Data Gathered Date: 

Monday, July 29, 2013 - 12:15

اسعدآباد
آژانس خبرى پژواک ،١٤ اسد ١٣٨٨
 
کنر ولايت سرحدى است که در شرق کشور قرار دارد؛ اکثريت مردم کنر ابراز آمادگى اشتراک در انتخابات مينمايند و از رئيس جمهور آينده خواستار اعمار بند برق بر فراز دريا کنر مى باشند.ولايت کنر با کشور پاکستان ٢٦٠ کيلومتر مرز مشترک دارد و  ١٤ ولسوالى دارد. تعداد اعضاى شوراى ولايتى آن ٩ نفر مى باشد که سه کرسى آن مختص به زنان است.
در انتخابات دور کنونى ٥٧ نفر خودرا به شوراى ولايتى کانديد نموده اند که تنها سه نفر آن زنان مى باشند.
 
اين راپور به اساس مصاحبه با ده تن از باشندگان پنج ولسوالى کنر ترتيب شده که سه تن مصاحبه شونده، از اناث مى باشد.
 
مديره ليسه: دولت توجه به معارف ندارد
 
گلبرو مديره ليسه بى بى فاطمه اسعدآباد که ٥٠ سال عمر دارد، ميگويد: براى اينکه يک رئيس جمهور و اعضاى شوراى ولايتى خوبى را داشته باشند، در راى دهى اشتراک ميکند.اين خانم ميگويد که در پنج سال گذشته هيچ تغيير در زندگى شان نامده و مى افزايد: ((دولت طوريکه لازم است به معارف توجه نکرده، معاش معلمين کم است، هيچ کس علاقه به معلم شدن در مکتب  ندارد، براى اينکه به اين معاش گزاره خانواده شان نميشود.)) وى به اشتراک همه مردم در انتخابات مطمئن نيست و ميگويد شايد زيادتر مردم بنابر تهديد هاى امنيتى نتوانند در راى دهى اشتراک ورزند.
 
متعلمه: اراکين خدمت خودرا دارند
 
فريده که ١٨ سال عمر دارد و در ليسه بى بى فاطمه صنف دوازدهم را پشت سر ميگزارد ميگويد که در انتخابات شرکت ميکند و فاميل خودرا نيز براى  شرکت در انتخابات ترغيب مينمايد. اين دوشيزه جوان ميگويد که دولت به معارف بخاطر توجه کند که اين همه جنگ و جدال را اشخاص بى سواد بميان آورده است. فريده به امنيت روز انتخابات مطمئن نيست و ميگويد که در هر خانه سر زبانهاست که هيچکس روز انتخابات از خانه بيرون نروند.وى به اراکين دولت هم اعتماد ندارد که خدمت بمردم  بکنند و ميگويد: مسوولين دولت به مردم و کشور خدمت نمى کنند، بلکه جيب هاى خودرا پر ميکنند؛ ورنه اينقدر وقت گذشت و يک بند بر فراز دريا کنر اعمار نگرديد.
 
يک مرد جوان: خودشان مرگ را به ما آورده اند
 
جنت گل فدا که ٣٨ سال دارد و باشنده ولسوالى وته پور است ميگويد، باوجوديکه بر تاثير گذارى راى و نتايج انتخابات باور ندارد ؛مگر باز هم در انتخابات شرکت ميکند. به باور او اراء مردم  بخاطر تاثير گذار نيستند که کشورهاى ابر قدرت رئيس جمهور دلخواه و تابع امر شان انتخاب خواهند کرد.در ولسوالى وته پور ،يک مرکز نيروهاى خارجى مستقر است که در ميان ده جاگزين است.  فدا ميگويد: روزى نيست که بر اين مرکز حمله ى صورت نگيرد و در اين ميان افراد ملکى تلفات را  متحمل ميشوند.وى افزود: اجل به زور به ده ما آمده است؛ما از هردو جانب کشته و زخمى و آذيت ميشويم و به هيچکدام  آنان زور ما نميرسد...
 
