داکتراحمدشاه زمان زی، رییس دارالانشاء کميسیون مستقل انتخابات:
احمدشاه زمان زی به صفت معین عواید و گمرکات وزارت مالیه و در بخش های مالی وزارت دفاع اجرای وظایف کرده است، زمانزی به تاریخ ۳۰ سرطان سال ۱۳۹۷هجری شمسی درحضورداشت رسانه ها، از سوی رهبری کميسیون مستقل انتخابات، به صفت رییس دارالانشاء تقررحاصل کرد.