۱- راديو دنيا:
راديو دنيا از رسانه هاى فعال ولايت پروان است، اين راديو در سال ١٣٨٩ هجرى شمسى توسط عبدالعليم ثاقب تاسيس و به نشرات آغاز نموده است.اين راديو از ٥ ٢ صبح الى ١٢ شب نشرات دراد، ساحات تحت پوشش آن ولايات شمال کابل مى باشد. راديو دنيا توسط نشراعلانات و بودجه شخصى تمويل مى شود که ٥٠ تن در آن مشغول کاراند.
شماره تماس: ٠٧٠٠٢٩٥٨٦٢     
۲- راديو صداى صلح:
راديو صداى صلح از رسانه ها فعال ولايت پروان است که توسط ذکيه ذکى در سال ١٣٨٠ شمسى تاسيس و به نشرات آغاز نمود.اين راديو از ٦ صبح تا ١٢ ظهر و از ٤ عصر تا ١٠ شب نشرات دارد، ساحه تحت پوشش آن ولايات پروان، کاپيسا و ولسوالى هاى شمال کابل مى باشد. عبدالاحد رنجبر مسوول مدير راديو صداى صلح است و اين راديو توسط بودجه شخصى تمويل ميشود،  ١٦ تن در آن مشغول کار ند.
شماره تماس : ٠٧٠٠٢٧٧٨٤٣
ايميل ادرس: radio_peacezool@hotmail.com
 
۳- دو هفته نامه پروان :
 هفته نامه پروان از نشريه هاى فعال ولايت پروان است که توسط وزارت اطلاعاتو وفرهنګ در سال ١٣٣١ تاسيس و به نشرات آغاز نمود.اين نشريه به تيراژ ١٠٠٠ نسخه در سرتاسر افغانستان توزيع ميگردد.دو هفته نامه پروان توسط وزارت اطلاعات و فرهنګ تمويل و هم اکنون ٤ تن  در ان مشغول کار اند.
شماره تماس:٠٧٩٩٧٤١٧٣٩
۴- ماهنامه پيام شهر:
ماهنامه پيام شهردر شهر چاريکارمربوط به شهردارى چاريکاراست، پيام شهر در سال ١٣٨٨ توسط شهردارى اين ولايت تاسيس و از چاپ برامد.اين نشريه به تيراژ ١٠٠٠ شماره چاپ وتوزيع ميگردد.ماهنامه پيام شهر توسط بودجه شاروالى پروان تمويل مى شود و ٩ تن در آن مشغول کار اند.
شماره تماس :  ٠٧٠٠٥٩٨٣٥٧
ايميل : ghafar_raafi@gmail.com
 
۵- راديو طلوع خورشيد:
اين راديو توسط يکى از وکيلاى پروان خانم سامعه سادات در ١٣٩١ هجرى به کار آغاز نموده است، ٢٠ ساعته نشرات دارد و حامد جبارى مسوول مدير اين راديو است.
۶- راديو تلويزيون الهام:
راديو تلويزيون الهام در مرکز پروان شهر چاريکار فعاليت دارند، راديو تلويزيون که ٢٤ ساعته نشرات دارد ، در سال ١٣٩١ به فعاليت آغاز نموده است. سيد قاسم هاشمى مدير مسوول ميباشد.
شماره تماس: ٠٧٩١٥٠٠٢٠٠
۷- دو هفته نامه سپيدار:
دو هفته نامه سپيداردر ولسوالى بگرام فعاليت دارند، در سال ١٣٩٢ هجرى شمسى به فعاليت آغاز کرده است. عبدالله دانش مسوول مدير اين هفته نامه است.
شماره  تماس : ٠٧٨٨٥٣٥١٥٥