Data Gathered Date: 

Tuesday, September 17, 2013 - 09:30

 کندز (پژواک ١٥اسد ٩٢) : مردم  ولايت کندز عمده ترين مشکلات خود را نفوذ مجدد مخالفان مسلح ، فساد ادارى و بيکارى عنوان کرده و خواستار توجه جدى دولت درين راستا هستند.
اعضای شورای ولایتی وباشنده های  کندز میگویند که امسال  طالبان مسلح دربرخی ازساحات به ویژه ولسوالى های چهاردره، بخشهايی ازولسوالی هاى خان آباد و دشت ارچی ومناطق ګورتیپه،تلوکه و زاخیل مرکز کندز نفوذ دوباره پيدا کرده اند.
آنان با ابراز نگرانى تاکيد ميکنند که مسوولان امور باید درین خصوص برنامه های امنیتی راطرح وتطبیق نمایند و فضاى صلح و آرامش را به ميان آورند.
محمدیوسف ایوبی عضوشورای ولایتی کندز به آژانس خبرى پژواک گفت که امنیت دربرخی ازولسوالیها تامین نیست و اختطاف ، سرقت هاى مسلحانه وچوروچپاول درمسيرراه ها بيشترشده است.
وى ميگويد :((در دوهفته اخيرچند اختطاف درمركزوولسواليها به مااطلاع داده شده وما موضوع رابا نهادهاى امنيتي شريك ساخته ايم .))
اين عضوشوراى ولايتى علاوه كرد، معلوماتى که دراختياردارند هم اكنون حضورطالبان وافرادمسلح غيرقانونى دربرخى ازمناطق بيداد ميكند اما تاهنوزازسوى دولت برنامه هاى عملى، روى دست گرفته نشده است.
ايوبى هشدار ميدهد که اگروضعيت به همينگونه ادامه يابد، مردم كندزتظاهرات گسترده يى را به راه خواهند انداخت.
وى نبود زمينه هاى كاريابى ، موجوديت فساد ادارى ، كُندى روند بازسازى ونوسازى، عدم توجه دولت به كادرها ، عدم شفافيت درروندتقررجوانان درپُست هاى دولتى وكيفيت پايين پروژه هاى انكشافى را ازجملۀ چالشهاى ديگرى درين ولايت عنوان ميکند.
كندز در۲۹۸ کيلومترى جنوب کابل قرار دارد. اين ولايت باعبورازولایات بغلان، تونل سالنگ و پروان به کابل وصل میگردد.
برخى از باشندگان كندز اربکى ها را عامل ناامنى خوانده از کُندی روندپروژه های زیربنایی نيز شاکی اند.
عبدالحمید یکی ازباشندگان ولسوالی خان آباد ميگويد که موجوديت وفعاليت اربكى ها درين ولسوالى اوضاع حاكم را برهم زده است.
وی گفت:" اى اربكيا مردمهبه هرشكل آزارواذيت ميكنن ، عشروزكات ميگيرن، بى نظمى وبى بندوبارى ميكن، ده مابين قوما جاروجنجال پيداميكنن."
اين باشنده كه خود را دهقانكارمعرفى نمود،  گفت که روى همين ملحوظ حتى دولت وموسسات كمک كننده حاضرنميشوند كه درين ولسوالى پروژه هاى انكشافى را تطبيق كنند .
به گفته وی، اگرپروژه هايى هم تطبیق میشود، اربکى ها به نحوی درآن مداخله میکنند.
اربکى به نيروى قومى گفته ميشود که بدون اخذ معاش در امنيت منطقۀ خود سهم ميگيرد، اما اين نام فعلاً  به نيرويى اطلاق ميشود که در چوکات دولت رسميت ندارد و از سوى دولت بر ضد مخالفان ، تسليح، تجهيز و تمويل ميشوند.
اما مسوولان محلى ميگويند که درين ولايت بنام اربکى، نيرويى وجود ندارد و اين افراد مسلح غير قانونى اند که دست به آزار و اذيت مردم مى زنند که آنها هم در آينده خلع سلاح خواهند شد.
بيکارى مشکل ديگرى است که بخصوص جوانان با آن دست و پنجه نرم ميکنند.
مزمل یکتن ازباشندگان ولسوالی قلعه زال کندزمیگویدكه بيكارى سبب شده است تااكثر جوانان ازين ولسوالى راهى ايران وپاكستان شوند.
