Data Gathered Date: 

Sunday, June 2, 2013 - 14:45

مصيبت زده گان زلزله ولسوالى شيرزاد ولايت ننگرهار ميگويد؛  على الرغم  آنکه  وعده هاى داده شده را دولت عملى نه نموده، مگر باز هم در انتخابات شرکت ميکنند و از رئيس جمهور آينده ميخواهند که به مشکلات و خواسته هاى شان رسيدگى شود.
ولسوالى شيرزاد ولايت ننگرهار در ٥٠ کيلومترى غرب شهر جلال آباد در دامنۀ کوه سپين غر موقعيت دارد.
 
در آخر ماه حمل سال روان زلزله ى شديد در اين ولسوالى رخ داد که در اثر آن  ٣٠٠ خانه تخريب، ٢٠ نفر کشته و ٥٢  تن دگر زخم برداشتند و برعلاوه خساره مند شدن صدها خانه ٦٠٠ راس مواشى نيز تلف گرديدند.
 
اين يک ولسوالى کوهى بوده، زمين هاى زراعتى کم دارند، در زمستان تا يک ونيم متر برفبارى دارد و زيادتر باشندگان  آن بيکار و بى بضاعت هستند.
 
بعد از زلزله به مصيبت زده گان اين ولسوالى از طرف حکومت و شمار از موسسات خيريه وعده ى  کمک هاى مواد ارتزاقى و بازسازى خانه هاى شان شده بود که تا اکنون اين وعده ها بصورت کامل تحقق نپذيرفته است..
 
اين گزارش به اساس مصاحبه ى هشت تن از باشندگان اين ولسوالى تهيه شده که يکتن مصاحبه شوندۀ آن خانم مى باشد.
 
سرباز: سرپناه ميخواهيم
 
اسماعيل باشندۀ قريه ميرگت اين ولسوالى که ٢٢ سال دارد ميگويد که در اردوى ملى سرباز است؛تازه ازدواج نموده و در زلزله يک برادر ٨ ساله و خانه خودرا ازدست داده است.
 
به گفته وى در ابتدا براى مصيبت زدگان وعده هاى زياد داده شدند؛ اما تمام اين وعده ها تحقق نيافتند و هنوز هم خانه هاى شان تخريب مانده است.
 
اسماعيل که عضو يک خانوادۀ ٢٣ نفرى است ميگويد که تا حال تنها يک خانه را براى خود آماده ساخته اند و خانواده اش هنوز هم در خيمه ها بسر ميبرند.
 
وى ميگويد که به ايشان صرفاً کمک ادويه صورت گرفته است و بس.
 
وى مى افزايد در انتخابات بخاطر راى ميدهد که حمايت خودرا از دولت ابراز نمايد و براى کانديدا راى دهد که به زندگى شان توجه کند.  
اسماعيل ميگويد اگر با رئيس جمهور روبرو شود، خواست نخستش از وى تهيه سرپناه به خانواده اش خواهد بود.
 
يک خانم دهاتى: برايم خانه بسازيد
 
شاه بى بى باشندۀ قريه کوديخيل شيرزاد که ٤٨ سال دارد ميگويد که در زلزله  دو نواسۀ خودرا از دست داده و تااکنون هيچکس با وى چنين کمک ننموده است که خانه خودرا دوباره اعمار نمايد.
 
اين خانم که عضو خانوادۀ ١٣ نفرى مى باشد ميگويد که خانه شان تاحال تخريب مانده و خانواده شان در زير خيمه ها بسر ميبرند.
 
وى ميگويد که در انتخابات گذشته هم راى داده بود و در انتخابات کنونى هم راى ميدهد؛ اما اين بار به کانديدا راى ميدهد که براى شان خانه اعمار نمايد.
 
شاه بى بى ميگويد که نخستين خواستش از رئيس جمهور تهيه سرپناه به ايشان است.
 
بزرگ قوم: امنيت تامين شود
 
ضابط ظاهر که بزرگ قومى و قوماندان جهادى است و ٦٢ سال دارد ميگويد، در زلزله منزل شان تخريب شده؛ اما براى اعمار منازل شان وعده هاى که داده شده بودند؛ هيچکدام آن وعده ها عملى نشده است.
 
ضابط ظاهر ميگويد که با مصيبت زده گان زلزله، از طرف حکومت و شمار موسسات خيريه وعده شده بود که منازل تخريب شده شانرا اعمار مينمايند؛ براى شان جبران خساره پرداخته ميشود و در ضمن در منطقۀ شان به کارهاى بازسازى  توجه مبذول ميگردد.  
 
به اساس معلومات وى، مقام ولايت ننگرهار نيز با مصيبت زده گان زلزله  وعده نموده بودند که با کمک امارات متحده عرب منازل تخريب شدۀ شانرا دوباره اعمار و بازسازى مينمايند؛ ظاهر ميگويد که اين امر تاهنوز تحقق نيافته است.  
 
بگفتۀ وى،با وجوديکه رئيس جمهور افغانستان مراسم جشن مجاهدين را به بهانۀ کمک به مصيبت زده گان زلزله در ننگرهار و  سيلابها در بدخشان لغو اعلان نمودند؛ اما اين کمک ها صورت نگرفتند.
 
