Data Gathered Date: 

Sunday, June 2, 2013 - 15:00

جلال آباد( پژواک ، ٢٩ ثور ٩٢) : شمارى از باشندگان ولايت ننگرهار از نا امنى ها ، فساد ادارى ، کمبود پروژه هاى باسازى، بيکارى و کمبود کار بخش معارف در ولسوالى ها و برخى مناطق ديگر شکايت دارند و مى گويند که دولت بايد در مورد حل مشکلات مذکور کار نمايد .
آنها مى گويند که شمارى از وکلا و اداره ولايتى ننگرهار در بين خود اختلاف دارد و مشکلات موجود در اين ولايت روز تا روز بيشتر ميشود .
 سميرگل باشندۀ ولسوالى دوربابا به پژواک گفت که علاوه بر مشکل نا امنى ، مشکل بيکارى نيز يکى از مشکلات بزرگ است .
وى مى گويد که از اثر بيکارى ، برخى بيشتر جوانان مجبور شده که اموال قاچاقى روى شانه هاى خود در کوه ها انتقال دهند .
 به گفتۀ وى، اگر کارهاى باسازى در ولسوالى آنها آغاز گردد ، پس از يک سو  جوانان مصروف خواهند شد و از سوى ديگر، کارهاى باسازى در ولسوالى به خوبى پيش برده ميشود.
وى با دولت انتقاد کرد که امنيت اين ولسوالى با دست خود خراب کرده ، زيراکه فعاليت هاى دولت تنها در چهار اطراف ولسوالى محدود است .
نورحمان يکى از معلمين  ولسوالى بتى کوت که در ٣٥ کيلومترى شرق شهر جلال آباد موقعيت دارد گفت که اخيراً ولسوالى بتى کوت ، يک منطقه نا امنى به سطح ننگرهار است که امور باسازى در آن متوقف گرديده است .
به گفتۀ نورحمان، امور امنيتى اين ولسوالى از اثر کم توجهى مقامات ولايتى صفر است و بيکارى نيز به اوج خود رسيده است .
 وى مى گويد : ((قبلا فارم هاى دولت کشت مى شد ؛ اما اکنون بعضى از آن خاره است .))
نورحمان مى گويد که اکثريت جوانان اين ولسوالى از اثر بيکارى به پشاور رفته و در آنجا در داش هاى  خشت کار مى کنند .
به گفتۀ وى ، به تحکيم امنيت بايد اولوليت داده شود ، زمانيکه امنيت تامين شد ، پس مشکلات کمبود کارهاى باسازى و معارف خود به خود از بين ميرود .
 نسيمه وحيدى باشنده لنده بوچ ولسوالى کامه مى گويد که  مشکل نبود معلمين زن و مکاتب از مشکلاتى است که از اثر آن برخى بيشتر دختران از تعليم محروم شده اند .
موصوف به پژواک گفت که ، تا صنف دهم در ليسه موسى شفيق  درس خوانده و از تعليمات متباقى بخاطرى محروم است که در اين ليسه معلمين زن وجود نداشت   .
 نسيمه از دولت خواست تا مکاتب دخترانه در ولسوالى کامى زياد نمايد و درپهلوى آن توظيف معليمن زن نيز ضرورى است ، تا تمامى دختران به تعليم دسترسى داشته باشند .
حاجى عزيز يکى از سران قومى ولسوالى هسکه مينه مى گويد که نا امنى در ولايت ننگرهار روز تا روز از اثر بى کفايتى اداره ولايتى افزايش يافته و فاصله بين مردم وحکومت بيشتر شده است .
 به گفتۀ حاجى عزيز ، سطح فساد در سال هاى اخير بلند شده ، کارهاى باسازى متوقف و امور تعليمى کمى کمرنگ گرديده است .
به گفتۀ وى ، غصب زمين نيز يکى از مشکلات بزرگ اين ولايت است . هزاران جريب زمين در ننگرهار از سوى يکتعداد مسوولين و زور مندان غصب شده است .
 آفتاب خان باشندۀ ولسوالى شيرزاد به پژواک گفت که برخى بيشتر مردم اين ولسوالى با سهولت هاى صحى دسترسى ندارند .
به گفتۀ آفتاب ، بى کفايتى مسوولين ولايتى تاحدى رسيده که مشکلات بين اقوام را ايجاد کرده است .
