١٧٢-حاجى محمداکبرستانکزى
نمايندۀ مردم لوگر ، ارا : ٢٢٢٤
حاجى محمداکبرستانکزى فرزند غلام فاروق ستانکزى درسال ١٣٥٩ هجرى شمسى در قريۀپادخواب شانه مربوط پل علم متولد گرديده است . موصوف تعليمات ابتدايى خويش در مکتب پادخواب شانه و تعليمات ثانوى خود در ليسه بى بى عايشه صديقه در پشاور به اتمام رسانده و اکنون محصل پوهنتون دعوت در کابل  ميباشد. وى در ابتداى دوره موقت يک شرکت ساختمانى را ايجاد کرد که علاوه بر وظيفه رسمى پروژه هاى گوناگون انکشافى در ولايات مختلف کشور تطبيق کرده است . وى با کدام حزب سياسى رابطه ندارد ، زبان مادرى وى پشتو ؛ اما با زبان هاى درى و انگليسى نيز صحبت کرده ميتواند .
شماره هاى تماس  :  ۰۷۰۰۶۸۲۱۲۷:  ۰۷۹۹۳۴۴۴۲۳
 ١٧٣-شکيلاهاشمى
نمایندۀ مردم لوگر ، ارا : ١١٧٤
شکيلا هاشمى بنت سيد حبيب الله هاشمى درسال ١٣٤٧ه ش در ناحيۀ ٧ شهر کابل متولد گرديده و برخى بيشتر عمرش در همين ناحيه سپرى کرده است .وى از مکتب عايشه درانى شهر کابل فارغ و پوهنځى طب را دريکى از پوهنتون هاى شخصى در شهر پشارو تعقيب کرده است . موصوف در زمان حاکميت طالبان مسوول و معلم  کورس زبان ها در ناحيه ٧ بود . با کدام حزب ارتباط ندارد و در دور گذشته نيز نماينده مردم لوگر در ولسى جرگه بود . زبان مادرى وى درى ؛ اما با زبان هاى پشتو و انگليسى نيز صحبت کرده ميتواند .
شماره تماس : ۰۷۰۰۲۳۵۴۳۴
 ١٧٤-حاجى على محمدشهيدى
نمايندۀ مردم لوگر ، ارا : ٣٥٤٠
حاجى على محمدشهيدى فرزندحاجى عزيزاحمد درسال ١٣٣٣ه ش در قريۀ پاد خواب پل علم متولد گرديده، تعليمات ابتدايى خود در مکتب قريۀ و تعليمات ثانوى خويش را در ليسه جهادى کلنگار به اتمام رسانده است .موصوف بعد از فراغت پيشه تجارت را انتخاب کرد، در زمان جهاد عضوى حزب اسلامى بود و به کشور پاکستان نيز هجرت کرده است. وى کدام وظيفه رسمى را انجام نداده و در دور ١٥ ولسى جرگه نيزعضويت اين جرگه را بعهده داشت .
شماره تماس : ۰۷۰۷۱۲۴۱۴۱
 ١٧٥-انجينر صاحب خان
نمایندۀ مردم لوگر ، ارا ١٨٣١
انجينرصاحب خان فرزند حاجى محمداجان درسال ١٣٣٦ه ش در قريۀ دوکى خيل ولسوالى ازره لوگر متولد گرديده و با قوم خروتى ارتباط دارد . وى فارغ ليسه رحمان بابا و سند ليسانس خود از پوهنځى زراعت پوهنتون کابل را به دست آورده است ، تعليمات دينى نيز دارد و درزمان جهاد، قوماندان حزب اتحاد اسلامى در ولسوالى ازره بود .موصوف بعد از فيروزى مجاهدين با موسسۀ داکار ، اى ار سى و موسسات ديگر ايفاى وظيفه کرده است .
شماره تماس : ۰۷۹۹۰۰۴۴۲۸