محمود راقى(پژواک، ٢٩ سرطان ٩٢): مسوولين کاپيسا مى گويند که اقتصاد مردم اين ولايت با زراعت و مالدارى استوار است، از همينرو در مناطق بيشتر در بخش اعمار بندها آب دست به کار شده که با تکميل آن اقتصاد مردم رشد خواهد کرد .
اما باشندگان  اين ولايت مى گويند که هنوز هم با مشکل کمبود آب مواجه اند .
 جنرال محراب الدين ساپى والى کاپيسا به آژانس خبرى پژواک گفت که اکنون سرک ترانزيتى در حال عبور  از بين کاپيسا است که تنگى ابريشم با سالنگ وصل و يک مرکز تجارتى نيز در ولسوالى کوهستان اول کاپيسا نيز ايجاد خواهد شد .
 وى مى گويد که وضعيت اقتصادى مردم با ايجاد اين مرکز  و يا با اعمار سرک ياده شده نيز بهتر خواهد شد .
موصوف مى افزايد که مرکز  رفت آمد کاروان هاى تجارتى ولايات شرقى و شمالى در کاپيسا خواهد بود .
 
زراعت :
سيد مسکين سيفى رييس زراعت کاپيسا به آژانس پژواک گفت که اقتصاد مردم کاپيسا با زراعت وابسته است .
وى مى گويد، اگر استفاده درست از درياى پنجشير براى زراعت کاپيسا صورت گيرد ، پس حاصلات زمين هاى کاپيسا چند برابر افزايش خواهد يافت .
به گفتۀ رييس زراعت، ۲۶۶۵۵هکتار زمين کاپيسا آبى ، ۱۳۹۵هکتار آن للمى و ۱۰۴۰۰ هکتار ديگر با جنگلات پوشيده شده است .
 سيفى مى گويد که ولايت کاپيسا همه ساله هزارن تُن صادرات محصولات زراعتى  چون گندم ، برنج، جوار، جو، لوبيا ، کچالو ، انار و انگور به هند و پاکستان دارد .
به گفتۀ وى ، اکنون ده ها تن جلغوزه نيز در ولسوالى هاى نجراب و اله ساى گرفته ميشود .
رييس زراعت  کاپيسا مى گويد که اين جلغوزه قبل از آين به پاکستان صادر مى شد ؛ اما در نظر دارد که براى آن  يک مرکز زراعتى و اتاق هاى نگهدارى در ولسوالى نجراب اعمار نمايد ، تا بعداً در وقت مناسب به خارج فرستاده شود .
 وى مى افزايد که مامورين زراعت ، در تمامى ولسوالى هاى اين ولايت در بخش تخم هاى اصلاح شده و جلوگيرى امراض نباتى کمک مى نمايند .
به گفتۀ سيفى ، ١١٦ گروپ کمکى که شامل زنان است، براى کمک با زارعين در کاپيسا کار مى کند و هر يک از آن صد دالر امريکايى معاش دارد .
 
 
موصوف گفت، آنها با کمک بعضى از موسسات خارجى در يکتعداد از ولسوالى ها در بخش  زنبور عسل، چوچه هاى مرغ و اعمار اتاق هاى سرد ، مشترکا با شوراى هاى محلى کار کرده است .
اما يکتعداد زارعين کاپيسا از نبود آب شکايت دارد . عطا محمد باشندۀ ميره خيل تگاب مى گويد که زارعين ميره خيل هم اکنون با کمبود و نبود آب دست و گربيان هستند .
وى مى گويد که اگر يک بند مهار نمودن آب روى درياى اله ساى ساخته شود، پس هزارن جريب زمين ميره خيل آبيارى و حاصلات آنها چند برابر افزايش خواهد يافت .
به گفتۀ وى ، زارعين ميره خيل اکنون براى آبيارى زمين ها و باغات خود از چاه ها استفاده کرده که ضرر آن نسبت به مفاد زياد است .
 مولوى ذبيح الله يکى از سران قومى تگاب مى گويد ، کارهاى که در راستاى اعمار بندهاى آب ، جوى ها و کاريزها صورت گرفته ، بنيادى نبود و پول آن تنها به جيب هاى شخصى بعضى افراد رفته است .
 به گفتۀ وى، اتاق هاى سرد براى نگهدارى انار و آلوبخارا کاپيسا وجود ندارد که به قيمت خوب فروخته شود.
منبع افزود ، اکنون نمايندگان کشورهاى زياد در افغانستان وجود دارد و اگر مسوولين وزارت زراعت با آنها گفتگو مى کرد ، تا آنار ، الوبخارا و انگور اين ولايت به خارج فرستاده و يا هم يک جاى مناسب پراى نگهدارى آن ايجاد مى شد ، پس نقش مهم در بخش تقويت اقتصاد مردم ايفا مى کرد .
 حسين سنجنى رييس شوراى ولايتى کاپيسا مى گويد، هر چند کار و کمک ها با شمارى از دهاقين در اين ولايت صورت گرفته ؛ اما تعهدات  که با زراعين صورت گرفته بود، عملى نشده است .
موصوف مى افزايد که کلينيک هاى حيوانى  نيز در شمارى از ولسوالى ها گشايش يافته و پرسونل رياست زراعت در آن وجود دارند .
 رييس زراعت کاپيسا مى گويد که از سال ٢٠٠٩ ميلادى بدينسوتخم هاى زراعتى رايگان با مردم کاپيسا توزيع کرده، برنامه هاى تداوى ايجاد کرده و هزاران نهال ميوه دارد غرس نموده است .
وى همچنان گفت که يکتعداد باغ ها به کمک موسسات در بعضى مناطق نيز ايجاد کرده است.
سيدمسکين سيفى مى افزايد که  درسال گذشته ١٧٨٣ تُن تخم اصلاح شده گندم و درسال جارى به ارزش ١٢ ميليون افغانى تخم اصلاح شده گندم با دهاقين توزيع کرده است .
 به گفتۀ وى، کلينيک هاى حيوانى نيز در کاپيسا فعاليت دارد که در ولسوالى اله ساى و کوهستان اول است .
موصوف گفت که زمينه القاح مصنوعى نيز به حيوانات مساعد کرده است .
وى مى افزايد که پروژه آبيارى با مناطق مختلف کاپيسا تمديد شده و يک بند آب طى سال جارى در نجراب اعمار خواهد شد .
رييس زراعت کاپيسا گفت که کار بند آب در تگاب نيز آغاز شده و ٨٠ در صد کارهاى آن تکميل گرديده است.
 