يک باشنده نرنگ: تمام شب پهره ميکنيم
 
سلطان محمود سالمزى باشنده ولسوالى نرنگ اين ولايت که ٤٨ سال دارد؛ ميگويد در انتخابات سهم ميگيرد و به کانديد دلخواه خود راى ميدهد. از رئيس جمهور آينده ميخواهد که مردم را بسيج  و يک دست سازد و جلو مداخله دشمنان داخلى و خارجى رابگيرد.سالمزى ميگويد، با وجوديکه در پنج سال گذشته د رزندگى شان، کدام تغيير مثبت نامده، مگر باز هم پروژه هاى زياد در اين ولايت عملى شده است.وى مشکل بزرگ را ناامنى مى خواند و ميگويد که در جنگهاى هر دو طرف افراد ملکى تلف مى شوند. سالمزى گفت: هيچ کس در خانه هاى خود احساس آرامى نمى کند؛ من و فرزندانم تمام شب در خانه خود پهره ميکنيم.
 
۲۵ ساله: اگر فساد ادارى باشد امنيت نمى آيد
 
روح الله که ٢٥ سال دارد و باشندۀ ولسوالى چوکى است ميگويدکه  کشور را فساد ادارى گرفته زيرا که نظام مصلحتى است.
وى گفت، اگر با رئيس جمهور روبرو شود از وى ميخواهد که نظام مصلحتى را پايان دهد.
وى به اين باور است تا که فساد ادارى از بين نرود در کشور امنيت نمى آيد. وى ميگويد: در موجوديت فساد ادارى قانون عملى نميشود و اين کار به ناامنى ها راه ميگشايد. روح الله ميگويد، بشرطيکه امنيت انتخابات گرفته  شود ،راى خواهد داد؛ اما از راى دان خود بخاطر مطمئن نيست که نيروهاى بيشمار خارجى در کشور مستقر استند وبه کانديد دلخواه خود را ى داده نميتوانند .
 
حشمت: نسبت به گذشته زندگى ما خوب شده
 
حشمت ژمن که ٢٥ سال دارد ميگويد، که٢٣٠ شرکت ساختمانى و اضافه از ٢٥ ان جى او  در اين ولايت مصروف کار استند، زمينه کار را براى او نيز مساعد ساخته و نسبت به گذشته زندگى شان بهبود يافته است. وى ميگويد که با خانواده اش در انتخابات سهم ميگيرد؛ بشرطيکه امنيت تامين باشد.ژمن ميگويد که خواستش از رئيس جمهور اينست که فساد ادارى را پايان بخشد و نيروهاى خود را تقويه کند تا که نيروهاى خارجى به کشور هاى شان برگردند.
 
يک زن بيوه: در انتخابات بايد همه مردم اشتراک کنند
 
سپوژمۍ که ٣٥ سال دارد و باشندۀ ولسوالى خاص کنر است ميگويد که در نخستين سال ازدواج، شوهرش وفات شده يک فرزند دارد و اکنون در رياست انکشاف دهات مصروف وظيفه است. وى ميگويد که در انتخابات شرکت ميکند و از دگران نيز ميخواهد که در انتخابات شرکت کنند... زيرا که انتخابات ميشوند و بهتر اينست که مردم در آن سهم بگيرند و کانديد مناسب را برگزينند.اين خانم ميگويد که از شوهرش برايش جايداد باقى مانده و خود نيز در دفتر رسمى کار ميکند؛ بنابر آن زندگى شان بهتر شده. وى ناامنى را مشکل سرتاسرى خواند و گفت که مشکل منطقوى شان در عرصه ى تعليم دختران است که عده از خانواده ها حاضر نيستند که دختران جوان شانرا به مکاتب بفرستند که مدرسين آن  مردان باشند.  به دليل همين نبود معلمين اناث است که اکثريت دختران بعد از صنوف ششم وهفتم به مکتب نميروند. وى دولت را مورد انتقاد قرار داد که با وجود آب فراوان دريا کنر به قلت برق مواجه استند و موبايل هاى شانرا در موتر چارج ميکنند.
 
