Data Gathered Date: 

Sunday, March 31, 2013 - 16:15

 
 شمارى از باشنده گان کندز ، با وجود نا رضايتى ها از حکومت فعلى ؛ حاضر اند در انتخابات سهم گيرند ، نا امنى و عدم تطبيق قانون از مشکلات عمده اين مردم مى باشند.
ولايت   سرحدى کندز که در حدود ٣٤٠ کيلومتر از شهرکابل فاصله دارد با تاجکستان مرز مشترک دارد.
 اين ولايت  دارای شش ولسوالی ميباشد ؛ شوراى ولايتى آن دارای ١٥ عضو ميباشد که ٤ تن آنان را زنان تشکيل ميدهد .
موجوديت طالبان دربرخی ولسوالی ها ، انفجار ماين های کنار جاده ، حملات انتحارى  ،  عمليات نيروهاى امنيتى داخلى و خارجى  برضد شورشيان،   جمع آوری عُشر و تهديد کارمندان دولتی وموسسات از سوی طالبان ،از جمله مواردى است که زندگى مردم را تهديد ميکند .
اين گزارش در هفته سوم اسد به اساس مصاحبه ها با ٩ تن ( که ٢ آن خانمهاست )  از باشنده گان مرکز و چهار ولسوالى ، تهيه شده است .
موى سفيد منطقه : از فعاليت دولت بايد چشم پوشى نشود
 ارباب ميرغوث الدين که درحال حاضر موی سفيد قريه منگتپه ولسوالى چهار دره مى باشد ، ميگويد که در دوره پنجساله حکومت فعلى، بعض کار ها انجام شده است .
وى ميگويد که  در قريه اش مکتب ساخته شد  ، سرک   جغل انداری شد ،  پسرش درپوهنتون درس ميخواند که اين خود يک تغير مثبت درزندگى اش است .
اما وى مى افزايد که از مدت يکسال به اين سو امنيت منطقه بسيار خراب شده است .
وی درمورد اينکه خواست عمده اش از رئيس جمهور آينده چه  است ؟ گفت : (( خواست عمده ما درقدم اول تامين امنيت است وباز کارهای بازسازی وخدمت برای مردم .))
اين مو سفيد ميگويد که در انتخابات آينده به شرط اشتراک ميکند که در قريه اش محل راى دهى ايجاد شود .
وى بر اهميت انتخابات تاکيد کرده گفت :
  ((  بخاطر رای ميتم که بجز ار انتخاب یيک شخص خوب ، ديگه راه نداريم. ))  
دکاندار : ادارات دولتى مردم را پوست ميکند
پاينده محمد  ٢٨ ساله باشنده ناحيه چهارم شهرکندز ، يکى از دکانداران اين شهر است .
وى ميگويد که در پنج سال گذشته در زندگى شخصى اش کدام تغيير نه آمده و از طريق دکاندارى ميتواند نفقه فاميل را پوره کند .
وى ميگويد که از جمله ٣٧ کانديد موجود رياست جمهورى چهار تن را ميشناسد و علاقمندى به شناخت آنها ندارد .
 وى در مورد گفت :   ((... چه بدرد  ما ميخوره وچه بدرد ما خورده ؟  ولاکه خودما زحمت نکشيم اگر دولت هيچ کمک بکنه ! »
وى از  امنيت شهرکندز اظهار خوشى کرد؛ اما  از فساد ادارى شکايت کرد .
 وى افزود :    (( خدا کسی را به اداه دولتی محتاج نکنه ولا آدم  را پوست ميکنه ، مشکلات عمده ما درادارات دولتی فساد اداری است وکار زود اجرا نميکنه . ))
اين جوان کارت راهى دهى گرفته اما در مورد استعمال آن شکى است .
وى ميگويد :
 (( تا به حال تصميم نگرفتيم که به کی رای بتم ، يگان بار فکر ميکنم که به  هيچکس رای نتم ، مگم باز هم وقتی درمورد اهميت انتخابات از همگی ميشنوم باز دلم ميشه که يکی رای بتم . ))
راننده  :  کار ت راى دهى را مخفى نگاه ميکنم
محمد سعيد مرد ٤٠ ساله است که باشنده قريه باسوس ولسوالی چهار دره ميباشد. وى حال از طريق رانندگى مصارف خانه را پوره ميکند .
 اين راننده ميگويد که در پنج سال زندگى اش بهتر شده ، خودش را نندگى ميکند و پسرش در يک موسسه کار ميکند .
 اما وى با در نظر داشت اوضاع امنيتى در هراس است و مى گويد :
 ((    اگر ازيک طرف زندگی خوب شده؛ ازسوی ديگر يک مشکل ديگه خلق شده ؛يعنی خلاصه برت بگويم کسی ما را به آرامی زندگی کردن نميمانه  .  ))
اين راننده ميگويد که از ترس طالبان به ولسوالى رفته نمى تواند ، وى ميگويد که در  قريه اش از ترس طالبان کارت راى دهى توزيع نشده و از مرکز گرفته است .