وی گفت:" ازينكه كاروبارنيس، جوانان ماميرن ايران ازراه هاى غيرقانونى قاچاقى ، ياميرسن وياهم ده راه كشته ميشن."
این جوان که دکاندارشهرآق تیپه مرکزقلعه زال است، ازدولت خواست که درمرکزکندز فابریکه ها وشرکت های تولیدی ایجاد کند تاجوانان واداربه سفرهای غیرقانونی نشوند و در کشور خود کار کنند و اقتصاد خود و کشور را تقويت نمايند.
یوسف ایوبی عضو شورای ولایتی کندز نيز در مورد ناامنی، پروژه های زیر بنایی، بیکاری و فساد اداری ميگويد که در ده سال گذشته نسبت به رفع این مشکلات بنیادی، کار درستی صورت نگرفته  وکم توجهی برای رسیدگی به این مشکلات، سبب شده است که فاصله بین مردم و دولت بیشتر گردد.
وى گفت:" ما همه روزه اینگونه شکایات مردم را که از مناطق مختلف می آیند دریافت می کنیم و آن را با مسوولین مربوط مطرح مى نماييم، اما در راستای حل آن اقدام مؤثر صورت نمی گیرد."
برخى ازباشندگان ولسوالى دشت ارچى كندز دولت و جامعه جهانی را به بی توجهی متهم نموده، می گویند که آنها در يک دهۀ گذشته کار مؤثری درين ولسوالی انجام نداده اند.
احمدشاه يكتن از باشندگان این ولسوالی گفت: (( طى ده سال وضعيت امنيتى بهبودنيافت، طالبا هر طرف گشت و گذار دارن ، دولت جلوشه نميگره ، پروژه ها نيس، كاروبارنيس  مردم هيچ پيشرفت نكدن و هر وقت از جنگ در تشويش استن.))
به گفته وی، با گذشت ده سال تغيرات بنيادى درزندگى مردم ايجادنشده وعمده ترين عامل آن نيزناامنى بوده است .
احمد شاه ميگويد که مردم دشت ارچى به مكاتب ، مراكزصحى ، ساخت بندوسربند، سرک، آب آشاميدنى وديگرپروژه هاى زير بنايى نيازدارند که تا کنون عملی نشده است.
کوچى ها نيز از خود مشکلاتى دارند و خواهان رسيدگى به آن مى باشند.
محمودخان، باشندۀ  منطقۀ کوچى قلعه مرکز کندز ميگويد که از آغاز حکومت جدید تا کنون در زمینه بهبود امور زندگی و آینده کوچی های این منطقه کار مؤثری نشده است.
به گفتۀ موصوف، چراهگاه ها از سوى افراد زورمند غصب شده و مواشى آنها به زور گرفته ميشود و حقوق آنها پايمال است.
اگر چه وضعيت تجارى درسالهاى اخير در کندز رونق يافته، اما نبود امنيت مطمين درشاهراه ها سبب كاهش علاقه تاجران شده است.
فيض محمديكتن ازتاجران شيرخان بندر کندز ميگويد: (( ده مسيرشيرخان بندر- كندز چندين بارسارقين مسلح ايستاد شدن تاجراى ماره آزارواذيت كدن، پول شانراگرفتن وحتى چند تن شانرا اختطاف كدن.))
اين تاجرعلاوه كرد كه برخى ازتاجرانى كه ازسوى اختطاف كننده ها ربوده شده بودند دوباره دربدل پول رها گرديده وحالا ديگر از کارهاى تجارى دست برداشته اند.
به گفته وی نا امنی مشکل عمده مردم كندز بوده و تاثیر  منفی بر زندگی شخصی، تجارت و کار مردم  گذاشته است.
کندز از جملۀ ولايات شمالشرق بوده و از طريق بندر تجارتى شيرخان و عبور از درياى آمو با تاجکستان وصل است.
تاجران ازحكومت ميخواهند درصورتيكه به مشكل ناامنى توجه لازم صورت نگيرد ، برخى ازآنان ازين مسلک دلسردخواهند شد.
درکُل مردم کندزميگويندکه عدم تطبيق ماسترپلان شهرى،كم عرض بودن سرکهاى شهر،عدم دسترسى مردم برخى ازولسوالى هابه مركزشهر و خرابى راه هاى مواصلاتى قراى دوردست ازجمله مشكلاتى است كه تابحال درخصوص كاهش آن اقدام جدى نشده است و اگر درين راستا ها کار شود، سبب تحكيم امنيت و رفاه و آرامش مردم ميگردد.