Data Gathered Date: 

Sunday, March 31, 2013 - 16:15

 
يک تعداد مردم کندهار، اگر چه زنده گى خود را نسبت به سالهاى گذشته خوب مبينند؛ اما باز هم نا امنى را در راس مشکلات  خوانده  و از رئيس جمهور ميخواهند تا اين مشکل را حل نمايد .
ولايت يادشده  ١٥ ولسوالى رسمى و ٢ ولسوالى  غير رسمى دارد ، به همين ترتيب ولايت مذکور در شوراى ولايتى ١٥ کرسى داشته  (٤ آن از زنان ميباشد) و در حدود ٥٠٠ کيلومترى جنوب کشور موقعيت دارد .
براى انتخابات آينده شوراى ولايتى، براى ٤ کرسى  زنان ٣ تن خود را کانديد نموده اند.
به اساس قانون انتخابات، در چنين  حالات، در شوراى ولايتى متذکره، يک کرسى خالى باقى ماند است .                              
اين راپور در اواخر هفته گذشته، بر اساس مصاحبه هاى  ٢ زن و ٥ مرد  از مرکز و سه ولسوالى ولايت يادشده در مورد  انتخابات آينده  تهيه شده است.
يک زن بيوه: زند گى من بهرت شده؛ اما امنيت نيست.
صالحه٤٠  ساله مادر شش طفل  باشنده ولسوالى ارغنداب ولايت کندهار ميباشد . 
اين زن که شوهرخود را  در جنگها از دست داده؛حال از راه خياطى زندگى خود را به پيش ميبرد.
او ميگويد که سابق در خانه هاى مردم کالاشويى ميکرد؛  جانش درد ميکرد و براى آرامى از مواد نشه آور استفاده ميکرد ؛ اما حال در يکى از  کورسها ، خياطى  را ياد گرفته است و از همين راه به خانواده اش نفقه ميدهد .
او ميگويد که مشکل اول او ناامنى است؛ علت اصلى خرابى زندگى او جنگها، انفجارات، بمباردمان و خشونت است، که زنان مردان خود را در آن از دست ميدهند و مجبور ميشوند که توسط بدن ضعيف خود  براى سير کردن شکم اطفال خود کار هاى سنگين و شاقه  را انجام دهند .
اين زن در انتخابات شرکت ميکند و به کانديدى  راى ميدهد، که به گفته او، به مملکت صلح بياورد و غم افراد بى بضاعت را بخورد.
صالحه ميگويد که در حکومت کنونى اعتياد وى  از طريق  رياست امور زنان تداوى شده است و در همين دوره ،کسب خياطى را ياد گرفته است .
دهقان: کانديد را به مشوره انتخاب ميکنيم.
نجيب الله ٣٤ ساله باشنده ولسوالى دند ولايت کندهار، که هر صبح تربوز و خربوزه  پاليز خود را به شهر مى آورد؛  ميگويد که زنده گى به خاطرى بهتر شده  است که تعداد  مردم در شهر افزايش يافته  و حاصلات شان خوب فروخته ميشود.
او در انتخابات سهم ميگرد ؛ و ميگويد که طريقه  انتخاب  نمودن کانديد او اين  است که مردم در مورد کانديدان در مساجد و ديره ها گپ  ميزنند و از هر کسى که ستايش آن ميشود، به همان فرد راى ميدهد.
اين جوان که،مشکل اول خودرا  نبود امنيت  ميداند ؛ ميگويد،که نخستين خواست  وى از رئيس جمهور اين است که امنيت را تامين نمايد . ..
اين دهقان ميگويد که،ازانتخابات کنونى درنتيجه  نا امنى مانند انتخابات قبلى مطمئن نخواهد  بود .
او اضافه مينمايد که در حکومت کنونى، سرک ولسوالى آنها قير شده، کاريز ها ، بازسازى  گرديده اما امنيت خراب شده.
