Data Gathered Date: 

Tuesday, September 17, 2013 - 09:30

کندز (پژواک ٩اسد ٩٢) : مردم کندزمیگویند که آماده هستند در انتخابات آينده  شرکت نمايند، اما برشفافیت هرچه بهتر انتخابات تاکید نموده ، ازمسوولان مربوطه خواستار شفافیت کامل این پروسه هستند.
کندز دارای ۶ ولسوالی و مرکزبوده و در۳۰٠  کيلو مترى  جنوب کابل  موقعيت دارد. هنوزکرسی ها برای وکلای مردوزن درانتخابات سال آینده شورای ولایتی آن مشخص نشده است.
چهاردره ودشت ارچی ازجمله ولسوالیهای قسماً ناامن این ولایت به شمارمیروند که درانتخابات قبلی این پروسه درآن تاحدى غیرشفاف خوانده شده بود.
گزارش آتى بر اساس مصاحبه با ۶ نفر از باشندگان چهار ولسوالى و شهر کندز تهيه شده که دوتن آنها خانم ها مى باشند.
محصل پوهنځی زبان وادبیات: انتخابات قبلی درکندزسراسرمملوازتقلب وتخطی بود.
عبدالرحمن باشنده ولسوالى دشت ارچی که ٢۹ سال دارد و در پوهنځى زبان وادبیات پوهنتون کندز درس میخواند ميگويد که در انتخابات گذشته درچندین سایت اين ولسوالى تقلب صورت گرفت .
وى ميگويد:((ازینکه امنیت درین ولسوالی پایدارنبود کسی بخاطرنظارت نیامد وهمین موضوع باعث شد که برخی صندوق ها به نفع کاندید مشخص پُرشوند.))
اين محصل مى افزايد که با توجه به ناامنى ها فکر ميکند که انتخابات به طور مطمئن و خوب   انجام نخواهد شد، اما اگر مسوولان امنيت را تامين کنند و از پروسۀ انتخابات نظارت درست نمايند، امکان تقلب منتفى خواهد شد.
دهقان: زندگى شخصى ام خوب شده اما امنيت خراب شده
فتح محمد یکتن اززارعين ولسوالی خان آباد ميگويد که قبلاً مصروفيت نداشت؛ اما از شروع حکومت حامد کرزى سطح زندگى اش بهتر شده است.
وى علاوه ميکند که به کانديداى دلخواه خود راى ميدهدکه ازدرد وآلام مردم فقیرومستضعف آگاه باشد.
اما اين دهقان، موجوديت افراد مسلح غيرقانونى وجمع آورى عشروزكات درموسم حاصلدهى را ازجمله نگرانى ها ميخواند و ميگويد که  بايد رييس جمهورآينده اين مشكلات را حل نمايد.
فتح محمد اضافه ميکند که به كسى راى ميدهد كه دهاقين افتاده رااززمين بلند كند، امكانات بهترى  در اختيار آنان قراربدهد، محصولات زراعتى را به بازارهاى شهروحتى بيرون ازكشورانتقال نمايد تادرزندگى  زارعين تغييرات مثبت ايجاد گردد.
وى گفت که در صورت روبرو شدن با رئيس جمهور از او ميخواهد که  نخست صلح را تامين نمايد و بعد به بازسازى  بپردازد.
ماموردولت: دراکثرادارات دولتی فساد اداری وجوددارد
حکمت الله قیومی کارمندریاست برق کندزمیگوید  که ازسه سال به اینطرف درین اداره کارمیکند ولی دربرخی ازادارات دولتی قرارگفته های مراجعین، فساداداری وجوددارد.
وى مى افزايد به کسی رای میدهد که دراولویت کاری اش مبارزه علیه این پدیده ننگین شامل باشد  وتازمانی به کسی رای نمیدهد که اورا یک شخص خدمتگارواقعی وبرخوردار ازاوصاف نیک  تایيدنکرده باشد.
قیومی علاوه ميکند  که رييس جمهور آينده بايد درکنارفساداداری، ایجادزمینه های کاریابی برای جوانان ، اشتغال سالم ، ساخت فابریکه ها وشرکت ها جهت جلوگیری ازمیزان بیکاری رامد نظربگیرد و امنیت پایدار، تطبیق پروژه های انکشافی ، توجه به زنان ومعارف ازبرنامه های دیگرش باشد.
