جلال آباد( پژواک ، ٦ سرطان ٩٢): مسوولين ولايتى نورستان مى گويند که اقتصاد ٩٠ درصد مردم نورستان متکى به زراعت ، مالدارى و استخراج معادن ميباشد .
آنها مى گويند که دولت براى بهبود وضعيت اقتصادى مردم تاکنون هيچ  کارى انکشافى انجام نداده   است . 
به گفتۀ آنها ، هر چند  مالدارى ، زراعت و استخراج، در ولايات ديگر يک شکل پيش رفته به خود اختيار؛ اما وضعيت زندگى مردم نورستان هنوز هم مثل زنده گى صد سال پيش است .
 زراعت و مالدارى:
 محمدظاهر بهاند سخنگوى والى نورستان به آژانس خبرى پژواک گفت که در بخش زراعت و مالدارى اين ولايت هيچ کار صورت نگرفته است .
وى مى گويد که وضعيت زراعتى نورستان تاکنون نيز شکل ابتدايى دارد و هيچ موسسه در مورد کمک نکرده است .
وى افزود:(( هر چند زمين هاى زراعتى کم است ؛ آما هنوز هم وسايل لازمى ندارد و زارعين از بيل و بيلچه کار مى گيريند.))
به گفتۀ وى، اين ولايت ميوه هاى تازه چون سيب ، ناک و بادام نيز دارد .
په گفتۀ سخنگوى:(( درخت هاى جنگلى ميوه دارد در کوه هاى ولسوالى برگمتال و کامديش موقعيت دارد.))
 موصوف مى گويد که ادارۀ محلى نورستان در مورد با حکومت مرکز تماس گرفته ، تا در مورد با زارعين و مالدار کمک نمايد .
لاجمير باشندۀ برگمتال به آژانس خبرى پژواک گفت که زارعين و مالداراران اين ولايت با مشکلات متعدد مواجه اند .
موصوف مى گويد که مواشى در اين ولايت بسيار ارزان و لازم است که زمينۀ انتقال آن به ولايات ديگر مساعد گردد، تا نقش مثبت در اقتصاد خانواده گى آنها ايفا نمايد .
به گفتۀ وى، زارعين و مالداران به کمک هاى بنيادى و اساسى نياز دارد که از هر چه مهم آن ايجاد بازار براى توليدات آنها ميباشد .
 
صاحب الدين باشندۀ مندول مى گويد که آب هاى فصلى در اين منطقه وجود دارد؛ اما در زمان نياز به آب گم ميشود .
وى مى گويد، پس آنها مجبور ميشوند که زمين هاى خود با آستفاده از آب چاه ها آبيارى نمايند، وى همچنان ميخواهد ، تا يک ذخيرۀ آب و بند هاى کوچک در هر منطقه و بازار براى فروش آن دريافت نمايند .
موصوف مى گويد:(( سيب دارم ؛ اما براى آن بازار وجود ندارد .))
 عنايت الله مذهبيار رييس شوراى ولايتى نورستان به آژانس پژواک گفت که تاکنون هيچ بازار براى فروش محصولات زراعتى و مواشى وجود ندارد .
وى مى گويد که بايد جاهاى مخصوص نگهدارى و پروسس براى مواد زراعتى در اين ولايت اعمار شود.
په گفتۀ وى، کمک ها دربخش کشت و زمنيدارى با دهاقين سورت نگرفته و نه هم کدام فابريکه و اتاق پروسيس براى غله و ميوه ايجاد شده است.
وى مى گويد :(( اگر در جريان ده سال گذشته کدام کمک صورت مى گرفت؛ اکنون هيچ مشکلى نمى بود .))
تجارت و سرمايه گذارى
نورستان از ولايات  کوهستانى و نا امن کشور است که در شمال شرق کشور موقعيت دارد و نا امنى در آن به اوج خود رسيده است که از همينرو امور تجارتى در اين ولايت با صفر برابر کرده است.
شاه ولى تجار سنگ هاى بيروجو مى گويد که  نا امنى ها امور تجارتى در اين ولايت متضرر ساخته ، دولت بايد دربخش تحکيم امنيت کمک نمايد ، تا آنها امور تجارتى خود به آرامى پيش ببرد.
وى مى گويد :(( مخالفين در بخش استخراج سنگ هاى قيمتى با ما مخالفت دارد .))
موصوف مى گويد که چند تجار و يا هم اعضاى خانواده آنها از سوى افراد مسلح نا شناس ربوده و بعد در مقابل پول رها شده و يا هم کشته شده اند .
وى همچنان با دولت و ادارۀ ولايتى انتقاد کرد که سرمايه گذار براى سرمايه گذارى تشويق نکرده  و برايشان زمينه ساعده نکرده است .
 
ظاهربهاند سخنگوى والى نورستان نيز مى پذيرد که اکثريت تجار براى تجارت در نورستان علاقمندى ندارند و ياهم کسى که تجارت سنگ هاى قيمتى دارند ، پس هم از دولت و هم از مخالفين مسلح پنهان است .
به گفته وى، يکتعداد معادن از اثر کاهش کمک هاى دولت مرکزى با ادارۀ نورستان از سوى افراد استخراج ميشود .
صنايع دستى :
در ولايت نورستان از قبل کدام پيشرفت در بخش صنايع دستى صورت نگرفته ، پکول و فرش هاى پشمى در اين ولايت ساخته ميشود .
افتخار يکى از پکول سازان اين ولايت به آژانس پژواک گفت که هنوز هم مثل قبل در خانه هاى خود پکول مى دوزد و تاکنون رخت آن از ولايت کنر آورده ميشود .
کلال گل نبى به آژانس پژواک گفت که دکان ظروف خاکى دارد ؛ اما اکنون بازار آن در نورستان سرد شده است و علاقمندان ظروف گلى در پارون وساير ولسوالى هاى نورستان ديده نمى شوند .
 وى مى گويد که صنعت کلالى ارزش قبلى خود از دست داده و استعمال ظروف خاکى کم گرديده است.
موصوف به آژانس پژواک گفت که اکنون تنها گلدان ها تا يک اندازه بازار دارد .
 در مجموع تجار، زارعين و صنعتکاران صنايع دستى خواهان محيط امن کارى، سهولت هاى کارى و شرايط لازم و مناسب،  جهت رشد و پيشرفت اين بخش ها هستند .
محصولات حيوانى چون پوست هاى حيوانى و همچنان لبنيات در بخش تجارت از مقام ويژه برخوردار است که بازار آن نسبت به قبل کمرنگ گرديده است .