مزارشريف (پژواک،٢٦جوزا ٩٢): صدها پروژۀ صحت، معارف، شهرسازى، زراعت و ساير بخش ها در جريان چند سال گذشته، در مزارشريف مرکز ولايت بلخ و ولسوالى ها تطبيق گرديده است.
 منيرفرهاد سخنگوى والى بلخ، به آژانس خبرى پژواک گفت که در دو سال اخير، پروژه هاى بيشترى در بخش بازسازى اين ولايت تطبيق گرديده است.
موصوف افزود که ساختمان ١٠٠ باب ليسه، متوسطه و مکاتب ابتدائيه در جريان دو سال گذشته در مرکز و ولسوالى ها اعمار گرديده است.
به گفتۀ وى، اين ساختمان ها با کمک کشورهاى آلمان، سويدن و بودجۀ وزارت معارف اعمار گرديده است.
وى همچنين افزود که در بخش سرک سازى، صدها کيلومتر سرک قيرريزى شده است.
منير فرهاد گفت که درحدود ٦٠ کيلومتر سرک در شهر مزارشريف، توسط شاروالى قيرريزى شده و راه ها بين شهر مزارشريف و ولسوالی های دولت آباد، بلخ، چمتال، مارمل و دهدادى به طور اساسى و پخته اعمار گرديده است.
موصوف افزود که ١٤٥کيلومترسرک سمنگان – دره صوف که ارزش سرک حلقوى را دارد نيز قيرريزى شده است.
  وى افزود که بخاطر زيبايى بهتر شهر، توانسته اند تا تجار ملى ولايت بلخ را براى بازسازى در اين ولايت تشويق نمايند و تاکنون ١٥ چهارراهى بزرگ شهر مزار شريف، به کمک آنها ساخته شده است که مشهور آنها عبارت است از: الکوزى، کمال نبى زاده، محب، کابل بانک و چهارراه هاى ديگر.
سخنگوى والى بلخ گفت که پروژه هاى بزرگ انکشافى در دو سال گذشته، به کمک کشور آلمان آغاز و تکميل گرديده است، که مهمترين آن اعمار شفاخانه ٤٠٠ بستر شهر مزارشريف ميباشد.
موصوف افزود که اين شفاخانه، نه تنها در سطح کشور، بلکه يک شفاخانۀ مجهز با وسايل طبى درمنطقه محسوب ميشود.
به گفتۀ وى، جاپان  نيز تعهد سپرده که کمک وسايل طبى و تخنيکى به ارزش ١٦ميليون دالر، با اين شفاخانه خواهد کرد.
منير فرهاد همچنان از اعمار رن وى و ترمينل ميدان هوايى مزار شريف يادآورى کرد که رن وى آن، به عرض ٣٥متر و طول ٣٥٠٠ متر به کمک مالى کشور آلمان اعمار گرديده است.
همچنان ترمينل ميدان هوايى مزارشريف به کمک آلمان و امارات متحدۀ عربى چندى قبل به بهره بردارى سپرده شد.
عطامحمد نور والى بلخ، در مراسم گشايش اين ترمينل گفت که اين ترمينل به کمک ٦٠ ميليون  يورو از کشور آلمان و امارات متحده عربى، در جريان سه سال اعمار شده است.
موصوف افزود که آلمان ٤٨ ميليون يورو و امارات متحدۀ عربى، ١٢ ميليون يورو براى اعمار اين ترمينل کمک کرده است.
نور گفت که اين ترمينل، روزانه سهولت انتقال ١٠٠٠ تن را دارد که درجريان سال، سهولت انتقال ٤٠٠ هزار مسافر درنظر گرفته شده است.
منيرفرهاد سخنگوى والى بلخ ‎گفت که ٧٩ کيلومتر خط ريل نيز از شهر مزارشريف تا ميدان هوايى اعمار شده که هزينۀ آن، توسط بانک انکشافى آسيايى پرداخت گرديده است.
موصوف افزود که از بابت اعمار اين خط، امور تجارتى بلخ سرعت يافته است.
به گفتۀ وى، در جريان سه سال گذشته کارهاى مهم در بخش زراعت صورت گرفته است.
فرهاد گفت که بيش از صد پروژۀ بزرگ و کوچک در بخش سربندهاى آب و نهرها در مناطق مختلف ولايت بلخ تطبيق گرديده است.
موصوف، در اين بخش از ولسوالى هاى چمتال، بلخ، چهار بولک، مارمل، دولت آباد، چارکنت، دهدادى و زارع نام برد که نهرها و سربندهاى آب در آن اعمار گرديده است.
منير به گونۀ مثال از اعمار بند آب ثمرقنديان ولسوالى بلخ يادآورى کرد که به کمک مالى بانک انکشافى آسيايى اعمار گرديده است.