يک جوان: در انتخابات سهم نميگيرم
 
خالد پشتونيار که متعلم صنف دوازدهم است و ٢٠ سال  عمر دارد ميگويد که کارت راى دهى را گرفته؛ اما راى نميدهد. پشتونيار مى افزايد: ((همه روزه به صدها هموطن ما کشته و يا زخمى ميشود؛ هيچکس پاسخ گوى نيست... چه راى دهيم و چه راى ندهيم يک کس برما تحميل ميشود؛ بهتر اينست که راى مقدس را به هيچ کانديدا ندهم.)) وى ميگويد که نسبت به گذشته، زندگى شان بهتر شده، پدرش وظيفه دولتى دارد و برادر بزرگش مصروف تجارت است. پشتونيار افزود: على الرغم حضور نيروهاى داخلى و خارجى امنيت وجود ندارد و از طرف شب  پهره ميکنند. پشتونيار ميگويد، اگر  با رئيس جمهور روبرو شود؛ اولين پرسش اين خواهد بود که چرا مردم بى گناه کشته ميشوند؟
 
تجار: کانديداها در خدمت بيگانه ها اند
 
عبدالله يکتن از تجاران مرکز کنر که ٢٦ سال دارد؛ ميگويد که در انتخابات شرکت نميکند... زيرا که در اين کشور جنگزده بيش از سه درجن اشخاص کانديد استند. وى ميگويد: ((ما به يافتن يک لقمه نان درمانده ايم و مصرف کمپاين يک هفته کانديداها به مليونها دالر ميرسد، اين همه در خدمت بيگانه ها اند. هر يک از کانديداها که رئيس جمهور شود؛ حالات را کنترول نميتواند و کشتار مردم ملکى ادامه مى يابد.عبدالله به اين باور است بنابر مشکلات امنيتى اندک مردم در انتخابات شرکت ميکنند. وى انتخابات رياست جمهورى را يک تمثيل ميداند؛ اما ميگويد که در انتخابات شوراى ولايتى سهم ميگيرد و مى افزايد که کانديداهاى شوراى ولايتى را مى شناسند و کانديدا مناسب را هم ميداند. وى ميگويد که از رئيس جمهور ميپرسد ملياردها دالر که به کشور آمد چه شد؟ وى ميگويد، بر اساس سروى دولت داودخان در منطقه سرخ تاق ولسوالى اسمار از اعمار بند برق بر فراز درياى کنر به ظرفيت ٢٠٠٠ ميگاوات برق توليد ميشود؛ اين در حاليست که ملياردها دالر به کشور سرازير شده و ما به برق دگران نشسته ايم. اين اراکين بى سواد کشور در صدد توسعه لين هاى برق تاجکستان استند؛ حالانکه با تمام فراوانى آب دريا کنر به هدر ميرود و ما تنها زيان آب خيزيش را متحمل مى شويم. وزير برق به ما ديزل جنراتور را ميفرستد که در هر ساعت ٢٢٠ ليتر تېل مصرف دارد؛ اين کشور و مردم بى بضاعت مصرفش را از کجا کنند. عبدالله ميگويد، اگر ما در انتخابات چه شرکت کنيم و يا نکنيم به همين منوال اشخاص بى سواد وزير ميشوند.
 
کارمند دولت: قانون اساسى عملى نميشود
 
فضل احمدصافى  باشندۀ ولسوالى دره چپ که ٢٢ سال عمر  دارد و گزارشگر تلويزيون ملى است ميگويد که در انتخابات اشتراک ميکند. آقاىصافى  گفت: دولت قانون را تنها بر مردم مستضعف تطبيق ميکند و ما مى بينيم که زورمندان هنوز هم بر سيطره قدرت تکيه زده اند و قانون عملى نميشود.