ولايت پروان به شمول مرکز از ١٠ واحد ادارى تشکيل شده است.
 ١-چاريکار:
شهر چاريکار مرکز ولايت پروان ميباشد که در امتداد شاهراه کابل-شمال واقع ومنطقۀ است که بر فراز درياى هاى غوربند و پنجشير موقعيت دارد. باشندگان اين شهر علاوه بر کار در دواير دولتى و غير دولتى، مصروف صنعت چاقوسازى و يکتعداد ديگر آنها مصروف زراعت ميباشند. باغ هاى انگور اين ولايت بى مانند است  و فابريکه  بزرگ نساجى افغانستان در دهۀ ١٩٦٠ خورشيدى در منطقۀ گلبهار نزديکى شهر چاريکارموقعيت داشت. تپۀ گل غوندى از مناطق زيبا اين ولايت شمرده ميشود.
 ٢-سالنگ :
ولسوالى سالنگ در ١٥ کيلومترى شمال شهر چاريکار موقعيت دارد . مردم اين ولسوالى مصروف مالدارى وتعداد کم آنها مصروف کارهاى زراعتى ميباشند. نفوس اين ولسوالىى به اساس سرشمارى هاى اخير ٢٤٩٠٠تخمين شده است.
 ٣-ولسوالى سيدخيل:
اين ولسوالى در ٦ کيلومترى شمال شهر چاريکار موقعيت دارد، مردم آن مصروف زراعت ميباشد؛ اما سطح کشت گندم در اين ولسوالى بسيار پايين و نفوس آن به اساس سرشمارى هاى اخير در حدود ٤٣٧٠٠ تن تخمين شده است.
٤-ولسوالى جبل السراج :
اين ولسوالى در ١٠ کيلومترى شمال شهر چاريکار موقعيت دارد . مردم آن مصروف زراعت ومالدارى ميباشد و نفوس آن به اساس سرشمارى هاى اخير ٦١٠٠٠ تن تخمين شده است.
 ٥-ولسوالى شينوارى :
اين ولسوالى در ٣٠ کيلومترى غرب شهر چاريکار موقعيت دارد و باشندگان آن مصروف باغدارى زردالو، آلوبالو، بادام و انگور ميباشند.
نفوس اين ولسوالى به اساس سرشمارى هاى اخير ٣٩٤٠٠ تن تخمين شده است .
٦-ولسوالى غوربند:
اين ولسوالى در ٢٠ کيلومترى جنوب غرب شهر چاريکار موقعيت دارد، مردم آن مصروف زراعت و باغدارى ميباشند و نفوس آن به اساس سرشمارى هاى اخير ٩٢٥٠٠ تن تخمين شده است.
 ٧-ولسوالى سرخ پارسا:
اين ولسوالى نيز از جملۀ ولسوالى هاى دره غوربند ميباشد، که در ٤٠ کيلومترى جنوب غرب شهر چاريکار موقعيت دارد.مردم اين ولسوالى مصروف زراعت و باغدارى ميباشند و نفوس ولسوالى به اساس سرشمارى هاى اخير ٣٩١٠٠ تن تخمين شده است.
٨-ولسوالى شيخ على :
اين ولسوالى نيز از جمله ولسوالى هاى درۀ غوربند ميباشد که در ٤٠ کيلومترى شمال غرب شهر چاريکار موقعيت دارد . مردم اين ولسوالى مصروف زراعت ميباشند و نفوس آنها به اساس سرشمارى هاى اخير ٢٣٦٠٠ تخمين شده است .
 ٩- ولسوالى بگرام :
اين ولسوالى درهشت کيلومترى شرق شهر چاريکار موقعيت دارد. باشندگان اين ولسوالى مصروف باغدارى انگور ميباشندکه نفوس آنها به اساس سرشمارى هاى اخير ٩٩١٠٠ تن تخمين شده است.
١٠-ولسوالى کوه صافى :
اين ولسوالى در ١٥ کيلومترى شرق شهر چاريکار موقعيت دارد. مردم آن مصروف زراعت و مالدارى ميباشد، نفوس کوه صافى به اساس سرشمارى هاى اخير در حدود ٩٩١٠٠ تن تخمين شده است.