غزنى (پژواک، ۲۰جوزا٩٢): در پنج سال گذشته در مرکز و ولسوالى هاى غزنى، صدها پروژه انکشافى تطبيق گرديده؛ اما پروژه هاى بزرگ سال ٢٠١٣ ميلادى از اثر عوامل نامشخص متوقف و امور آن ناتکميل مانده است.
موسى خان اکبزاده والى غزنى مى گويد که  ٢٥٠ کيلومتر سرک، در جريان پنج سال گذشته در مرکز و ولسوالى ها پخته شده است.
به گفتۀ وى، در حدود ١٠٠ کيلومتر سرک و شاهراه هاى مناطق دوردست اعمار و مشکلات مردم را کاهش داده است.
وى ميگويد که در اين مدت ٣٦ تعمير براى مکاتب مرکز و ولسوالى ها اعمار گرديده و کار تعمير  ٣٣ باب مکتب ديگر، جريان دارد.
همچنان ساختمان هاى جديد ده کلينيک و مراکز صحى به شمول مرکز براى چند ولسوالى اعمار گرديده است.
در پروژه هاى سال ٢٠١٣  از جمله ٢٥ آبده باستانى موجود در غزنى، ١٨ آبدۀ باستانى اعمار وهمچنان چند پروژۀ بزرگ که کار آن تا هنوز تکميل نشده، شامل است.
بسم الله شريفى رييس اطلاعات و کلتور گفت که اعمار آبده هاى ديگر باستانى، تا سه ماه آينده تکميل خواهد شد و همچنان پروژه بزرگ به نام ثقافت اسلامى که شامل يک تالار بزرگ مجالس، مسجد، بازار سرپسته و ٥٠ بلاک کوچک است، در پنج ماه آينده به بهره بردارى سپرده ميشود.
همچنان رياست انکشاف دهات، در پنج سال گذشته ١٨٠ پلچک و ١٣٤٠ متر ديوار استنادى در مرکز و ولسوالى ها اعمار کرده و ٦١ حلقه چاه عميق آب حفر نموده است.
غلام سنايى مايل رييس انکشاف دهات گفت که اکنون علاوه بر آن، ده پروژه در مرکز و ولسوالى ها تحت اجرا قرار دارد که در سه ماه آينده به بهره  بردارى مردم سپرده خواهد شد.
انجنير کريم مسول امور انکشافى ولايت غزنى گفت که بندهاى کوچک در بعضى ولسوالى ها اعمار شده و اعمار بندهاى سابقه نيز صورت گرفته است.
به گفتۀ وى، يک بند کوچک در ولسوالی ده یک و يکى ديگر در مرکز ساخته  شده و همچنان يک کانال بند مشهور سرده اعمار شده و کار ساخت دروازۀ آن جريان دارد.
اما مردم و باشندگان منطقه مى گويند که کارهاى انکشافى قابل ذکر در غزنى صورت نگرفته و کارهاى انکشافى در مناطق دور، نسبت به مرکز کمرنگ است.
عبدالجامع جامع رييس شوارى ولايتى ميگويد که در جريان پنج سال گذشته، مرکز نسبت به ولسوالى ها مورد توجه بيشتر قرار گرفته است؛ درحاليکه مشکلات و نيازهاى باشندگان مناطق دوردست، نسبت به مرکز بيشتر است.
به گفتۀ وى، موجوديت افراد مسلح و نا امنى ها، مانع اصلى در مقابل پروگرام مفيد همبستگى ملى و همچنان تطبيق پروژۀ بزرگ است.
جامع به آژانس خبرى پژواک گفت که علاوه بر آن، راه هاى اکثر ولسوالى ها پخته شده و برنامه همبستگى ملى، در مناطق بيشتر به خوبى تطبيق ميشود.
امان الله کامرانى عضو شوراى ولايتى و باشندۀ ولسوالى اندر ميگويد که از کارهاى چند سال اخير راضى است؛ اما وجود مخالفين مسلح، تا حدى بيشتر در مناطق ناامن مانع پيشرفت بود، که به خواست ها و نيازهاى مردم طورى که لازم بود، توجه صورت نگرفت.
به گفتۀ وى، بعد از قيام مردمى عليه طالبان، زمنيه براى کار و امور انکشافى در ولسوالى اندر مساعد بوده و درمناطقى که تحت پوشش قيام مردمى آمده، برنامه ملى پيوستون در آنجا به سرعت تطبيق ميشود.
به گفتۀ کامرانى، در جريان يک دهۀ گذشته، توجه به کارهاى بنيادى صورت نگرفت، تا بندهاى بزرگ اعمار، پروژه هاى بزرگ تطبيق وهمچنان فابريکات کوچک جهت جلوگيرى از بيکارى ايجاد گردد.
کامرانى افزود که پروژه هاى مختص شده به سال ٢٠١٣ ميلادى که شامل ميدان هوايى، کاناليزاسيون، برق و دو هوتل بزرگ بود، فراموش گرديده است.
به گفتۀ وى سال ٢٠١٣ ميلادى، يک فرصت و چانس ويژه براى بازسازى غزنى بود؛ اما دراثر بى غورى مسوولين تطبيق نشد؛ زيراکه آنها به همچو پروژه ها اهميت ندادند و بودجه اى که براى پروژه هاى پلان سال ٢٠١٣ ميلادى در نظر گرفته شده بود، اختصاص ندادند.
داکترغنى بهادرى يکى از سران قومى و عضو شوراى عالى صلح گفت که در يک دهۀ گذشته، توجه به انکشاف متوازن و پيشرفت منطقه صورت نگرفته و کار تنها به مناطق محدود انجام شده است.
به گفتۀ موصوف، انکشاف و پيشرفت متوازن در تمامى مناطق باعث مى شد که جلو ناامنى و جنگ گرفته ميشد و نسل جوان ما از بيکارى رنج نمى برد.
بهادرى افزود که در ولايت غزنى، از همه بيشتر نياز به اعمار بندها و بازسازى ذخيره هاى آبى است و اين چيزى است که در ده سال گذشته، مورد توجه قرار نگرفت.
به گفتۀ وى، با اعمار بندها از يکسو زمينۀ کار براى مردم مساعد گرديده و از سوى ديگر، اقتصاد زراعتى که از نيازهاى ابتدايى مردم محسوب میشود، قوى خواهد شد.
 هزينۀ مالى بيش از نيمى همچو پروژه ها که شامل سرک ها، مراکز صحى ومکاتب اند، از سوى تيم هاى پى آر تى (گروه بازسازى ولايتى) امريکا و پولند داده شده است.
علاوه بر آن، يکتعداد پروژه هاى فوايدعامه، زراعت و مالدارى در امور انکشافى و همچنان برخى پروژه هاى انکشافى را شاروالى غزنى تطبيق کرده است.