کارگر: راى نميدهم
عبدالباقى باشنده ولسوالى پنجوايى که ٢٨ سال عمر دارد و حالا به شهر کندهار مهاجر شده است، هر روز براى بدست آوردن کار به چهار راهى شهيدان ميرود؛ او ميگويد که زنده گى او به نسبت گذشته خرابتر شده.
به گفتۀ وى، سابق در باغها و زمين هاى مردم کار ميکرد؛ اما حال از ترس جنگها منطقه خود را ترک نموده  و در ينجا پشت کار ميگردد.
او در مورد اشتراک در انتخابات گفت: ((٥ سال قبل به کرزى راى دادم؛ اما او براى ما بيچاره ها هيچ کارى نکرد...در حکومت وى ، خانه و قريه ما درنتيجه  جنگها ويران شد و هر چيز را از دست داديم !))
معيوب: صاحب خانه شدم
 سيف الله کاکو،با شنده شهرک معيوبين محمد بن الراشد ابن مکتوم، در ولسوالى پنجوايى ولايت کندهار که ٤٥ سال عمر دارد و يک دست و يک چشم خود را  از دست داده؛ در يکى از  دفاتر چوکى دارد است وخانمش   براى مردم لباسشويى ميکند .
او ميگويد که حال وظيفه دارد؛ زندگى اش بهتر شده و صاحب خانه شده است کاکو که ٤ کانديد را ميشناسد ميگويدکه بحث هارا از راديو ها ميشنود و از همين راه کانديد خود را انتخاب خواهد کرد.
او ناامنى و نبودن کاررا  مشکلات  بزرگ منطقه خود ميداند و ميگويد خواسته او صلح با طالبان است؛ تا اينکه امنيت تامين گردد...
کاکو از انتخابات مطمئن است ، چرا که ا ز راديو شنيده استکه اعضاى کشورهاى خارجى نيز از انتخابات نظارت ميکنند .
وى اعمار  شهرک، براى معيوبين در ولسوالى پنجوايى را مهمترين کار حکومت کنونى ميداند.
مامور دولتى: براى تغيير در انتخابات شرکت ميکنم.
عبدالظاهر قلموال باشنده ٣٢ ساله ناحيه ششم  شهر کندهار، که يک مامور رسمى است ميگويد،  که امنيت خراب شده و در زنده گى وى کدام تغيير مثبت نيآمده است .
او مشکل اول منطقه خود را ناامنى و دوم آن را  بيکارى ميخواند.
قلموال در انتخابات سهم مى گيرد و علت آنرا چنين بيان ميکند:(( بخاطرى  سهم ميگيرم که ديگر از حکومت کنونى  نا اميد شديم؛ ميشود که يک کسى بيايد که به آمدن آن امنيت خوبتر شود و مردم آرام شود...))
او ميگويد که در حکومت فعلى سرک منطقه او قير شده و ديگر کدام کار مهم نشده است .
متعلمه: بعضى از کانديدان جفا کار اند.
ولوله١٩  ساله باشنده ناحيه دوم شهر کندهار که متعلم  صنف دوازد هم بوده  و همراى را ديو  پکت به صفت خبرنگار کار ميکند، ميگويد که در زنده گى  وى پيشرفت رونما گرديده است که هم درس ميخواند و هم کار ميکند...
او ميگويد که از جمله ٤١ کانديدان ٣ تن آنها  را ميشناسد که در گذشته چه کرده  اند.
ولوله در مورد کانديدان ميگويد: ((... بعضى از آنها چهره هاى اند که به يکى از اشکال  با گروه هاى جنگى وابستگى دارند و به اندازه توان خود به کشور و مردم خود جفا کرده اند.))
او مشکل اول منطقه خود را ناامنى و دوم آنرا عدم موجوديت  آموزش معيارى ميخواند ؛ ولوله نبود کار  براى زنان را نيز  هم يک مشکل ميداند.
يگانه خواهش ولوله پايان دادن  به جنگها است و مى افزايد که جنگها از هر چه بيشتر زنده گى زنان را به چالش مواجه کرده است.
