قلات (پژواک، ١٣ سنبله ٩٢):مسوولين زابل مى گويندکه در جريان ده سال گذشته کارهاى وسيع بازسازى در بخش هاى مختلف در اين ولايت صورت گرفته؛ اما باشندگان اين ولايت از کارهاى صورت گرفته رضايت ندارند و ميخواهند که روند بازسازى به ولسوالى هاى ولايت توسعه داده شود.
مسوولين مى گويند که تغييرات عميق با تطبيق شدن پروژه هاى مختلف بازسازى زابل در زندگى مردم رونما گرديده و زمينه هاى کارى نيز براى آنها مساعد گرديده است.
محمدجان رسوليار معاون والى زابل مى گويد که اعمار پروژه هاى سرک حقلوى در اين ولايت بسيار مهم است که به ولسوالى هاى مختلف اين ولايت تمديد شده  ويکتعداد آن هنوز هم ناتمام مانده و کار آن جريان دارد.
 موصوف افزود که ولسوالى هاى شهرصفا و شاه جوى از طريق  شاهراه کابل-کندهار با مرکز ولايت وصل گرديده  که کار آن در اوايل سال هاى حکومت تکميل گرديده و اکنون کدام مشکل ديده نميشود.
به گفتۀ وى، کار اعمار سرک قلات-شينکى نيز آغاز شده که اکنون بيشتر از نيمه تکميل گرديده و برخى کمتر آن نا تکميل مانده است.
به گفتۀ وى، حکومت اکنون تلاش دارد که دلايل توقف کار اين سرک جستجو و آن را تکميل نمايد.
 رسوليار مى گويدکه ٩٠ درصد کار اعمار سرک زابل و ولسوالى ميزان که درحدود ٥٠ کيلومتر است،  تکميل گرديده و ١٠ درصد آن نيز  به زودى تکميل خواهد شد.
 به گفتۀ وى، صدها پروژۀ سرک ها، پياده روها، جوىچه ها، پل ‎و پلچک ها در شهر قلات تطبيق گرديده و در بعضى مناطق شهر قلات هنوز هم جريان دارد.
معاون والى افزد که در بخش اعمار ساختمان هاى دولتى نيز پيشرفت صورت گرفته و تقريباً تمامى دواير دولتى از ساختمان هاى جديد بهرمند گرديده و در پهلوى آن مشکل نبود مکان دواير دولتى نيز تا اندازۀ بيشتر هموار گرديده است.
 رسوليار افزود که تنها پنج ادارۀ دولتى بى ساختمان مانده و ادارۀ ولايتى دستور داده ، تا به زودى بوديجه براى اعمار ساخمان هاى خود جستجو نمايند.
موصوف گفت که پروژۀ عصرى و پيشرفتۀ ايجاد برق براى هزاران خانوادۀ شهر قلات تکميل گرديده که اکنون شهريان قلات به شکل عصرى از آن استفاده مى نمايند.
 به گفتۀ وى، علاوه بر اين پروژه ها، تعداد زيادى از ساختمان هاى مکاتب، مساجد، قوماندانى هاى امنيه ولسوالى و همچنان پل ها، پلچک در مناطق مختلف اين ولايت اعمار شده  که به صدها پروژه ميرسد.
معاون والى مى گويد که پروژه هاى مختلف بزرگ و کوچک زراعتى نيز تطبيق گرديده و برخى بيشتر آن هنوز هم جريان دارد.
 داکترلعل محمد رييس صحت عامۀ زابل مى گويد که دست آوردهاى زياد دارد و مشکلات مردم را از بين برده است.
موصوف به آژانس پژواک گفت که ساختمان هاى جديد شش مراکز بزرگ صحى در ولسوالى مختلف زابل اعمار شده، ده ها قابله وکارمندان صحى تحت آموزش گرفته و تعداد زياد مراکز ديگر نيز تاسيس کرده است.
رحيم الله لودين رييس معارف زابل مى گويد که در ده سال گذشته پروژه هاى زياد تطبيق کرده و روند معارف اين ولايت بسيار پيشرفت کرده است.
منبع افزود که علاوه بر ساختمان رياست معارف، ساختمان هاى بيشتر از ٥٠ باب مکاتب و مدارس دينى جديداً اعمار شده و تعداد ديگر هنوز هم زير کار است .
عبدالرحيم، مدير پلان رياست انکشاف دهات به آژانس پژواک گفت که از سوى اين رياست نيز تعداد زياد پروژه هاى بازسازى تطبيق شده است.
موصوف افزود،علاوه بر تعمير رياست انکشاف دهات، پروژه هاى بزرگ  سرک ها، کانال ها تطبيق کرده و همچنان صدها پروژه همبستگى ملى از سوى اين رياست در ولسوالى هاى شهر صفا، شاه جوى و مرکز ولايت تطبيق گرديده، که بالاى زندگى مردم تاثيرات مثبت گذاشته اند.
باشندگان عام با آنکه از کارهاى باسازى اين ولايت خورسند اند ؛ اما مى گويند که پروژ هاى باسازى تنها، تا شهر قلات محدود است و کفايت نمى کند.
 محمديوسف باشندۀ ولسوالى داى چوپان مى گويد که برخى بيشتر کارهاى باسازى تنها براى دولت صورت گرفته،اعمار ساختمان هاى دولتى به مردم مفاد ندارد، آنها به آب بندها، برق، ساختمان هاى مکاتب و کانال ها نياز دارند .
 باشندگان ولسوالى اټغر نيز از تطبيق پروژه ها شکايت دارد و مى گويد که اينگونه کار تنها در مرکز ولايت صورت گرفته اند.
کمال الدين باشندۀ اين ولسوالى مى گويد که امنيت در چهار يا پنج سال اول حکومت خوب بود، مسوولين به تمامى ولسوالى ها دسرسى داشتند؛ اما در آن زمان نيز هيچ کدام فعاليت صورت نگرفته است.
 عبدالجليل باشندۀ شهر قلات مى گويد که يکتعداد پروژه هاى بازسازى تطبيق شده؛ اما وى مى گويد که اين پروژه هاى کيفيت خوب ندارد و به زودى از بين ميرود.
وى مى افزايد که شمارى از سرک ها، ساختمان هاى دولتى و ساير پروژه ها بى کيفيت ساخته شده و برخى بيشتر آن دو باره از بين رفته است.
 حاجى حميدالله يکى از سران قومى زابل مى گويد که تعداد زياد از تغييرات مثبت به اثرتطبيق پروژهاى باسازى در اين ولايت رونما گرديده؛ اما مى گويد که پروژه هاى بزرگ تطبيق نشده است.
 وى به آژانس پژواک گفت که مشکلات دراز مدت مردم با ايجاد يک پلچک، يا حفر يک حلقه چاه از بين نميرود و نه هم اعمار ساختمان هاى دولتى بر زندگى مردم تاثير دارد.
موصوف مى گويد، زابل يکى از ولايات زراعتى کشور ميباشد و لازم بود که پروژه هاى بزرگ در اين ولايت تطبيق مى شد.
نسيم هوتک