محمود راقى (پژواک، ٢٣ سرطان٩٢): مسوولين معارف ولايت کاپيسا مى گويند که کارهاى بيشترى در بخش معارف اين ولايت صورت گرفته؛ اما يکتعداد مشکلات هنوزهم در اين بخش وجود دارد.
 
عبدالظهورحکيم رييس معارف کاپيسا مى گويد که تعداد زيادى از کارها در ماه هاى اول سال جارى، در بخش معارف صورت گرفته است.
 
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که در جريان سال گذشته نيز ساختمان هاى بيشتر مکاتب، اعمار گرديده و در برخى مناطق، دارالمعلمين ها و ليسه هاى زراعتى ايجاد شده، کدرهاى جديد و برجسته استخدام و انستيتيوت زراعتى نيز در نجراب گشايش يافته است.
 
حکيم افزود که اکنون تعداد مکاتب، انستيتيوت ها، دارالمعلمين ها و ليسه هاى مسلکى، به ٢٥٣باب ميرسد که از جمع آن ١١٩ باب مکتب تعمير دارد و ١١٢ باب ديگر، بدون تعمير بوده و کار تعمير ٢٢ باب مکتب جريان دارد.
 
وى علاوه کرد که تعداد جمعى شاگردان کاپيسا به ۱۳۷۲۹۰ تن ميرسد، که از جمع آنها ٩٣٠١٥ تن پسر و ٤٤٣٧٥ تن ديگر دختر هستند و تعداد تمامى معلمين به ٣٦١٩ تن ميرسد، که ازجمع آنها ۳۰۶۵ تن مرد و ٥٥٤ تن زن هستند.
 
به گفتۀ مسوولين معارف، از آغاز سال روان نسبت به سال هاى گذشته، يک تعداد پيشرفت ها را آغاز کرده و آمريت هاى جديد توسط رياست معارف کاپيسا از طريق رقابت آزاد گشايش يافت و رييس معارف از ولسوالى هاى دوردست اين ولايت بازديد مى نمايد؛ درآنجا از برنامه هاى درسى و معلمين نظارت کرده و مشکلات روند معارف، جمع آورى مى نمايد و گزارش هاى آن، در رياست معارف وجود دارد.
 
رياست معارف کاپيسا افزود که وضعيت تمامى ولسوالى ها بهتر بوده و روند معارف، بدون کدام مشکل به پيش ميرود. وى همچنان علاوه کرد که مشکلات در اله ساى و تگاب وجود دارد؛ اما درانجا هم کارهاى معارف به کمک مردم به خوبى پيش ميرود.
 
علاوه برمکاتب و ليسه ها، يک پوهنتون نيز به نام البيرونى فعاليت دارد، که اکنون پنجهزار محصل مصروف فراگيرى تحصيل در پوهنځى هاى طب، انجنيرى، ادبيات، شرعيات، زراعت، اقتصاد و تعليم و تربيه هستند و امور تحصيلى آن، توسط صد تن استاد به پيش ميرود.
 
به گفتۀ پوهنوال داکتر فريد برنايار رييس پوهنتون البيرونى؛ در اين پوهنتون حدود ٥٠٠٠ محصل وجود دارد که بيش از ٣٠٠٠ تن آنها به شکل ليليه و همچنان در حدود ٢٠٠ دختر، از يک ليليۀ عصرى برخورداراند.
 
به گفتۀ وى، وضعيت  معارف کاپيسا اکنون رو به بهبودى است و معلمينى که از دارالمعلمين فارغ گرديده اند، در پوهنتون البيرونى در سرويس شبانه تحصيلات شانرا تعقيب مى نمايند.
 
رياست معارف مى گويد که در بعضى ولسوالى ها و مرکز دارالمعلمين ها، به هدف آموزش مسلکى معلمين فعاليت دارند.
 
 
معلمين و متعلمين:
عبدالمعروف واثق معاون تدريسى دارالمعلمين مرکزى کاپيسا گفت: ((بخش هاى حمايوى ما در ولسوالى هاى تگاب، اله ساى، کوه بند، حصۀ اول، حصۀ دوم و نجراب فعاليت دارد، که امور تدريسى آن توسط ٧٠ معلم که ٣ تن آنها ماستر و متباقى ليسانس هستند، پيش برده ميشود.))
 
به گفتۀ واثق، تعداد تمامى شاگردان آنها به ٢١٩٠ تن ميرسد، که ١١٩٠ تن شان دختر اند.
 
وى افزود که بدون دارالمعلمين نجراب، هيچ کدام ديگر شان تعمير ندارد و نه هم سيستم ليليه در دارالمعلمين مرکزى فعال گرديده است، که اين مشکلات روى تدريس و روحيۀ شاگردان اثر منفى گذاشته است.
 
شاه محمد محصل دارالمعلمين تگاب، به پژواک گفت که اکنون وضعيت تدريسى بهتر گرديده، کتابخانه وجود دارد و سيمنيارهايى به هدف بالابردن ظرفيت استادان، براى شان تدوير ميگردد.
 
وى افزود که شمارى از استادان، به شکل درست قابليت تدريس کتب جديد نصاب تعليمى را ندارند.
 
ملالى متعلم ليسۀ اناث کوهستان اول، شکايت کرد که کتب درسى آنها به وقت نمى رسد.
 
ثناءالله متعلم صنف ١٢ غازى عثمان گفت که براى شان قرطاسيه و کتب داده نمى شود و آن را با پول شخصى خود ميخرد.
 
اما لطف الرحمن يکى از معلمين کاپيسا گفت که اکثر مشکلات فراه راه معارف، هموار گرديده است.
 
 
مردم:
 
لالا آغا باشنده منطقۀ پجغان نجراب گفت که شمارى از شاگردان منطقۀ آنها، با کمبود کتب درسى مواجه اند و براى شان به وقت داده نمى شود.
 
همچان طرا بازخان باشنده منطقۀ اشپى اله ساى گفت که شاگردان آنها، در وقت رفتن به مکتب، با خود بوجى ميبرند و در مکتب خود، از آن به جاى فرش استفاده مى نمايند.
 
وى افزود که مکاتب زياد در منطقۀ آنها وجود دارند که بدون تعميراند و شاگردان شان زير شعاع گرم آفتاب درس ميخوانند.
 
جنرال محراب الدين ساپى والى کاپيسا گفت که از بتدا به معارف توجه بيشتر کرده است.
 
وى افزود که امنيت در نقاط بيشتر اين ولايت،  بهتر است و روند معارف به خوبى پيش ميرود.
 
 صاحب نظر:
 
نقيب خان باشندۀ ولسوالى تگاب گفت که پيشرفت روند معارف، براى پيشرفت لازم است تا مردم با دولت همکارى نمايند.
 
وى افزود که مخالفين در برخى مناطق، با تعليم پسران مخالفت ندارند؛ اما در بخش تعليم دختران، حساسيت نشان ميدهند.