Shafaq promises security, good governance

 
باميان (پژواک، ٢٥ ثور٩٢): "نیروهای امنیتی، باید نسبت به مخالفان مسلح تجهیزات و تسلیحات بيشتر داشته باشند تا در صورت حملات، بتوانند از دایکندی دفاع نموده و امنیت را تامين نمايند."
اين اظهارات عبدالحق شفق والی جدید دایکندی است، که براساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان‌های محلی و حُکم رياست جمهورى، از تاريخ١٥ ثور بدينسو به جاى قربانعلی ارزگانی، منحيث والى دايکندى تقرر يافته است.
وى که درگذشته به حيث واليان فاریاب و سمنگان ايفاى وظيفه مى نمود، دايکندى را یکی از ولایات محروم خوانده، در مصاحبۀ اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت که مشکلات زیادی وجود دارد که فقط میتوان مشکلات راکاهش داد؛ اما محو آن امکان پذیر نیست.
والى جديد؛ چالش هاى امنیتی، انکشافی، فرهنگی و صحی را ازجمله مشکلات عمده خوانده ميگويد: در شرایطى که جامعۀ جهانی افغانستان را ترک میکنند و طبعاً کمکها کاهش مى يابد، بسیار سخت است که در یک ولایت انکشاف نیافته، کار مطلوب که جوابگوی  نیازمندی های مردم باشد، انجام داد.
شفق افزود که با آنهم، او کارش را باچهار اصل محوری شامل بهبود امنیت، ثبات حکومت و اصلاحات ادارات، محو کاهش فساد، و انکشاف دربخش های زیربنايی در دایکندی آغاز کرده است.
والی دایکندی ميگويد که برای کاهش مشکلات در دایکندی نیازمند همکاری همگانی به شمول دولت، مردم، نماینده های مردم در شوراى ملی و ادارات محلی است؛ تا با قوت تمام کار نمایند.
وى گفت: "سرحدات وسیع دایکندی با ولسوالی های چهارچینوی ارزگان، باغران هلمند و پسابند غور، مورد تهدیدات امنیتی قرار دارد و حتی راه های مواصلاتی ولسوالی های کیتی و کجران به کندهار، به علت ماينگذارى طالبان قطع میباشد و حملات طالبان نیز از این استقامت ها بر دایکندی صورت گرفته است."
دايکندى، از جملۀ ولايات مرکزى بوده و تا هشت سال قبل يکى از ولسوالى هاى ولايت ارزگان بود. مسوولان محلى همواره گفته اند که تعداد و ظرفيت نيروهاى امنيتى بخصوص در سرحدات با ارزگان و هلمند، کم بوده و بايد دولت در اين عرصه توجه جدى نمايد.
اما والی جديد دايکندى گفت که برای بهبود وضعیت امنیتی، پلان دارد تا تمامی ظرفیت و توان نیروهای امنیتی را بررسی نموده و پیشنهادات خودرا به هدف تجهیز وتقویت آنها به دولت ارائه  بدارد.
وى بر تجهیز و تسلیح بيشتر نیروهای امنیتی، نسبت به مخالفان مسلح بخاطر دفاع از اين ولايت تاکيد نموده، نقش مردم در بخش امنيت را مهم دانسته، گفت که برای تامین امنیت بهتر با وکلاى دایکندی در شوراى ملى و شورای ولایتی و متنفذین وعلما، مشوره هايی را انجام خواهد داد.
وى گفت حتی ازگروپهای مسلحى که در دایکندی وجود دارند نیز میخواهد که از مخالفت دست کشیده و خواسته های شانرا با گفتگوى مستقيم مطرح نمایند.
والى دربخش بازسازى ميگويد که حتی یک متر سرک قیر در ولسوالی ها و نيلى مرکز دايکندى وجود ندارد. مردم بسيارى مناطق از پل و پلچک بى بهره بوده و اکثر مردم، به آب آشامیدنی صحی دسترسى ندارند.
