محمد تمیم نورستانی پسر عبدالکریم نورستانی ونواسه نایب سالار عبدالوکیل خان است، وی باشنده منطقه کانتیوا مربوط مرکز این ولایت میباشد،که در سال ١٣٣٦ هجرى شمسى تولد شده است.
 تمیم نورستانی تعلیمات ابتدایی خود را در زادگاه ابایی اش به سر رسانده وتعلیمات ثانوی خود را در کابل به اکمال رسانده است، تحصیلات عالی را در رشته برق در امریکا تکمیل کرده است.
تمیم نورستانی در سال ١٣٥٧ هجرى شمسى در ولایت خود قوماندان جهادی باقی مانده وسهم فعال را در جهاد داشت ، قبلا عضو حزب جمعیت اسلامی بود.
در اوایل دولت حامد کرزی از امریکا به کشور برگشت وبه حیث والی نورستان وظیفه خود را آغاز کرد، بعد از چند مدت والی بودن دوباره از مقام ولایت برکنار شد، وبر جایش والی دیگر تعیين گردید، اما بعداً در سال ١٣٨٩ دوباره به حیث والی تعیين شد.
تميم نورستانى به زبان هاى  پشتو، درى، اردو، انگليسى، پشه يى ونورستانى صحبت کرده ميتواند وبه کشورهای  زیادی  سفر کرده است.
شماره تماس: ٠٧٩٣٢١٧٠٠٧