 قرار اظهارات محمد سعيد ، طالبان مسلح برخی اوقات موتر  سواری  و حتا موتروانان را تلاشی ميکند؛ لذا کارت رای دهی خود را درخانه گذاشته وروز انتخابات آنرا همراه  خود به شهر ميبرد ود ريکی از محلات رای ميدهد .
عمده ترين خواست محمد سعيد از رئيس جمهور آينده کشور تامين امنيت وايجاد فرصت های کاری برای مردم ميباشد .
ملا امام  : طالبان مدارس داخلى ،  کشورش را ويران نمى کنند .
ملا عبدالغفور که ٣٠ سال عمر دارد واز مدت چهارسال ميشود که درقريه قرلق ولسوالی دشت ارچی  ملا امام مسجد است .
اين عالم دين درمورد اينکه آيادرپنج سال گذشته در زندگيش تغييرات رونما شده ياخير ؟ به آژانس خبری پژواک گفت :«  کدام تغييرات خاص ده زندگيم نيامده، روز بروز مشکلات زياد ميشه !.»
ملا عبدالغفور ميگويدکه درحال حاضر، عمده ترين مشکل مر دم عدم تطبيق قانون است .
وی ميگويد:« قانون داريم اما کسی تطبيق نميکنه ، نفرکشته ميشه کسی پرسانشه نميکنه ، خانه را دزد ميزنه کسی پرسان نميکنه و... اما اگر قانون باشه بايد دولت پرسان کنه ومجرم جزا بته .»
ملا عبدالغفور درمورد انتخابات   گفت :« انتخابات خو کار خوب است و از   کدام موانع شرعی وجود ندارد؛ مه کارت گرفيتم وبه يک شخص رای ميدهم که مسلمان وآدم قانون مند باشه وقانون را  بالای همه يکسان تطبيق کنه .»
غفور علاوه ميکند :« بخاطر ميخواهم به يک شخص مسلمان رای بتم که کمی توجه به مدارس دينی ومسايل دينی داشته باشد ؛ برضد فساد اخلاقی وفحشا مبارزه کنه  ..»
ملا غفور ازدوره پنجساله حکومت کرزی ابراز نارضايتی ميکند وميگويدکه اگر درکشور  برای آموزش دينی کارهای صورت ميگرفت ومدارس دينی  زيادی ايجاد ميگرديد، امروز کشور به اين حالت ناامنی نمی رسيد .  
به گفته وی زمانيکه طالبان افغانی درمدار س افغانی درس بخوانند؛ هيچگاهی کشور خودرا ويران نمی سازد .
زن دهاتی :  انتخابات چيست ؟
نفسه زن ٣٥ ساله است که درحال حاضر در قر يه ظلم آباد ولسوالی قلعه ذال زندگی ميکند .
اين زن بيوه  سرپرستی هفت اولاد را برعهده دارد .
وى که همراى پدر سالخورده اش غرض تداوی مرض معده به شهر کندز آمده بود ، در مورد انتخابات هيچ معلومات نداشت .
وى در مورد گفت : 
  ((   به مه همه چيز پدر و  اولاد هايم هست  ، اگر اينها  نباشه هيچ زندگی کرده نميتوانم  من سواد مواد ندارم انتخابات نامشه شنيدم اما نميفهمم که چيست ؟ »
وى نبود سرک پخته را از مشکلات عمده منطقه اش خواند و گفت که آنها وقتى از شهر بر ميگردند چندين روز به دليل خرابى سرک اعضاى بدنش درد ميکند .
وى از رئيس جمهور آينده ميخواهد تا اين سرک را قير و به مردم غريب کمک کند . 
ژور نالست ونويسنده  : انتخابات سرنوشت مردم را تغيير ميدهد
گل رحيم نيازمند گزارشگر راديو اشنا صدای امريکا در شمال کشور يکى از باشنده گان شهر کندز است .
وى ميگويد که وضعيت اقتصادى اش در پنج سال خوب شده؛ اما نظر به مشکلات مردم وکمک های جامعه جهانی وتوجه جهانيان به افغانستان هنوز کار های کمی درين کشور خصوصا درولايت کندز صورت گرفته است .
نيازمند ميگويدکه وی کارت رای دهی گرفته وبدليل اينکه تنها انتخابات ميتواند سرنوشت مردم افغانستان را رقم بزند درآن شرکت خواهد کرد .
نيازمند درمورد اينکه عمده ترين مشکلات که هنوز درمنطقه آنان وجودد  ار د  چه است ؟ گفت  :« ما درشهر زندگی ميکنيم اما ، خدمات اندکی شهر را ميبينم ، باوجوديکه دولت از معاش من ماليه ميگيرد ، اما ما سرک پخته نداريم ، سيستم درست تعليمی نداريم ، شهراز کثافات پر شده ،خدمات صحی نيز به شکل اساسی ودرست وجود ندارد .»