 موصوف افزود : ((قبلاً مشکلات بين اقوام شينوارى مطرح شد ، بعداً مشکل خرود ، خوگيانى و همچو ديگر .))
يک کراچيوان در شهر جلال آباد از بيکارى شکايت دارد و مى گويد که دولت در يازده سال گذشته پروژه هاى را عملى نکرده که به اساس آن مصروفيتها به جوانان ايجاد گردد .
 وى مى گويد که از اثر ترس و مشکلات ناامنى به ولسوالى خود ( چپرهار ) سفر کرده نمى تواند .
وى مى گويد : (( آينجا همه روزه مظاهره ها گاه عليه والى و گاه در مقابل کسى ديگر، که اين کار روزگار ما را خراب کرده است .))
انگيزه شينوارى عضوى شوراى ولايتى ننگرهار مشکلات مذکور را مى پذيرد و مى گويد که خود وى باشنده ولسوالى نازيان است ، دختران اين ولسوالى نيز نمى توانند ، تاصنف دوازدهم تعليم نمايند .))
 موصوف افزود : ((کارهاى باسازى متوقف و فساد ادارى دربرخى از ادارات دولت به اوج خود رسيده است.))
وى به آژانس پژواک افزود، اکنون مقررى يک معلم حتى در يک ولسوالى دور دست نيز بدون واسطه و رشوه امکان ندارد .
 غريب گل باشندۀ منطقه سرکند ولسوالى خيوه و يکى از غريب کاران اين منطقه نيز شکايت دارد که برای آنها سهولت هاى ابتدايى زنده گى تاکنون نيز مساعد نشده و به آب آشاميدنى صحى دسترسى ندارند ، وى مى افزايد که درجريان يک سال حتى يک موتر رينجر پوليس به منطقه آنها نرفته .
وى از اداره مرکزى خواست ، اگر وضعيت همچو در ولايت ننگرهار ادامه يابد ، پس دور نيست که فاصله بين مردم وحکومت زياتر خواهد شد .
فرشته انورى نماينده مردم ننگرهار در ولسى جرگه به پژواک گفت که شکايات مشکلات موجود از گوشه و کنار  ولايت ننگرهار دريافت کرده ، آن را با مقامات در ميان گذاشته ‎؛ اما با برخى کمتر آن رسيده گى شده است .
انورى مى افزايد که جامعه بين المللى نيز در اين راستا مسووليت خود به طور خوب انجام نداده است .
خليل يکى از دهاقين ولسوالى رودات مى گويد که در بخش معارف با مشکلات زياد روبرو اند ، خدمات صحى در منطقه کمرنگ است، وى مى گويد، سرک اين ولسوالى خامه است که انتقال مريضان ولسوالى به شفاخانه ولايتى مشکل تر کرده است .
امبر ملاامام قوم کوچى ها در منطقۀ کابل کمپ مى گويد که هيچ کار دربخش رفاهى قوم کوچى در ننگرهار صورت نگرفته .
وى مى گويد که صدها خانواده از قوم کوچى ها در ننگرهار سکونت دارند؛ اما تاکنون سهولت هاى  ابتدايى زنده گى نيز ندارند .
ملاامبر خواهان مکاتب ، شفاخانه ها و سهولت هاى اوليه زنده گى از دولت است و مى افزايد که اقوام کوچى مستقر در ننگرهار مورد توجه دولت قرار نگرفته ، علاوه بر بيکارى جوانان ، با مشکلات ديگر نيز دست و گريبان هستند .
به گفتۀ وى ، مشکلات صحى کوچى ها ، مالچر، همچنان ايجاد سرپناه و توزيع زمين به آنها در دولت و پارلمان مطرح شد، اما تاکنون به هيچ مشکل آنها رسيده گى نشده و نه هم با مشکلات کوچک محلى توجه صورت گرفته است .
وى موجوديت فساد در دولت، گروهاى مافيايى  و زورمندان يکى از موانع در مقابل نزديکى دولت  و مردم خواند و افزود ، تا زمانيکه گليم مشکلات موجود در داخل دولت جمع نشود ، پس بى باورى و فاصلۀ موجود بين دولت و مردم به جا خواهد ماند .
 باشندگان ولايت ننگرهار در مجموع از نا امنى ، فساد ادارى ، بيکارى ، عدم دسترسى به سهولت هاى ابتدايى ، غصب زمين و اختلاف مشترک بين مسوولين رنج ميبرند و خواهان حل اين مشکلات از دولت هستند .