عبدالجميدخوگيانى فرزندعبدالله خان و نواسه جرنيل ولاجان است که در سال ١٣٣٣ه ش در قريۀ اوديسا ولسوالى خوگيانى ننگرهار متولد گرديده است .
وى تعليمات ابتدايى خود در ولسوالى خوگیانی و تعليمات متوسط و ابتدايى خويش در ليسه حبيبيه کابل به اتمام رسانيده و سند پوهنځى اقتصاد از پوهنتون کابل بدست آورده است .
وى بعد در زمان تجاوز شوروى بر افغانستان تا يک سال زندانى و بعداً به پاکستان مهاجر و پس از آن با صفوف مجاهدين يکجاشد و تا شکست و خروج شوروى به جهاد خود ادامه داد .
وى درسال ١٣٧١ ه ش براى مدت چهار سال رييس انکشاف دهات ولايت ننگرهار بود و همچنان در دوره ١٥ ولسى جرگه منحيث نماينده منتخب مردم ننگرهار تعين شد و معاون کميسيون عدلى و قضايى اين جرگه بود.
عبدالمجيد خوگيانى به تاريخ ٣٠ سنبله سال ١٣٩١ به اساس فرمان شماره ٣٩٣٢رييس جمهور کرزى منحيث والى ولايت ميدان وردک انتخاب شد .