نيازمند درمورداينکه اگر با رئيس جمهور مقابل شود برايش چه  پيام خواهد داشت گفت :« اگر من با رئيس جمهور مقابل شوم برايش ميگويم که لطفاَ ديگر برای منافع شخصی خود کارنکنيد ، دهن جيب خود را بسته کنيد واندکی به فکر ملت باشيد .»
محصل  : يک راى نيز اهميت دارد 
محمد سردار جوان ٢٦باشنده ناحيه چهارم شهر کندز ميباشد که درحال حاضر محصل سال چهارم پوهنځى  حقوق و علوم سياسى پوهنتون ننگرهار ميباشد .
 وى  اعمار  مکاتب ،   پوهنتون ها ،  نهاد های تعليمی ، قير ريزی جاده ها ، اعمار کلينيک و... را  ازجمله موفقيت های حکومت فعلى خواند .
وى همچنان ميگويد که  از نظر سياسی درپنجسال روابط افغاستان با بسساری کشور ها  تحکيم شده و بعد از سالها چهره تازه خود را به جهانيان معرفی کرده است . 
سردار ميگويد که وی در انتظار روز انتخابات است که بتواند به کانديد دلخواه خود رای بدهد .
اين جوان ميگويدکه رای اهميت خاص خود را دارد ولو يک رای هم باشد؛ زيرا يک رای هم ميتواند سرنوشت ملت را رقم بزند .
به گفته محمد سردار گرچه  شرايط امنيتی خيلی بدتر شده؛ اما انتخابات شفاف ميتواند وضعيت را بهتر سازد .
کارمند اداره دولتی : حکومت فعلى از حکومت هاى ٣٠ دهه قبل  بهتر است  
رحمت الله همنوا باشنده ولسوالی خان آباد  کندز ميباشد که درحال حاضر ٤٠ سال  عمردارد ودررياست اطلاعات وفرهنگ اين ولايت ايفای وظيفه ميکند .
همنوا حکومت پنجساله فعلى را  يک دوره خوب برای خود وساير افغانها ميداند وميگويدکه نظر به سی دهه گذشته اين حکومت ونظام بهتر است . 
همنوا ميگويدکه وی کارت رای دهی گرفته و ميخواهد درانتخابات شرکت کند.
وی علاوه کرد : (( زمانيکه رای اهميت دارد پس هر شخص که رئيس جمهور آينده کشور ميشود حتمى  به خواستهای ملت رسيده گی ميکند ، مه هم يک کانديد را انتخاب کردم که برای پيش رفت کشور برنامه های خوبی دارد وبرايش رای ميدهم .))
وى ناامنى را مشکل عمده مردم خواند و گفت: 
  (( زمانيکه امنيت نباشه ، اگر سهولت های ديگر هم باشه، مردم به آرامی زندگی کرده نميتواند . ))
وى همچنان خواهان از دياد معاش کارمندان دولتى گرديد .
عضو شوراى ولايتى : بدون امنيت فعاليت سياسى زنان ناممکن است
داکتر حبيبه عرفان زن ٤٥ ساله است که عضو شورای ولايتی کندز است . 
وی که در شهر کندز زندگى ميکند ،  دوره پنجساله حکومت فعلى را    ناکارآمد توصيف کرده ميگويدکه اصلا فکر ميکند که هيچ نظام درکشور وجود ندارد .
عرفان افزود:« زمانيکه ما لاف از داشتن حکومت وحکومت داری ميزنيم پس بايد واقعا حکومت مردمی داشته باشيم دولت بايد قانون تطبيق بکند ، ّبرای مردم خدمت کند وامنيت تامين بکند ، روز بروز فقر ، بيچاره گی خشونت و ... زياد ميشود.))
 عرفان ميگويدکه وی کارت رای دهی گرفته وميخواهد که درانتخابات شرکت کند وبرای کسی رای خواهد داد که شخص قاطع وغمخوار ملت باشد .
 حبيبه عرفان درمورد اينکه عمده ترين مشکلات  منطقه وی چه ميباشد؟ به آژانس خبری پژواک گفت :« تامين امينت بسيار مهم است ، درحال حاضر زنان نميتواند که درشهر وحتا درخانه خود آرام زندگی کند ؛ هرلحظه تهديد ميشود ، زمانيکه امنيت نباشد ما زنان هيچ گاهی نميتوانيم فعاليت سياسی داشته باشیم .»
اين زن ميگويدکه عدم تطبيق قانون  وفساد اداری نيز يکی از مشکلات  عمده اين ولايت مى باشد .
وی علاوه کرد :« مه به علت عدم تطبيق قانون وفساد اداری خود را به شورای ولايتی آينده کانديد نکردم ، بخاطريکه هر طرح خوب را که به اداره پيش ميکرديم ؛کسی نبود که قانون بپزيرد وطرح عملی بکند. ))