١-اتحاديۀ جوانان پروان :
 
اين اتحاديه که در حدود ٨٥٠٠ عضو مرد و زن دارد، فعاليت هاى خود  را درسال ١٣٨٦ خورشيدى در بخش هاى فرهنگى،  علمى، ورزشى و اجتماعى آغاز کرده است. اين اتحاديه از کمک هاى مالى تجار تمويل و مسووليت آن بدوش محمدقسيم طبيب زاده ميباشد.
شماره تماس : ٠٧٨٨٠٦٦٠٨٨
 
٢-نهاد فرهنگى نسيم :
 
اين نهاد فعاليت خود را درسال ١٣٩٠ خورشيدى به هدف فعاليت هاى فرهنگى آغاز کرده و درحدود ٦٠٠ تن عضو دارد .مسوول اين نهاد محمدنسيم سحر گلبهادرى ميباشد و تاکنون ١٦ نشست بزرگ فرهنگى برگزار کرده است.
 
٣-نهاد فرهنگى خانه دوست:
 
اين نهاد فعاليت خود را درسال ١٣٩٠ خورشيدى به هدف فعاليت هاى ادبى، اجتماعى و فرهنگى در ولسوالى بگرام آغاز کرده و ميخواهد تا جوانان به کسب تعليم تشويق نمايد . مسوول اين نهاد عبدالقاهر اريا نجات ميباشد.
 
شمارۀ تماس  : ٠٧٨٦٦٢٢٢٣٦
 
٤-سازمان اجتماعى رفاه زنان :
 
اين سازمان فعاليت خود را  درسال ١٣٨٩ خورشيدى به هدف بلند بردن ظرفيت ها، خودکفايى زنان، بلند بردن سطح تعليمى زنان و بازاريابى براى صنايع دستى زنان در ولايت پروان ايجاد گرديده و ٥٠ تن زن عضويت اين سازمان را دارد.
اين سازمان تاکنون درحدود ٦٠٠ زن در عرصه هاى مختلف تحت آموزش گرفته و به آنها همکارى کرده است.مسوول اين سازمان نظيفه مجددى ميباشد.
شماره تماس : ٠٧٠٠٩٥١٥٩٧
 
٥-اتحاديۀ پرورش نهال هاى بگرام :
 
اين اتحاديه که علاوه بر پروان در ولايت کاپيسا نيز فعاليت دارد، درسال ١٣٨٨ خورشيدى آغاز به فعاليت کرده است.
شمارۀ تماس : ٠٧٠٠٠٢٩٦٢٨
 
٦-اتحاديۀ زنان صنعت کار و زراعت پيشۀ پروان :
 
اين اتحاديه فعاليت خود را  درسال ١٣٩٠خورشيدى در چاريکار و قريۀ بالاخيل دربخش صنعت و زراعت فعاليت دارد.
شمارۀ تماس: ٠٧٠٠٠١٤٢١٠
 
٧-اتحاديۀ معلولين ولسوالى بگرام :
 
اين اتحاديه فعاليت خود را در سال ١٣٧٨ خورشيدى به هدف حقوق معلولين  آغاز کرده است .
شمارۀ تماس : ٠٧٠٠٢١٩١١٧
ترجمه : رحمانى