محمود راقى (پژواک،١١ سرطان ٩٢):مسوولين کاپيسا مى گويند که امور باسازى اين ولايت به خوبى پيش ميرود و در بخش هاى مختلف پيشرفت کرده است .
جنرال محراب الدين ساپى والى کاپيسا مى گويد که در سال گذشته يکتعداد پروژه ها در بخش معارف ، زراعت، صحت واعمارسرک ها تطبيق کرده که هزينۀ  آنها ٩٦ ميليون دالر امريکايى ميشود .
 وى مى گويد که کار ٥٠ بند کوچک آب در اين ولايت جريان دارد که مشکلات مردم را تا يک اندازه حل کرده و مشکلات متباقى آنها تا ختم سال جارى از برکت اعمار اين بندها حل خواهند شد .
همچنان عبدالظهورحکيمى رييس معارف کاپيسا مى گويد که آنها امور باسازى حدود ده باب مکتب آغاز کرده که تنها سه باب آن در ولسوالى نجراب ميباشد .
 وى مى گويد که کار اعمار ساختمان هاى سه باب مکاتب و انستيتيوت تخنيکى در کوهبند جريان دارد که به زودى اعمار خواهد شد و مشکلات شاگردان با اعمار آن حل خواهند گرديد.
ظهور حکيمى مى افزايد که علاوه بر آن هنوز هم درحدود صد باب مکتب اين ولايت تعمير ندارد و شاگردان آن زير اسمان کبود درس ميخوانند .
از سوى ديگر، داکتر ميرزا محمد رجا رييس صحت عامه کاپيسا مى گويد که هيچ کدام منطقه در ولايت کاپيسا وجود ندارد که از خدمات صحى محروم باشد .
وى گفت که کار اعمار يک شفاخانه ٥٠ بسترى از چند ماه بديسنو در ولسوالى نجراب نيز آغاز شده است .
موصوف مى گويد که کارمندان صحت عامه در تمامى ولسوالى مصروف عرضه خدمات صحى به مردم ميباشند و در مقابل آنها هيچ نوع موانع وجود ندارد.
 به گفتۀ وى، يگانه مشکل آنها زياد بودن مريضان و سطح پايين ظرفيت در شفاخانه مرکزى على بابا ميباشد :((روزانه صدها مريض به اين شفاخانه مراجعه مى نمايند؛ اما شفاخانه على بابا آنقدر ظرفيت را ندارد ، لازم است، تا ظرفيت و توانايى اين شفاخانه بلند برده شود، از توجه بيشتر از کميت به کيفيت صورت گيرد و بسترهاى آن نيز زياد گردد.))
 رجا مى افزايد که پلان اعمار يک شفاخانه در ولسوالى تگاب زيردست است و اگر همچو شفاخانه ها در ولسوالى هاى ديگر اعمار گردد ، پس مشکلات مردم از بين خواهد رفت .
احمد شفيع باشندۀ مرکز کاپيسا مى گويد که از عدم پخته شدن سرک و جوى ها در اين ولايت رنج ميبرد .
وکيل باشنده تگاب و متنفذ قومى مى گويد که در چند سال گذشته پول زياد براى باسازى اختصاص شده بود؛ اما کارهاى اساسى صورت نگرفته و کارهاى باسازى که تا کنون انجام شده از اثر کيفيت پايين در وضعيت تخريب و از بين رفتن قرار دارد.
 وى مى افزايد، هر چند مکاتب وشفاخانه ها اعمار گرديده ؛ اما برخى بيشتر پروژه هاى باسازى در نيمه مانده و تکميل نشده است .
داوود باشندۀ ولسوالى کوهبند و محصل پوهنتون البيرونى مى گويد که منطقه آنها تاکنون نه کدام سرک قيريزى شده دارد و نه هم کارهاى باسازى در آن صورت گرفته است .