کاپيسا(پژواک٢٢ سرطان ٩٢):مسوولين امنيتى کاپيسا مى گويند که وضعيت امنيتى در اين ولايت نسبت به قبل بهتر گرديده و جرايم جنايى کاهش يافته است .
جنرال محراب الدين ساپى والى کاپيسا مى گويد که وضعيت امنيتى در اين ولايت از اثر فعاليت نيروهاى امنيتى، تطبيق برنامه هاى خوب حفظ امنيت و تدابير ديگر، نسبت به قبل بهتر گرديده است.
وى مى گويد که مردم اين ولايت بدون ولسوالى اله ساى در تمامى ولسوالى ها زنده گى آرام دارند .
موصوف گفت ، شش صد پوليس جهت تحکيم امنيت بهتر در لسوالى هاى تگاب و نجراب توظيف کرده  که فعاليت هاى مخالفين را خنثى ساخته است .
وى مى افزايد ، اکنون در پلان دارد که سه صد پوليس محلى در ولسوالى اله ساى و به همين تعداد در ولسوالى تگاب بنا بر خواست و حمايت مردم  توظيف نمايد .
والى کاپيسا مى گويد، اکنون درحدود ١٠٠٠ پوليس محلى در اين ولايت گماشته شده است .
به گفتۀ وى، مخالفين مسلح سال گذشته در ولسوالى هاى تگاب و نجراب فعاليت داشتند ، که اکنون کاملاً آز جلوگيرى شده است .
خواجه فقير صديقى قوماندان امنيه کاپيسا نيزمى گويدکه اکنون وضعيت امنيتى کاپيسا بدون ولسوالى هاى تگاب و اله ساى، وضعيت امنيتى  تمامى ولسوالى هاى اين ولايت قابل اطمنان است .
مدير مبارزه به جرايم جنايى قوماندانى امنيه اين ولايت به آژانس پژواک گفت که رويداد هاى جنايى با تحکيم امنيت در کاپيسا نسبت به سال گذشته کاهش يافته است .
همچنان ولسوالان کوهستان اول و نجراب هر دو بدين نظر اند که اکنون وضعيت اين ولسوالى بهتر گرديده است .
لعل گل باشنده منطقۀ اروکو مربوط مرکز کاپيسا مى گويد که سال گذشته چند انفجار در منطقه شان صورت گرفته بود؛ اما امسال کدام حادثه رخ نداده که علت عمده آن دستگيرى يکتعداد مخالفين و فرار شمارى ديگر ميباشد.
حاجى جان آغا باشنده منطقۀ شوخى کاپيسا نيز بدين نظر است  و مى گويد که اکنون مخالفين مسلح اين منطقه را ترک کرده اند .
 وى مى گويد که يک زمان اين راه نيز از سوى افراد مسلح گرفته مى شد؛ اما امسال مخالفين مسلح يا خو وجود ندارد و يا هم به فعاليت هاى خود کاهش داده است .
اما شمارى از باشندگان ولسوالى هاى اله ساى وتگاب کاپيسا مى گويند که وضعيت تمامى ولسوالى هاى کاپيسا بهتر گرديده ؛ اما مخالفين مسلح دولت در مناطق تگاب فعاليت دارد .
وى مى گويد که رفت آمد مخالفين مسلح از اثر طياره ها و هيليکوپتر هاى خارجي ها  و حکومت کاهش يافته ؛ اما فعاليت مخالفين در هر دو ولسوالى جريان دارد .