١٤٦-حاجى آغاجان سعيدى
نمايندۀ مردم ، ارا : ۳۵۷۴
 
 حاجى آغاجان سعيدى فرزند سيد محمد درسال ١٣٣٦خورشيدى در منطقۀ سنجن ولسوالى کوهستان حصۀ اول متولد گرديده است . وى درسال ١٣٥٩ از مکتب سنجن فارغ گرديده ؛ اما از تعليمات ديگر به اثر جنگ باز ماند و در زمان جهاد بحيث قوماندان اشتراک کرده است . زبان مادرى وى پشه يى و به زبان هاى پشتو و درى نيز تکلم کرده ميتواند .
 شمارۀ تماس : ۰۷۸۷۸۳۴۰۰۴
 
١٤٧-الحاج ميرداد خان نجرابى
نمايندۀ مردم ، ارا : ۱۰۱۹۹
 
الحاج ميرداد خان نجرابى  فرزند حاجى عبدالنبى درسال ١٣٤٣ خورشيدى در ولسوالى نجراب متولد گرديده است . وى  درسال ١٣٦٨ خورشيدى از ليسۀ حيدرخان فارغ و ليسانس را درسال ١٣٦٨از  پوهنځى حقوق وعلوم سياسى پوهنتون کابل دريافت کرده است. اکنون مصروف اخذ سند ماسترى در بخش حقوق و علوم سياسى از يک پوهنتون خصوصى ميباشد، نجرابى منحيث کارمند وزارت امور داخله ايفاى وظيفه کرده و  براى مدت بيشتر از ٢٠ سال قوماندان پوليس کابل بود . زبان مادرى وى درى ؛ اما بازبان هاى پشتو، عربى و انگليسى نيز صحبت کرده ميتواند .
 
شمارۀ تماس  : ۰۷۷۵۵۵۵۲۵۵
 
١٤٨-طاهره مجددى
نمايندۀ مردم ، ارا : ١٤٦٤
 
طاهره بنت غلام نصرالدين درسال ١٣٤٢ خورشيدى در ولسوالى کوهستان ولايت کاپيسا متولد گرديده است . موصوف تعليمات دوره ليسۀ خود را درسال ١٣٥٤ در ليسه اشترگرام به اتمام رسانده و درسال ١٣٨٤ از دارالمعلمين کاپسا فارغ گرديده است .
وى با موسسات مختلف  بحيث ماستر ترينر ايفاى وظيفه کرده و همچنان بيشتر از ٣٠ سال کارمند رياست معارف کاپيسا بود و مهمچنان درسال ١٣٨٢ بحيث نمايندۀ مردم در لويه جرگه قانون اساسى اشتراک داشت .
زبان مادرى وى درى ؛ اما به زبان هاى پشتو و انگليسى نيز صحبت کرده ميتواند .
 
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۴۲۰۵۹۳
 
 ١٤٩-انجنيرمحمداقبال ساپى
نمايندۀ مردم ، ارا : ۶۶۴۱
 
انجنيرمحمداقبال ساپى فرزند سيد آقا درسال ١٣٤٨ خورشيدى در ولسوالى کوهستان دوم کاپيسا متولد گرديده است. وى از ليسۀ محمود راقى  فارغ گرديده و در جهاد عليه اتحاد شوروى سابق نقش مهم داشت و بحيث متنفذ قوم در بين مردم کاپيسا مطرح است .
وى از پوهنحى ادبيات پوهنتون کابل فارغ و ماسترى خود در بخش حقوق و علوم سياسى دريافت کرده است ، وى همچنان بحيث رييس کميسيون امور دفاعى ولسى جرگه ايفايى وظيفه کرده و علاوه بر زبان هاى درى و پشتو با زبان انگليسى نيز حاکميت دارد .
 
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۰۵۳۹۲۹