به گفتۀ وى، در این زمینه تمام مشکلات عمدۀ زیربنايی را از ریاست ها و ادارات مختلف محلى میخواهد تا اولویت های انکشافی را لیست نموده و آنرا با وزارت های سکتوری در ميان بگذارد که در حل آن اقدام شود.
وی علاوه کرد: "مابه زودی از حکومت مرکزی خواهیم خواست تا دربخش های زیربنايى از قبیل سرک، تعمیر برای ولايت، ولسوالیها و ادارات عدلی و قضايی و ساخت مکاتبى که تعمیر ندارند، بصورت استثنايی دايکندى را کمک نمايد و وزارت هاى سکتورى دونر کنفرانسى را در کابل دایر نمایند تا کمکها برای بخش زیربنای جذب گردد."
شفق گفت که از ٣٥٦ مکتب، ٩٣ باب آن تعمیردارد که از پول همبستگی ملی ساخته شده؛ اما مکاتب دیگر بدون تعمیر بوده و وضعیت تعميرهاى دولتی نيز خوب نيست و اکثر آنها درخانه های کرايى به سر مى برند.
والی دایکندی، درعرصۀ انکشاف فرهنگى گفت که متاسفانه در دایکندی حتی مطبوعات و رسانه های ملی و بین المللی فعالیت ندارند و رادیوتلویزیون ملی در این ولایت غیرفعال است. نهادهای مدنی انکشاف نیافته؛ تا چالش های موجود و نواقص کارهای ادارات دولتی را نقد نمایند.
وی تصريح کرد: "یکی از برنامه های مشخص من در مورد تقویت آزادی بیان و رشد نهادهای مدنی میباشد که بازگوکنندۀ درد و رنج های مردم بوده و نواقص ما را به نقد میگیرند و سبب میشود تا نواقص را برداریم."
شفق افزود که نبود مطبوعات در دایکندی، جزئى از مشکلات به حساب می آید و در این مورد نیز تلاش خواهد کرد که حداقل رادیوتلویزیون ملی فعال شود.
وی در مورد نبود پوهنتون گفت که ظرفیت کارمندان، زمانی ارتقا می یابد که زمینۀ فرا گیری علوم موجود باشد؛ اما با تاسف که در دایکندی پوهنتون وجود ندارد که توانايى علمی کارمندان و دیگر مردم را ارتقاء بدهد.
والى در بخش صحى ميگويد که شفاخانۀ ولایتی فعال نیست و فقط یک شفاخانۀ پنجاه بستر زهرا بیات فعالیت دارد و طبق ارزیابی اولیه، خدمات صحی چه در مرکز این ولایت و چه در ولسوالیها در سطح پایين قرار داشته و ادویه نیز به موقع به کلينیک ها نمى رسد.
شفق علاوه کرد که وزارت صحت مکلف است تا طبق نورم، مشکلات دسترسی به خدمات صحی را رفع کند و در مواردى که براساس نورم هم نیست، مناطق صعب العبور را با تیم های سیار تحت پوشش قرار بدهد.
وی گفت که در بخشهای زیربنايی به شمول ساختن میدان هوايی، بند برق و سرکها تلاش نموده تا براى آن راه حل پیدا نمايند؛ اما در مورد توسعۀ باغداری و مالداری مردم بکوشند تا سطح اقتصاد شان بالا برود.
 والى جديد دايکندى افزود: "من مطمئن هستم که این همه مشکلات را نمیتوان محوکرد و فقط میتوان آنرا کاهش داد."
شفق که قبلاً والى فارياب بود، افزود که در دايکندى، قیمت های همه اجناس با دیگر ولایات فرق دارد. قیمت يک خريطه سمنت در فاریاب ٣٠٠ افغانی؛ اما در دایکندی ٧٠٠ افغانی است. باید ولایات صعب العبور مانند دایکندی، بامیان، بدخشان و غور در بخش بودجه سازی در نظر گرفته شود.
وى خاطرنشان کرد: "نظر به مشکلات عدیده ای که در دایکندی وجود دارد، تقاضای مردم برای انکشاف زیاد است؛ اما ما هم امیدواريم که بتوانيم با مردم کمک نموده و برنامه های خود را در این ولایت عملى نمایيم."