موصوف همچنان دربخش زراعت گفت که درجريان دو سال گذشته، ١٥ هزار باغ زراعتى و فارم هاى زراعتى تحقيقاتى اعمار شده است.
همچنين کاتب شمس رييس زراعت بلخ، به پژواک گفت که کشت زعفران، طى دو سال گذشته در ولايت بلخ بسيار رشد کرده است.
موصوف افزود که کشت زعفران در اين ولايت، به حدى عام شده که تُخم آن نيز در همين ولايت يافت ميشود.
به گفتۀ وى، زارعين زعفران در سال اول، مجبور بودند تا تخم آن را از ولايت هرات به دست بيارند؛ اما اين مشکل اکنون حل گرديده است.
 شمس خاطرنشان کرد که رشد کشت زعفران، توسط اتحاديه زعفران بلخ در اين ولايت بيشتر شده است.
مسوولين انکشاف دهات بلخ مى گويند که با ختم مرحلۀ اول پروگرام همبستگى ملى در اين ولايت، مرحلۀ دوم اين پروسه نيز آغاز گرديده است.
باسط عينى رييس انکشاف دهات مى گويد که ٧٠٤ قريه ١١ ولسوالى درمرحلۀ دوم پروگرام همبستگى ملى تحت پوشش خواهد آمد.
موصوف افزود که پروژه هاى بيشتر مرحلۀ دوم همبستگى ملى، اعمار ساختمان هاى مکاتب، جغل اندازى سرک ها، سهولت هاى آب آشاميدنى، ساختمان هاى شوراهاى اجتماعى، کلينيک ها و همچو پروژه هاى ديگر عام المنفعه را در بر خواهد گرفت.
به گفتۀ وى، مرحلۀ دوم همبستگى ملى، در دو سال آينده به پايان ميرسد که درجريان آن، صدها پروژه به هزينۀ مالی ٢٧ ميليون دالر امريکايى تکميل خواهد شد.
رييس انکشاف دهات گفت که تاکنون ١٩٦٨ پروژه انکشافى در ولايت بلخ، توسط رياست آنها تکميل و درحدود يک ميليون باشندۀ اين ولايت، از آن استفاده مى نمايند.
هرچند مسوولين اين ولايت، کارهاى بازسازى در ولايت بلخ را به سطح کشور بى مانند خواند؛ اما شمارى از باشندگان و مسوولين محلى مى گويند که ولسوالى ها نسبت به مزارشريف مرکز بلخ، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
باشندگان ولسوالى چهاربولک نيز خواهان تسريع امور بازسازى در اين ولايت ميباشند.
نجيب الله باشنده قريه ايلمانوى اين ولسوالى، به پژواک گفت: طوريکه در ده سال گذشته گفته ميشود، اين ولسوالى به آن اندازه مورد توجه قرار نگرفته است.
موصوف افزود: درجريان  چند سال گذشته حضور طالبان مسلح، اين ولسوالى را با تهديد جدى مواجه کرده بود که کارهاى بازسازى از اثر آن، مساوى با صفر بود.
به گفتۀ وى، اگر حد اقل ٥٠ درصد نيازهاى مردم نيز برآورده شود، پس به دولت خود باور پيدا کرده و باعث پيشرفت در امور خواهد شد.
نجيب الله گفت که باشندگان اين ولسوالى، هنوزهم به علت نبود سهولت ها در بخش معارف، زراعت و صحت، با مشکلات مواجه اند.
ذبيح الله ولسوال چهار بولک گفت که درجريان چند سال گذشته، کارهاى بخش زراعت، صحت و معارف، از اثر عرضۀ خدمات نادرست ولسوالان پيشين، به صفر تقرب کرده است.
موصوف در مورد مشکلات فراه راه زراعت در اين ولسوالى گفت که زارعين، از اثر کمبود آب هاى  آبيارى، با مشکلات جدى روبه رو اند.
 وى از کمبود عرضۀ خدمات صحى شکايت کرد و گفت که اين ولسوالى، از ١٢٠ قريه تشکيل شده؛ اما صرف٧ باب کلينيک دارد که سهولتهاى ابتدايى را براى مردم عامه فراهم کرده نمى تواند.
ولسوال چهاربولک، کارهايى که در بخش معارف اين ولسوالى صورت گرفته را ناتکميل خواند و از اداره ارگان هاى محل خواست تا در اين راستا توجه جدى نمايد.
 موصوف افزود که به سطح ولسوالى ٤٠ باب مکتب وجود دارد که ٢٥ مکتب آن بدون ساختمان است.
ولسوال افزود که اگر مشکلات باشندگان ولسوالى ها تا يک اندازه حل گردد، پس امنيت به شکل کامل تامين ميشود و  فاصله ميان مردم و دولت نيز کاملاً از بين خواهد رفت.