به گفته ولوله، در حکومت فعلى، در منطقه چند سرک قير شده؛ اما کدام کار ديگرى قابل توجه نشده.
عودت کننده : در انتخابات شوراى ولايتى سهم نمى گيرم.
محمد نبى٤٢ ساله  باشنده منطقه  لويه وياله کندهار،  که تقريباً ٣ سال قبل از کويته بلوچستان پاکستان به کشور عودت نموده  و کراچى دستى دارد، ميگويد که زنده گى وى  نسبت به مهاجرت خرابتر شده.
نبىکه به گفته او کانديد را به مشوره دوستان شان انتخاب ميکند، ميگويد که تنها ٢ کانديد را ميشناسد.
او ميافزايد: (( تنها در انتخابات رياست جمهورى اشتراک ميکنم؛ بخاطرى در انتخابات شورا هاى ولايتى سهم نمى گيرم که اکثريت نماينده هاى آن بى سواد هستند؛ به خواسته ها و مشکلات مردم از روى سليقه خود مينگرند و تنها براى منافع  و حفظ قدرت کار خودرا  ميکند.))
او مشکلات مهم منطقه خود را عدم موجوديت  امنيت، بيکارى، قيمتى، بلند رفتن کرايه هاى خانه و .... حساب ميکند.
محمد نبى در مورد انتخابات مطمئن  نيست وبدين عقيده است که نظر خارجى ها در آن ارزش دارد.
او ميگويد که حکومت کنونى براى آنها هيچ چيزى نه کرده اند: ((به اين اميد به وطن خود آمدم که درينجا زندگى من خوب خواهد شد؛ دولت به ما  زمين کمک ميکند، اما هيچ چيز نشده؛ از همين سبب گفته ميتوانم که براى  من هيچ کارى نه کرده اند.))
 کارمند يک اداره غير دولتى: زورمندان  بايد از قدرت برکنار شوند.
رحمانيه تصور٢٦  ساله  که در دوران مهاجرت در کراچى پاکستان تعليم نموده  و حال در يک اداره غير دولتى در شهر کندهار کار ميکند؛ ميگويدکه  اگر چه امنيت چندين  مرتبه خراب گرديده؛ اما زنده گى شخصى شان خوبتر شده.
اين زن، که در انتخابات سهم ميگيرد ،کانديد خود را به مشوره همکاران و بعد از مطالعه پلانهاى  کانديدان انتخاب مينمايد؛ از جمله کانديدان تقريباً ٥  تن آنها  را ميشناسد.
او ميگويد که به کانديدى  راى ميدهد که تحصيلات عالى داشته باشد؛ براى پيشرفت پلانهاى خوب داشته  و در جنگها دست نداشته باشد.
به گفته اين زن، مشکل اصلى او ناامنى است ، او ميگويد که در ولايات  حوزه جنوب غرب، زور مندى مسلط است. اکثريت زور مندان در قاچاق مواد مخدر دست دارند،  دراکثر موارد قانون را  زير پا کرده اند؛ اينگونه مردم بايد بعد از قدرت بر کنار شوند و همين نقطه فاصله بين دولت و مردم  را ايجاد نموده است .
اين زن در انتخابات رياست جمهورى سهم ميگيرد؛ اما در شوراى ولايتى نه، علت اين تصميم را بخاطرى گرفته است  که بار ديگر آن عده  مردم خود را  کانديد کرده اند که تحصيلات عالى ندارند، احساس مسؤوليت، قابليت و راه هاى حل مشکلات مردم، منجمنت و قابليت هاى ديگر را  ندارد.
 او مى افزايد که اگر با رئيس جمهور مقابل شود؛ خواهش وى  اين خواهد بود که بى سواد ها و زورمندان را از کار ها بر کنار نمايند.
تصورعلاوه ميکند که سرکهاى منطقه آنها در حکومت فعلى قيرريزى گرديده است .