اهل هنود : حق اهل هنود نبايد پايمال شود
لالادلسوز نماینده اهل هنود مقیم کندزمی گوید که به کانديدى راى ميدهد که حد اقل بتواند جایگاه مارادرین ولایت را تثبیت نمايد.
اوکه ۵٤ سال دارد؛ ميگويد:(( هم اکنون زمینه های تعلیم وتربیه برای اولادای ما وجودندارد، هندو سوزان نیست، مامرده خودرابه جلال آباد میبریم وآنجامیسوزانیم. ))
وى مى آفزايد که نسبت به سابق زندگى شان بهتر شده؛ اما مشکل ناامنى هنوز هم موجود است.
اين نمايندۀ اهل هنود انتقاد ميکند که درزمان انجنیرعمروالی پیشین یک، یک نمره زمین ازسوی دولت برای خانواده های شان که درین ولایت زندگی دارند داده شده بود، اماتابحال آن تصمیم عملی نشده است.
لالا دلسوز با ابراز رضايت از حکومت کنونى، خاطر نشان ميکند که در انتخابات شرکت ميکند و به شخصى راى ميدهد که تمام نیازهای اهل هنود را برآورده سازد.
 مادر: زندگى ما خوب شده
گل چهره باشنده ولسوالى قلعه زال که ٣۰ سال و سه فرزند دارد، ميگويد که شوهرش دریکی ازمکاتب ولسوالی به صفت معلم ایفای وظیفه میکند.وى کارت رای دهی رابدست آورده  و درمشوره با شوهرش تصميم ميگيرد که به کدام کانديدا درزمان انتخابات راى بدهد.
اين مادر ازحکومت کنونی راضی است ومیگوید که به تناسب سالهای قبل درزندگی اش تغیيرات خوبی به مشاهده میرسد.
دکاندار: به کانديدى راى ميدهم که دستانش به خون مردم آلوده نباشد
نوید احمدباشنده ولسوالی امام صاحب که ٢٦ ساله است و در آنجا دکان بزازی دارد؛ ميگويد که امنيت تامين است وبه کانديدى  راى خواهد داد که دستانش به خون ملت آلوده نباشد و در جنگها شرکت نکرده باشد.
به گفتۀ وى، ریيس جمهورآینده باید ماسترپلان امام صاحب راتطبیق کند و این ولسوالی را به ولایت ارتقاء بدهد.
اين دکاندار مى افزايد که برعلاوه ناامنى، فقر و بيکارى مشکل ديگرى است که بايد براى آن توجه شود.
داکتر: ازکارت رای دهی قبلی ام استفاده میکنم
داکترحمیدالله حمیدی باشندۀ شهرکندز که  ۳۷ سال  دارد،فعلاً درجاده سینمای شهرکندزمعاینه خانه دارد.
وى ميگويد: (( ازینکه کارت راى دهی داشتم لازم ندانستم که دوباره کارت بگیرم زیرا گفته شده که کارت قبلی مدار اعتبار است.))
حميدى ازریيس جمهورآینده میخواهد که درتحقق آرمان مردم درعرصه های مختلف توجه داشته باشد، چرا که مردم نسبت به دولت کنونی بی باوراند،.وى خواهان تامین عدالت ، مساوات ، کاهش فقر، جلوگیری ازفساد وسرعت بازسازی است.
اين داکتر از رييس جمهور آينده ه ميخواهد که با مخالفين دولت به مذاکره بنشيند و در کشور صلح راتامين نمايد.
ترافیک: با ما کمک شود
قاسم یکی ازترافیک های جادۀ بندرامام صاحب  شهر کندز ميگويد که درسالهای قبل خیلی درد ورنج ومصیبت را متحمل شده و مشکل نخستش بى بضاعتى و بيچارگى است.
وى  که ٤٠ سال دارد، مى آفزايد که همه روزه درین جاده مصروف تامین تنظیم امورترافیک است ، اما  معاشش نهایت کم است وریيس جمهورآینده باید درقسمت بلندبردن حقوق ماهانه شان اقدام کند.
اين ترافيک که کارت رای دهی رابدست آورده است ، خاطر نشان ميکند که درزمان انتخابات با دیگردوستان ترافیکش مشوره مینماید وبعداً به یک فرد قابل باوررای میریزد.
 اظهارات وى در حالى انعکاس مى يابد که در اوايل سال ١٣٩٢ يک حملۀ انتحارى در شهر کندز رُخ داد و بر اثر آن مدير مبارزه با تروريزم و مدير ترافيک با بيش از ١٠ تن از افراد ملکى و پوليس ترافيک جان باختند.