کابل (پژواک، 5 سنبله ٩٢): از جمع اعضاى جديد کميسيون مستقل انتخابات يک تن به سويۀ  دوکتورا، شش تن به سويۀ ماستر ، يک تن به سوئه ليسانس و يک تن ديگر از تحصيلات فوق ليسانس برخوردار است.
اين افراد هفتۀ گذشته از جمع ٢٧ تن که  از سوى کميتۀ گزينش به رييس جمهور معرفى شده بود ، انتخاب شد و هيئت ادارى خود نيز روز گذشته در بين خود تعيين کرد.
۱- داکتر احمد يوسف نورستانى ، رييس کميسيون مستقل انتخابات :
احمديوسف نورستانى درسال ١٣٢٦ خورشيدى در قريۀ شيگرام مربوطات مرکز ولايت نورستان متولد گرديده است .موصوف از ليسۀ رحمان بابا در کابل فارغ و ليسانس بخش تاريخ و جغرافيۀ پوهنځى زبان و ادبيات پوهنتون کابل مياشد .وى سند ماسترى خود دربخش انسان شناسى و همچنان سند دوکتورا خود نيز در همين بخش از پوهنتون ارزونا امريکا دريافت کرده است.وى بعد ازسقوط رژيم طالبان درحکومت موقت رييس جمهورحامدکرزى منحيث سخنگوى رييس جمهور و مسوول مطبوعاتى رياست جمهورى و بعداً منحيث وزيرحفظ آب و محيط ، معاون اول وزارت دفاع و والى هرات ايفاى وظيفه کرده است.نورستانى مى گويد که درزمان هجرت در پاکستان با حزب محاذ اسلامى ارتباط داشت ؛ اما اکنون با کدام حزب پيوند ندارد .
۲-عبدالرحمن هوتکى ، معاون کميسيون مستقل انتخابات :
عبدالرحمن هوتکى درسال ١٣٤٢ه ش در شهر کابل متولد گرديده است . موصوف بعد از فراغت صنف ١٢ در کابل ، سند ليسانس و ماسترى خود در بخش فلسفه و علوم اجتماعى از پوهنتون دولتى مسکو دريافت کرده است. هوتکى همچنان براى مدت ١٢ سال منحيث رييس سازمان حقوق بشر و حفظ محيط ، عضوى کميتۀ حقوق بشر کشورهاى آسياى جنوبى ، معاون علمى پوهنتون خصوصى دنيا و همچنان منحيث معاون پوهنتون خصوصى سويسى يومف اجرا وظيفه کرده است.
۳-گلالى اڅکزى منشى کميسيون مستقل انتخابات :
گلالى درسال ١٣٤٢ خورشيدى در شهر کندهار چشم به جهان گشوده است .وى تعليمات دورۀ ليسه خود در کندهار به اتمام رسانده و سند ليسانس خود را از پوهنځى شرعيات پوهنتون کابل دريافت کرده و دوره ماسترى در بخش روان شناسى پوهنتون کابل تعقيب کرده است. وى در مکاتب مختلف شهرکابل منحيث معلم، کارمند وزارت معارف ، کارمند موسسۀ همکارى هاى همه جانبه با معيوبين ، کارمند کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ، نمايندۀ جامعۀ مدنى در کنفرانس بين المللى برلين، عضو در لويه جرگه مشورتى و عنعنوى و اخيرا منحيث مشاور ارشد وزارت امور زنان ايفاى وظيفه کرده است.خانم اڅکزى مى گويد که با هيچ گروه سياسى ارتباط ندارد .
۴-پوهاند محمدحسين گرزيوانى عضو کميسيون مستقل انتخابات :
موصوف درسال ١٣٣٥ خوشيدى در ولسوالى گرزيوان ولايت فارياف متولد گرديده است . سند ليسانس خود از پوهنځى علوم طبعى پوهنتون کابل دريافت کرده و سند ماسترى را در کشور اذربايجان در بخش زمين شناسى دريافت کرده است. گرزيوانى منحيث استاد در پوهنځى زمين شناسى پوهنتون کابل ، آمر بخش جيولوجى ، معاون پوهنځى زمين شناسى و در ساير ادارات ايفاى وظيفه کرده است.وى از سال گذشته کميشنر کميسيون مستقل انتخابات بود .
۵-  شريفه زرمتى وردک ، عضو کميسيون مستقل انتخابات :
شريفه زرمتى درسال ١٣٤٨ خورشيدى در ولسوالى زرمت ولايت پکتيا متولد گرديده و ليسانس پوهنځى زبان و ادبيات پوهنتون کابل مى باشد. موصوف منحيث نمايندۀ مردم پکتيا در ولسى جرگه، عضوى لويه جرگه عنعنوى و مشورتى، نماينده جامعۀ مدنى درکنفراسن بين المللى توکيو، مشاور مشرانو جرگه و ولسي جرگه ، سخنگوى وخبرنگار در تلويزيون ملى و ساير رسانه ها ، معاون اتحاديه  آزاد خبرنگاران افغانستان، عضو بورد خبرنگاران فدراسيون، عضو فيفا و همچنان منحيث کارمند وزارت هاى امور زنان و صحت عامه وظيفه اجرا کرده است.شريفه زرمتى مى گويد که با کدام حزب سياسى ارتباط ندارد .