به گفتۀ وى ، هزينۀ مالى اعمار اين بند از سوى کشور فرانسه داده ميشود .
اما  لعل گل باشنده منطقۀ پچغان نجراب مى گويد ، کمک هاى که با آنها صورت ميگيرد خيلى کم است و نمى توانند خواست هاى آنان را بر آورده سازد.
وى مى گويد ، تخم ها و دوا که از سوى زراعت به آنها داده ميشود ، بسيار کم است و تمامى پول ديگر  به جيب هاى مسوولين رياست زراعت ميروند .
 
تجارت و سرمايه گذارى :
مسوولين اتاق هاى تجارت  کاپيسا مى گويد که تاکنون کارهاى اقتصادى و سرمايه گذارى در اين ولايت صورت نگرفته ، که باعث رشد اقتصادى مردم شود.
حاجى ظاهر رييس اتاق هاى تجارت کاپيسا گفت که نسبت به ولايات ديگر، در اين بخش به ولايت کاپيسا توجه کم صورت گرفته است .
 به گفتۀ وى، اگر برق در کاپيسا فعال گردد، راه ترانزيتى ، مراکز تجارتى و شهرک هاى صنعتى ايجاد شود ،پس بدون شک که اين منطقه مورد توجه مردم قرار خواهد گرفت .
وى مى گويد که در آن زمان سرمايه گذار نيز سرمايه گذارى خواهند کرد .
حاجى ظاهر مى گويد که تاکنون نتواسته ، تا فابريکه نساجى اعمار و يک فابريکه براى جوس ميوه ها ايجاد نمايد .
 اما جنرال محراب الدين ساپى والى کاپيسا مى گويد که آنها پوسته هاى امنيتى در امتداد سرک تگاب جا بجا کرده  و اکنون موتر هاى کلان باربرى نيز بدون کدام مشکل امنيتى بر اين راه رفت و آمد کرده ميتواند .
صنايع دستى :
صنايع دستى که از صنعت باستانى عنعنوى مردم کشور خوانده ميشود ، توجه يکتعداد خارجى ها از قبل با خود جلب کرده است .
جميله که مصروف صنايع دستى در کاپيسا است ، از کار خود خورسند است ؛ اما مى گويد که اکنون بازار صنايع دستى خيلى سرد شده است .
 وى که زن يک مرد معيوب است و سرپرستى خوانده اش را برعهده دارد ، از دولت مىيخواهد ، تا براى مواد دستى و صنايع بازار يابى نمايد .
 صيفوره کوهستانى رييس امور زنان کاپيسا مى گويد که ده تن از خانم هاى اين ولايت مصروف صنايع دستى چون لباس ، زيورات و چيزى هاى ديگر هستند .
 به گفتۀ کوهستانى، خانم هاى بيوه و بى بضاعت نيازى اقتصادى زندگى خود را از اين طريق فراهم مى سازند ؛ اما بازار آن اخيراً تا حدى کمرنگ شده است .
 
به گفتۀ موصوف ، شاروالى با آنها تعهد سپرده، که يک تعيمر سربسته براى نمايش صنايع دستى زنان اعمار خواهد کرد .
 مسوولين مى گويند که در فصل سرما ، تعداد زيادى سياحين از کاپيسا باز ديد مى نمايند واگر امنيت در آن بهتر و شهرک ها اعمار گردد ، پس نه تنها که تعداد سياحين را افزده ، فروش صنايع دستى نيز خوب خواهد شد.