جلال آباد (پژواک، ٦ سرطان ٩٢): باشندگان ولايت نورستان، از ناامنى هاى موجود در اين ولايت شکايت دارند؛ اما ميگويند که امنيت اين ولايت، نسبت به قبل بهتر شده است.
اما يکتعداد باشندگان ديگر نورستان مدعى اند که وضعيت امنيتى اين ولايت، نسبت به قبل بدتر شده و روز تا روز خرابتر ميشود.
حاجى اسماعيل باشندۀ ولسوالى کامديش، به آژانس خبرى پژواک گفت که قبلا ً مشکلات امنيتى در اين ولايت کم بود؛ اما در جريان سه سال گذشته، وضعيت امنيتى اين ولسوالى، به حدى رسيده که مامورين دولتى نيز در اين ولسوالى رفت و آمده کرده نمى توانند.
وى افزود: "مخالفين مسلح، فعاليت آشکار دارند و صرف نام ولسوالى و دولت باقى مانده است."
موصوف علاوه کرد که ادارۀ ولايتى، در تامين امنيت ناکام مانده و دور نيست که تمام نورستان سقوط نمايد.
نبى الله باشندۀ ولسوالى دوآب، به پژواک گفت که ناامنى، مشکل بزرگ اين ولايت شمرده ميشود.
موصوف افزود که اين ولسوالى، پنجاه درصد امنيت نيز ندارد و تاکنون مورد توجه ادارۀ مرکزى قرار نگرفته است.
موصوف گفت: "نا امنى ها، از ساير پيشرفت ها جلوگيرى کرده است."
به گفتۀ وى، يک مامور دولتى تا يک کيلومترى پارون مرکز اين ولايت رفته نمى تواند و امور امنيتى ادارۀ ولايتى، در مقام ولايت محدود ميباشد.
امان الله عنايت الرحمن معاون شوراى ولايتى نورستان، به پژواک گفت که امور امنيتى اين ولايت، صفر است.
به گفتۀ وى، ادارۀ مرکزى تاکنون در مورد هيچ توجهى نکرده و امور بازسازى، از اثر آن متوقف گرديده است. امان الله افزود: "نورستان صرف به نام ولايت است، هيچ چيز در اين ولايت وجود ندارد، حتى امنيت مقام ولايت نيز تامين نيست."
به گفتۀ موصوف، اکنون تنها مامورين ولسوالى نورگرام وجود دارند؛ اما مامورين ساير ولسوالى هاى اين ولايت حضور نداشته و اکثريت شان در ولايت کنر و يا مرکز ولايت نورستان سکونت دارند.
وى علاوه کرد که اکثرولسوال ها، تاکنون ولسوالى هاى خود را نديده اند.
موصوف افزود: "مناطقى هستند که مخالفين مسلح و دولت، از ترس يکديگر درآنجاها حضور ندارند."
معاون شوراى ولايتى گفت: يک لواى پوليس سرحدى که براى ولايت نورستان اختصاص داده شده نيز در ولايت کنر موقعيت دارد؛ تعداد پوليس کم و ادارۀ ولايتى بى کيفيت ميباشد.
موصوف، از ادارۀ مرکزى خواست تا امنيت نورستان را تامين کند و کارهاى بازسازى را انجام دهد.
اعتبارگل باشندۀ نورگرام گفت که مشکلات امنيتى اين ولسوالى، نسبت به چند سال گذشته به حدى رسيده که مردم عام، بدون اسلحه گشت و گذار مى کنند.
وى افزود که مخالفين مسلح خارجى، در بيشتر ولسوالى هاى نورستان رفت و آمده دارند؛ اما دولت در بخش جلوگيرى آنها هيچ کارى نکرده است.
وى افزود: "هيچ امنيت وجود ندارد، امور امنيتى در اين ولايت بهم خوده است."
به گفتۀ وى، طالبان پنجابى، در جريان روز گشت و گذار دارند؛ اما نيروهاى امنيتى، کدام واکنش نشان نمى دهند.
موصوف علاوه کرد: "حاکميت ولسوالى، تا يک کيلومترى ولسوالى محدود است."
رويده عضو شوراى ولايتى نيز شرايط امنيتى مرکز و ولسوالى هاى نورستان را نا درست خواند و گفت که امور روزمره و انکشافى، بدون تامين امنيت پيش برده نميشود.
رويده افزود: "برگزارى انتخابات آينده، به تحکيم امنيت ارتباط دارد، که در نبود آن زندگى روزانه با تهديد مواجه است."
رويده گفت که دولت، بايد زمينۀ کار را براى تعليم جوانان مساعد نمايد؛ تا با ايجاد مصروفيت، از يک سلسله حلقات دست بکشند.
وى افزود: "جوانان به علت بيکارى، به فعاليت هاى مسلحانه و سرقت ها رو آورده اند."
سمونوال غلام فاروق آمرامنيت قوماندانى امنيه نيز مشکلات امنيتى موجود در نورستان را پذيرفت؛ اما گفت که از يکسو با کمبود پرسونل مواجه است و از سوى ديگر، کندک هاى پوليس و اردوى ملى براى ولايت نورستان منظور شده؛ اما در ولايت کنر فعاليت دارد و اگر در نورستان مستقر گردد،  وضعيت امنيتى بهتر خواهد شد.
موصوف، از نورستانى ها خواست تا افراد ناشناس را در مناطق خود اجازۀ ورود ندهند، که اين کار باعث کاهش مشکلات امنيتى خواهد شد.
آمر امنيت افزود که امينت منطقه؛ توسط مردم منطقه نه، بلکه از سوى يکتعداد افراديکه از مناطق ديگر آمده اند، خرابتر شده است.
وى گفت: "بعضى حملات در تمام کشور صورت ميگيرد، ارگان هاى کشفى در ولايت نورستان، تا حد زيادى ازهمچو حملات جلوگيرى کرده اند."
به گفتۀ آمر امنيت، پوليس محلى در شمارى از ولسوالى هاى نورستان ايجاد گرديده، که در اثر آن رويدادهاى ناامنى کاهش يافته است.
موصوف گفت: "براى برخى ولسوالى هاى ديگر نيز پوليس محلى منظور شده که در آيندۀ نزديک، فعال خواهد شد."
به گفتۀ آمر امنيت، مراکز ثبت نام انتخابات در پارون مرکز ولايت نورستان و يکتعداد ولسوالى هاى ديگر، فعال گرديده و هرکس ميتواند با آسانى ثبت نام نمايد.
وى افزود که اخيراً عمليات هاى سنگين، در يکتعداد ولسوالى هاى نا امن انجام داده و تلفات زيادى به مخالفين مسلح وارد کرده اند.
موصوف علاوه کرد: "مخالفين توان جنگ را ندارند، اخيراً از سوى ما تلفات زيادى به آنها وارد گرديده است."
وى افزود که گراف جرايم جنگى در اين ولايت، نسبت به سابق کاهش يافته که يگانه علت آن، فعاليت هاى سريع دواير امنيتى ميباشد.
 غلام فاروق گفت: "گراف جرايم به علت رفتار قاطع، سپردن مجرمين به چنگ قانون و عدم ترجيح به روابط، پايين شده است."
وى همچنان گفت که پوليس نورستان، اکنون نسبت به قبل با سلاح هاى مدرن مجهز گرديده است.