يک افغان کهن سال : نيروهاى مسلح تقويه شوند

حاجى ستانه گل يک افغان ٥٢ ساله ميگويد: ((نان خودرا بايد نصف کنيم، اما فوج خودرا تقويه نمايم، تاکه نيروهاى خارجى از کشور برآيند و افغان ها حفاظت خانه شانرا خود شان کنند.)) 
حاجى ستانه باشندۀ قريۀ شويندى ولسوالى سروبى ولايت کابل که فعلاً در ايالت سرحد پاکستان در کمپ اکوړه خټک مصروف پرورش زنبور عسل است، در جهاد مردم افغانستان که عليه تجاوز شوروى اسبق انجام يافت سهم گرفته است.
موصوف به تاريخ ٥ ميزان در يک مصاحبۀ اختصاصى با آژانس خبرى پژواک، از جامعه جهانى خواست که اگر در صدد حل مشکل افغانستان باشد، بايد در تقويۀ نيروهاى مسلح افغان کمک نمايد. 
همچنان وى از حکومت و رييس جمهور افغانستان نيز خواست که به تقويه نيروهاى مسلح افغان توجه جدى مبذول دارند و براى اعاده معاشات منسوبين آن که نيازمندى هاى  شانرا برآورده سازند، چارۀ بسنجد.
به باور وى،اگر نيروهاى مسلح تقويت نشوند، امنيت در کشور تامين نميگردد و نيروهاى خارجى هم در اعاده امنيت موثريت ندارد.
وى مى آفزايد: (( نيروهاى خارجى درکشور پذيرفته نميشوند، اگر نيروهاى کشور هاى اسلامى هم بيايند، پذيرفته نميشوند، بناءًً خانه خودرا بايد خود نگهدارى کرد.))
اکنون در افغانستان  بيش از ١٠٠ هزار نيرو از ٤٠ کشور جهان مصروف جنگ با طالبان و نيروهاى حزب اسلامى با رهبرى گلبدين حکمتيار مى باشند. 
به باور حاجى ستانه گل، اگر نيروهاى مسلح افغان طوريکه لازم است تقويه نشوند،بناءً کار هاى بازسازى نيز موثريت خودرا نخواهد داشت، زيرا هر چيزى که در اثناى جنگ ها ساخته ميشود، از بين ميرود.
موصوف در اشاره به موقعيت جغرافيوى حساس افغانستان و همسايه ها گفت که افغانستان بايد علاوه از نيروهاى امنيت ملى و پوليس کم از کم به تعداد ٥٠٠ هزار نفر اردوى ملى مجهز را داشته باشد.
بگفتۀ وى، اگر جامعه جهانى خواسته باشد، اين کار امکان دارد که افغانستان به زودى صاحب نيروى قوى شود و نياز حضور نيروهاى خارجى از بين برود.
ستانه گل از ارقام فوق يادآورى کرد و آفزود: ((حکومت ما بايد متوجه باشد که ٣٤ ولايت و مرز به اين درازى با کشورهاى همسايه توسط اين اندازه نيروها کنترول نميشود.))
به باور وى، اگر نيروهاى افغان تقويه شوند و نيروهاى خارجى از کشور بيرون روند، مخالفين مسلح دولت نيز از مخالفت دست ميکشد.
 بگفتۀ وى، اگر نيروهاى خارجى از کشور بروند و قانون اسلامى درکشور نافذ باشد، مخالفين مسلح دولت براى چه و چرا متوصل به جنگ شوند؟
 وى مى آفزايد: ((طالبان و حکمتيار مردم افغانستان استند، به ميز مذاکره مى نشينيم و اين مشکل را حل مينمايم.))
موصوف در بارۀ مداخله خارجى  ميگويد، در صورتيکه افغانستان نيروى مسلح قوى داشته باشد، مرزها نگهدارى ميشود و مداخله خارجى خاتمه ميابد.
وى بگونۀ مثال ميگويد: ((خانه ى که دروازه نداشته باشد، حيوانات درنده مى ايند و مرغهايشان را ميبرند و اگر دروازه داشته باشد، همه چيزش مصوءن خواهد بود.))
به گفتۀ ستانه گل، اگر در عدم نيروى هاى مسلح قوى افغان، نيروهاى خارجى اين کشور را ترک ميگويد، نه اينکه تنها افغانستان در اثر جنگ هاى داخلى به ويرانه تبديل ميشود، بلکه شعله هاى اين جنگ به کشورهاى همسايه  نيز سرايت ميکند و اين کشورها را ميسوزاند. 
موصوف در پايان مصاحبه از تمام افغانها خواست که براى ساختن کشور مشترکاً کار نمايند.