سال 1342 در قریه شیرخان مرکز ولایت کاپیسا متولد شده و در سال 1358 از صنف دوازهم لیسه محمود راقی فارغ گرديده است. او قبلاً قوماندان جهادی بود. صافی در دوره قبلی، معاون شورای ولایتی آن ولایت بود و در سال 1393 توانست بار دیگر به شورای ولایتی کاپیسا راه پیدا کند.
شماره تيليفون: 0789491190
٤- قاضی محمد امان مبارز:
 قاضی محمد امان مبارز  فرزند محمد اعظم؛ در سال 1365 در قریه خمزرگر ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا متولد شده و در سال 1379 از صنف دوازهم لیسه میرمسجدی فارغ گرديده است. وى در سال ١٣86 از پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونی، به سویه لیسانس فارغ شده است. وموصوف قبل از این که عضو شورای ولایتی شود، رئیس شورای انکشافی ولسوالی حصه اول کوهستان بود.
شماره تيليفون: 0708110279
٥- عبدالفتاح توریالی:
عبدالفتاح توریالی فرزند عبدالستار؛ در سال 1347 در منطقه بدخشی ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا متولد شده و در سال 1367 از صنف دوازدهم لسیه بغلان مرکزی فارغ گرديده و در پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل نیز درس خوانده است. نامبرده، قبل از این که به شورای ولایتی راه پيدا کند، رئیس یکی از شرکت های ساختمانی بود و پیش از آن نیز رئیس اتحادیه کارگران نجراب بود.
شماره تيليفون: ۰۷۷۷۱۹۱۴۵۴
٦- انجنیر گل زمان شینواری:
انجنیر گل زمان شینواری فرزند محمد شیرزوی؛ در سال1358 در منطقه نوآباد کاپیسا متولد شده و در سال 1373 از لیسه محمود راقی فارغ گرديده است. وی لیسانس پوهنځی زراعت پوهنتون کابل می باشد. شینواری عضویت کدام حزب سیاسی را ندارد و قبل از این که عضو شورای ولایتی شود، در ریاست معارف ولایت کاپیسا مصروف کار بود.
شماره تيليفون: ۰۷۹۹۰۹۰۸۸۰
٧- شکریه نصیر:
 شکریه نصیر بنت سربلند؛ در سال 1355 در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا متولد شده، و فارغ صنف دوازدهم لیسه شیندند ولایت هرات است. نصیر، قبلاً نیز عضو شورای ولایتی کاپیسا بود.
شماره تيليفون:۰۷۰۷۳۹۲۴۵۱
٨- سيما متين:
سيما متين فرزند محمد شاه؛ در سال 1345 در منطقه ریگ روان ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا متولد شده و در رشته تعلیم و تربیه در پوهنتون البیرونی تحصیلات خود را به پایان رسانده است. او  قبلاً نیز عضو شورای ولایتی کاپیسا بود.
شماره تيليفون: ۰۷۹۹۶۹۶۱۷۲
٩- الحاج عزيزالله صافى:
 الحاج عزيزالله صافى فرزند نعمت الله؛ در سال 1342 در منطقه انار جوی ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا متولد شده و در سال 1362 از لیسه غازی عثمان آن ولسوالی فارغ گرديده است. وی در سال 1391 از بخش دری دارالمعلمین کاپیسا فارغ شد. وی قبل از این به شورای ولایتی راه پيدا کند، یکی از بزرگان قومی بود و مسوولیت آوردن صلح را داشت.
شماره تيليفون: ۰۷۹۷۵۰۸۵۸۰