١-ارگان ملى و اجتماعى جوانان ولايت ميدان وردک :
اين ارگان درسال ١٣٨٦ه ش به هدف فعاليت هاى ادبى و اجتماعى در اين ولايت تاسيس شد و مسووليت آن نجيب الله فکرمن را بر عهده دارد .
شمارۀ تماس : ۰۷۰۸۱۹۸۳۴۸
٢-اتحاديۀ علمى و ادبى عهد :
اين اتحاديۀ  در سال ١٣٨٤ ه ش از سوى انجنير حيات الله تاسيس و يک مجله بنام عهد نيز دارد که علاوه بر فعاليت هاى ديگر، سلسله کورس ها و برنامه هاى آموزشى براى شاگردان مکاتب به راه انداخته است .
شمارۀ تماس : ۰۷۸۶۷۳۱۲۵۸
٣-اتحاديۀ ادبى و فرهنگى "لمروړانگه ":
این اتحاديه درسال ١٣٨٥ ه ش ازسوى جلال آشنا تاسيس شد و مصروف فعاليت هاى ادبى و فرهنگى در اين ولايت است .
شمارۀ تماس : ۷۷۶۲۴۸۰۱۲
 ٤- اتحاديۀ ادبى و کلتورى جوانان ميدان :
اين اتحاديه درسال ١٣٨٤ ه ش از سوى همت الله امينزى در اين ولايت تاسيس شد و مصروف فعاليت هاى ادبى و کلتورى است .
شمارۀ تماس : ۰۷۸۲۰۶۵۸۴۲
٥-اتحاديه علمى و کلتورى ځلا:
اين اتحاديه درسال ١٣٨٥ ه ش از سوى نجيب الله هوتک در اين ولايت تاسيس شده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۷۲۱۲۱۸۷۴
٦-اتحاديۀ سرتاسرى وحدت مردم ولايت ميدان وردک :
اين اتحاديه درسال ١٣٩٠ ه ش به رهبرى فريدون الکوزى در اين ولايت تاسيس شد.
شمارۀ تماس : ۰۷۷۵۰۵۰۹۰۶
 ٧-انجمن ادبى چک :
اين انجمن ادبى درسال ١٣٨٥ ه ش به رهبرى گل رحمن رحمانى به هدف فعاليت هاى ادبى و فرهنگى در اين ولايت تاسيس شد .
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۳۵۱۰۳۵
٨-اتحاديۀ علمى و کلتورى "خواخوږى" :
اين اتحاديه درسال ١٣٨٤ ه ش از سوى هاشم شيرانى در اين ولايت تاسيس شد .
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۷۳۴۶۶۰
٩-مرکز فرهنگى استقلال :
اين مرکز درسال  ١٣٨٤ از سوى متين خداداد در ولايت ميدان وردک تاسيس شده است .
١٠-اتحاديۀ ادبى و علمى سلمان فارس :
اين اتحاديه درسال ١٣٨٥ ه ش توسط عبدالعزيز امرخيل در اين ولايت تاسيس شده است.
شمارۀ تماس : ۰۷۸۳۳۴۶۱۵۳
١١-آينۀ بهسود :
اين اتحاديه به هدف فعاليت هاى ادبى ، درسال ١٣٨٥ از سوى امان الله شيرزى تاسيس شده است .
١٢-اتحاديۀ علمى و ادبى جغتو :
اين اتحاديه درسال ١٣٨٩ ه ش به رهبرى عبدالمتين در اين ولايت تاسيس شده است .
