ضیاءالحق امرخیل تحصیلات عــالی خود را به درجــه لیســانس در رشــته اسلامیــات و اَدبیــات در پــوهنتــون ننــگرهار درسال ۲۰۰۶ به پــایان رســانیــده آنــد. موصوف از پوهنتــون المرزوق کــه بــا پــوهنتون اسلامی بین المللی اسلام آبــاد در پاکستــان رابط است، حــایز درجــه لیســانس در رشته زبــان ادبیات عــربی گــردیــده اند. امرخیل همــچنان حــایز درجه دیپلوم عالی در رشته کــامپیوتر ساینس در سال ۲۰۰۱ از کالج بــرین دیــگری (Brain Degree College) در کشور پاکستان میباشند. ضیاءالحق امــرخــیل قبلا به عنــوان رئیــس عملیــات ســاحوی در کمیسیون مســتقل انتخابات از سال ۲۰۰۹ به بعد خدمت کرده و هــمچــنان تــجارب غنی در سطح مؤســسات بین المللی غیردولتی دارند. موصوف به عنــوان آمــر اداری و لوجیستیک در دفتر بنیاد بین المللی برای نظام های انتخاباتی (IFES) خدمت کرده اند؛ آقای امرخیل در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به عنــوان مــشاور انتخاباتی و مــدیر امــور ملکی در کــشور نیپــال با (UNMIN) ایفای وظیفه کرده اند. ایــشان با دفترسازمان ملل (UN) در پروژه (UNOPS) به عنوان مــدیر ارتباطات کوچی ها در سال ۲۰۰۵ و به همراه یــونــما(UNAMA) به عنوان مبلغ آگاهی عامه در سال ۲۰۰۴ وظیفه اجراء کرده اند. امرخیـل یــک شخص مسلکی در بخــش انتخابات بوده و با توجه به موارد متذکره موصوف از طـرف رئیس جمهور به عنــوان رئیس دارالنشاء کمیسیون مستقــل انتخابات افغــانستان در مــاه نــومبر سال ۲۰۱۲ تعیین شدند.