۶- محمدعزيز بختيارى، عضو کميسيون مستقل انتخابات :
محمدعزيز بختيارى درسال ١٣٤٢ ه ش در ولسوالى جاغورى ولايت غزنى متولد گرديده  و تعليمات خود تا صنف ١٢ در  همين ولسوالى به اتمام رسانده است.وى تعليمات دينى تا درجۀ ليسانس در پوهنتون قم ايران پيش برده وسند ماسترى  را در بخش جامعه شناسى اين پوهنتون دريافت کرده است.بختيارى موسس پوهنتون خصوصى کاتب در کابل است و همچنان منحيث استاد پوهنتون امام خمينى در قم و مشاور وزارت معارف ايفاى وظيفه کرده است.وى مى گويد که با کدام حزب سياسى ارتباط ندارد .
۷- ليلااحرارى ، عضو کميسيون مستقل انتخابات :
ليلااحرارى درسال ١٣٤٩ ه ش در شهر هرات متولد گرديده و تعليمات خود تا صنف ١٢ در هرات به اتمام رسانده است .موصوف تحصيلات عالى خويش در پوهنځى فارمسى پوهنتون کابل انجام داده و تحصيلات بيشتر در بخش مديريت انتخابات در انستيتيوت انگم دهلى جديد کسب کرده است.احرارى تحصيلات ماسترى علوم سياسى در کابل آغاز کرده ؛ اما از اثر شرايط ناگوار در سمستر سوم ناتکميل مانده است.احرارى منحيث رييس و استاد پوهنځى طب پوهنتون کابل، آمرکلينيک ها در دفتر صندوق وجهى ملل متحد ( يونيسف )،نمايندۀ مردم هرات در لويۀ جرگه اضطرارى، مسوول بلند بردن ظرفيت ها و آگاهى عامه در مورد انتخابات در حوزۀ غربى و مسوول بنياد اجتماعى و خيريۀ  سالک ايفاى وظيفه کرده است.وى مى گويد که با احزاب سياسى ارتباط ندارد.
۸- سريراحمدبرمک عضوى کيمسيون مستقل انتخابات :
سريراحمد برمک درسال ١٣٥٧ خورشيدى درشهر کابل متولدگرديده و زادگاه اصلى وى ولايت پنجشير ميباشد.موصوف از ليسۀ نادريه کابل فارغ و سند ليسانس از پوهنځى ژورناليزم پوهنتون کابل دريافت کرده است.وى مى گويد که يک ديپلوم دربخش عدالت انتقالى و حقوق بشر از افريقاى جنوبى نيز دريافت کرده و تحصلات خود تا سطح ماسترى دربخش حکومتدارى و انکشاف بين المللى در پوهنتون انکشافى بين المللى انگلستان پيش برده است.موصوف قبل از اين منحيث رييس بخش حکومتدارى خوب ادارۀ انکشافى ملل متحد(UNDP)، مشاور کميسيون مستقل انتخابات، سخنگوى و مسوول روابط عامۀ مرکز عدلى وقضايى مبارزه عليۀ مواد مخدر، رييس موسسۀ گلوبل رايتس ومعاون عملياتى لويه جرگه اضطرارى ايفاى وظيفه کرده است.وى مى گويدکه باهيچ کدام حزب سياسى ارتباط ندارد.
۹- قاضى سليمان حامد عضوى کميسيون مستقل انتخابات:
سليمان حامد درسال ١٣٣٩ خورشيدى درشهر قلعۀ نو مرکز ولايت بادغيس متولد گرديده و دورۀ تعليمات ليسه نيز در اين ولايت سپرى کرده است.وى بعدآ تعليمات دينى را  در مدرسۀ امام فخر رازى هرات ادامه داده و سند ليسانس از پوهنتون پيام نور ايران دربخش علوم اجتماعى دريافت کرده است.قاضى حامد قبل از اين منحيث رييس محکمه تجارتى هرات، رييس محکمۀ بادغيس، رييس قضاياى دولت، نمايندۀ مردم بادغيس در لويه جرگه هاى قانون اساسى و اضطرارى، مشاور عدلى و قضايى رييس جمهور، معاون وزارت ارشاد ، حج و اوقاف و همچنان براى مدت چهار سال منحيث کميشنر کميسيون مستقل انتخابات ايفاى وظيفه کرده است.وى مى گويدکه باهيچ کدام حزب سياسى پيوند ندارد.