 ١٣-اتحاديۀ همبستگى مردم ميدان :
اين اتحاديه درسال ١٣٩٠ ه ش توسط جاويد صمدى تاسيس شده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۸۰۰۱۶۰۷۶
١٤-اتحاديه "پرمختگ "مردم ميدان :
اين اتحاديه درسال ١٣٩٢ ه ش توسط محمد شريف عمرزى در اين ولايت تاسيس شده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۰۶۹۵۳۲۳۰
١٥-اتحاديۀ انجنيران افغان :
اين اتحاديه درسال ١٣٨٧ ه ش به رهبرى حبيبي  در اين ولايت تاسيس شده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۰۰۰۵۶۶۹۲
 ١٦-نهاد اجتماعى همبستگى زنان وردک :
اين نهاد به هدف هماهنگى فعاليت هاى زنان از سوى فوزيه سرورى در اين ولايت ايجاد گرديده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۳۴۱۸۵۴
١٧-نهاد اجتماعى بانو افغان :
اين نهاد به هدف فعاليت هاى اجتماعى از سوى هاجره ميرزايى تاسيس شده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۶۰۸۱۸۰
١٨-نهاد اجتماعى و فرهنگى کوهساران :
اين نهاد به هدف فعاليت هاى فرهنگى از سوى فخريه رحمانى تاسيس شده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۷۱۰۵۲۲۳۲
 ١٩- انجمن اجتماعی وفرهنګی صراط نور :
اين نهاد درسال ١٣٩٢ ه ش از سوى حليمه عسکرى در اين ولايت تاسيس شده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۷۵۸۵۳۲۲۸
٢٠-نهاد اجتماعى نداى زن افغان :
اين نهاد به رهبرى عزيزه احمدى در ولايت ميدان وردک تاسيس شده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۷۹۵۲۳۸۷۷
٢١-موسسۀ ندا :
اين موسسه به رهبرى صيفوره سادات در ولايت ميدان وردک تاسيس شده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۷۷۵۸۱۰
 ٢٢- نهاد اجتماعی سامدی:
اين نهاد از سوى کلثوم سامدى در ولايت ميدان وردک تاسيس شده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۳۴۰۸۹۲
٢٣- نهاد اجتماعی زنان پيشگام افغانی :
اين نهاد به رهبرى روزماه ضيايى در ولايت ميدان وردک تاسيس شده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۳۵۷۲۴۹
٢٤-اتحاديه اتحاد مردم وردک :
اين اتحاديه از سوى امان الله عالمى در اين ولايت تاسيس شده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۸۷۶۹۳۱۹۰
 ٢٥-اتحاديۀ اجتماعى الله يار خيل :
اين اتحاديه به رهبرى رحيم الله در ولايت ميدان وردک تاسيس شده است .
٢٦-ارگان اجتماعى الفت :
اين ارگان به رهبرى شاه محمد در اين ولايت تاسيس شده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۷۲۶۲۷۹۳۷
٢٧-اتحاديۀ اجتماعى معيوبين وردک :
اين اتحاديۀ به رهبرى محمد الله در اين ولايت تاسيس شده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۷۳۴۵۷۷۸۰
٢٨-نهاد اجتماعى محصلين بهسود :
اين نهاد در ولايت ميدان وردک به رهبرى محمدظاهر محبوب تاسيس شده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۱۷۴۴۱۹
٢٩ –اتحاديۀ اجتماعى جوانان وردک :
اين اتحاديه به رهبرى عبدالمتين در اين ولايت تاسيس شده است.
شمارۀ تماس : ۰۷۷۳۴۵۷۷۸۰
٣٠-اتحاديه اجتماعى درۀ نور :
اين اتحاديه به رهبرى حاجى برهان در اين ولايت تاسيس شده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۹۳۲۶۲۲۲۳
 ٣١-اتحاديۀ اجتماعى جوانان جلريز :
اين اتحاديه به رهبرى نور آغا امرخيل در اين ولايت تاسيس شده است.
٣٢- نهاد اجتماعی ندا اميد زن افغان:
اين نهاد به رهبرى ذکيه نظريابى در اين ولايت تاسيس شده است.
شمارۀ تماس : ۰۷۸۷۷۱۰۵۷۷
٣٣-د افغان خويندو يون :
اين نهاد به رهبرى حميرا حقمل در اين ولايت تاسيس شده و يکى از نهاد هاى فعال اين ولايت شمرده ميشود .
شمارۀ تماس : ۰۷۰۰۲۹۲۶۵۹
 ٣٤-اتحاديه زنان مبتکر افغانستان :
اين اتحاديه به رهبرى گل اندام دنيا در اين ولايت تاسيس شده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۰۰۲۱۶۶۸۴
٣٥-موسسۀ روشنى : ۰۷۰۰۲۱۶۶۸۴
اين موسسه به رهبرى داکتر روشنک در اين ولايت تاسيس شده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۹۸۶۸۴۰۸۹
٣٦-اتحاديۀ کوپراتيف هاى ميدان وردک :
اين اتحاديه به رهبرى شکر الله در ولايت ميدان وردک تاسيس شده است .
يادآورى : تمام اين نهادهاى مدنى با ايجاد حکومت به رهبرى حامد کرزى در سال هاى مختلف ايجاد شده و امکان دارد که همچو نهاد هاى ديگر نيز در اين ولايت وجود داشته باشد، اگر آژانس پژواک درمورد معلومات بيشتر دريافت نمايد، پس آن را در فهرست مذکور اضافه خواهد کرد .