١-راديو دوستى غږ:
راديو دوستى غږ  يک راديو فعال نيمروز است که توسط سيدعبدالله رحمانى تاسيس شده ونشرات آن علاوه بر ولايت نيمروز در بعضى مناطق  ولايات فراه و  زابل نيز شنيده ميشود. تعداد کارمندان آن به ١٠ تن ميرسد و اين راديو توسط اعلانات تمويل ميشود.
شمارۀ تماس: ۰۷۰۰۵۶۷۷۲۵
ايميل : rhm.rahmani@gmail.com
 
٢-ماهنامۀ شفا :
اين نشريه  در سال ١٣٨٤ توسط مولوى بشيراحمد خطيبى تاسيس شده و اين ماهنامه ٥٠٠ نسخه  چاپ ميشود. نشريۀ شفا علاوه بر  ولايت نيمروز در ولايات فراه و هرات نيز توزيع ميگردد. اين نشريه به کمک مالى مردم چاپ ميشود و ٢٠ تن کارمند دارد.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٩٥٧٤٣٧٥
  ٣-جوانان:
ماهنامۀ جوانان يکى از نشريه هاى فعال اين ولايت ميباشد که درسال ١٣٨٩ توسط يونيسف تاسيس شد و چهار کارمند دارد.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۷۸۷۴۷۶۴
ايميل: amanullah_barkzai@gmail.com
 
٤-نيمروز غږ:
صداى نيمروز نيز يکى از نشريه هاى فعال ولايت نيمروز است که در سال ١٣٨٢ خورشيدى توسط فضل کريم و ذبيح الله تاسيس شده و اکنون با داشتن ٥ کارمند توسط حق العضويت اعضاى اتحاديه تمويل ميشود.
شماره هاى تماس: ۰۷۹۹۵۹۹۹۱۱ـ ۰۷۰۳۷۷۹۱۰۰