وى ميگويد: ((در اثناى مصيبت هم به زندگى ما هيچکس توجه نکرد و تمام سرد و گرم را در زير خيمه ها سپرى نموديم.))
ظاهر ميگويد، کمک هاى که هم صورت گرفته، ناچيز و نمايشى بودند.
 
ظاهر مى افزايد که در انتخابات گذشته هم سهم گرفته بود ودر انتخابات کنونى هم بخاطرى سهم ميگيرد که سرنوشت خودرا بدست خود تعين کند.  
 
وى ميگويد که خواست مهم شان تامين امنيت است؛ زيرا نبود امنيت است که زندگى شانرا تلخ نموده، اگر امنيت باشد با اطمينان کامل موسسات و دولت ميتواند کارهاى بازسازى را در منطقه انجام دهند و زندگى کس تهديد نميشود.
 
کارمند موسسه: به وعده ها عمل شود
 
يارمحمد باشندۀ قريه کوديخيل که ٢٨ سال  و ٣ فرزند دارد در يک موسسه خارجى کار ميکند.
وى ميگويد از بيم ناامنى نميتواند به خانه برود.
 
يارمحمد همچنان ميگويد، منزل شان که در زلزله تخريب گرديده تا هنوز ويران مانده و هم کمک قابل توجه با ايشان صورت نگرفته است.
 
وى مى افزايد،  در انتخابات  شرکت ميکند تا که امنيت و اداره سالم بميان آيد.
 
بگفتۀ او در انتخابات گذشته هم سهم گرفته بود و از طرف کانديداها وعده هاى زياد شده بودند؛ اما متاسفانه  عملى نشدند.   
 
وى افزود، اينبار به کس راى خواهد داد که به وعده هاى خود وفا کند.
 
مدرس دارالمعلمين: امنيت را تامين نمايد
 
شيرحسن کمالزى باشندۀ قريه مرکى خيل که ٣٠ سال دارد و  پدر دو فرزند مى باشد و در دارالمعلمين شهر جلال اباد مصروف تدريس به محصلين است ميگويد، در زلزله منزل شان تخريب گرديده و باخانواده خود در شهر زندگى ميکند.
وى مى افزايد که از طرف موسسه (L G C D) وعدۀ اعمار منازل شان داده شده بود؛ اما تا حال هيچ کارهم صورت نگرفته است.
 
آقاى کمالزى ميگويد، در انتخابات راى ميدهد تا سرنوشت خود را به دست خود تعيين کند.
کمالزى مى افزايد در صورتيکه با رئيس جمهور روبرو شود، از خواسته هاى مبنى بر نان و کار مى گذرد و تنها از وى
تامين امنيت را تقاضا مينمايد... زيرا،  ناامنى هاست که قريه جات را از عملى نمودن پروژه ها محروم ساخته اند.  
 
دهقان: اين بار در انتخابات شرکت نميکنم
 
 مصرى خان باشندۀ قريۀ کوديخيل که ٤٠ سال دارد ميگويد که در زلزله منزلش تخريب گرديده  و به شمول دو کودکش خوداو  نيز در زلزله زخمى شده بود.
 
وى ميگويد که تاحال از ذهن کودکانش بيم زلزله نرفته است.
اين کشاورز  اين بار در انتخابات شرکت نمى کند، زيرا به گفتۀ وى وعده هاى داده شده  عملى نشده است.
وى مى افزايد: در انتخابات گذشته بخاطر راى داده بودم که کشور و زندگى ما ساخته شود؛ وعده داده بودند، کشت خشخاش را بند ساختيم، امنيت روز بروز بدتر شده رفت،نه زندگى ما بهتر شد و نه کس به ما کمک کرد.
 
مدرس مکتب: امنيت تامين شود
 
معلم مختار ٥٤ سال و ٩ فرزند دارد و باشندۀ قريۀ مرکى خيل مى باشد.
وى ميگويد: در زلزله منزلش تخريب شده و فعلاً باخانواده خود در قريه ديگر زندگى ميکنند.
 
وى مى افزايد که هيچ توجه به مشکلات شان نشده، بناءً اين بار به کانديد راى خواهد داد که  به زندگى شان توجه کند.
وى از ناامنى ها شکايت ميکند و ميگويد که از بيم ناامنى ها حتى مردم به اداى نماز صبح و عشاء به مساجد نميروند.
 
مختار اضافه مينمايد که افراد مسلح در قريه شان گشت گزار دارند و ترس و بيم را بوجود آورده اند.
وى از همه اولتر از رئيس جمهور تامين امنيت را ميخواهد.
 
ملک: مشکل اساسى بى سرپناهى است
 
ملک سليم باشندۀ  قريه کوديخيل ميگويد که در زلزله منزل شان تخريب و يک فرزند ٢٢ ساله و دو نواسۀ خودرا ازدست داده اند.
 
وى ميگويد که براى شان  اندک ادويه، مواد خوراکى وخيمه ها کمک شده است؛اما مشکل اساسى شان بى سرپناهى است که در اين عرصه تاکنون کمک صورت نگرفته است.
 
وى در انتخابات شرکت ميکند و از رئيس دولت ميخواهد که مصيبت زده گان وقربانيان  وقايع طبعيى را فراموش نکند.