زرنج ( پژواک، 27سنبله ٩٢): مسوولين ولايت نيمروز مى گويند که يکتعداد پروژه هاى کوچک و بزرگ بازسازى در اين ولايت تطبيق گرديده که درنتيجۀ آن، زمينه هاى کارى براى مردم مساعد گرديده است.
 
اما باشندگان ولسوالى هاى اين ولايت از نبود سهولت هاى ابتدايى زندگى شکايت دارند و مى گويند، لازم است، تا پروژه هاى بيشتر بازسازى در اين ولايت تطبيق گردد.
 
محمدقاسم خدرى  معاون والى نيمروز به آژانس خبرى پژواک گفت که زمينۀ هاى کارى به علت تطبيق پروژه هاى بازسازى، در ١١ سال گذشته براى مردم مساعد گرديده است.
و از شاهراه زرنج – دلارام ياد آورى کرد و گفت که ١٥٠ ميليون دالر  از سوى هند بالاى ٢١٥ کيلومتر سرک مصرف گرديده است.
 
به گفته وى، اين سرک ولايات غربى با ولايات جنوبى وصل کرده و در هنگام بازسازى آن براى صدها تن زمينه کارى مساعد شده بود.
 
خدرى مى گويد که تجارت نيمروز نيز با اعمار اين سرک رشد کرده و سرک مذکور نيز شکل راه ترانزيتى با ايران  گرفته است.
 موصوف همچنان از پل ابريشم که بر فراز درياى هلمند به کمک ايران ساخته شده، ياد آورى کرد و گفت که با اعمار اين سرک نه تنها مشکلات  مردم و تجارتى، بلکه باعث رشدتجارت نيز خواهد شد.
معاون والى همچنان از اعمال کانال لشکرى به طول ٤٩ کيلومتر و بند کمال خان ياد آورى کرد.
وى مى گويد، فاز اول بند کمال خان بيشتر از شش ميليون هزينه برداشته و هزينه فاز دوم آن ٢٤ميليون دارد تخمين شده است.
 
 موصوف همچنان گفت که فاز اول ميدان هوايى زرنج تکميل گرديده ، کار اعمار بند ولسوالى چخانسور نيز آغاز شده و همچنان دو کانال ديگر در کنگ و چخانسور اعمار ميشود.
 
محمدقاسم خدرى معاون والى نيمروز مى گويد که کار کانال ٤٥ کيلومترى در ولسوالى چهار برجک و ٥٠ کيلومتر سرک در اين ولايت نيز جريان دارد.
 
انجنير فريد سرپرست رياست انکشاف دهات نيمروز مى گويد که در جريان ١١ سال گذشته ٧٠٤ پروژه مختلف به هزينۀ مجموعى آن ٣٠٥ ميليون افغانى تطبيق گرديده است.
 
وى مى افزايد که ٢٠٠ پروژه برق، ١١١ کيلومتر جغل اندازى سرک، ٢١ پروژه معارف ، ٦١ پروژۀ  آبيارى و ٩٩ پروژۀ آب صحى آشاميدنى شامل اين پروژه ها  ميباشد.
 
به گفتۀ انجنير فريد، شبکۀ آب شهر زرنج از پروژه هاى مهم  براى مردم اين ولايت شمرده ميشود که ١٣ ميليون دالر هزينه برداشته است.
موصوف مى گويد که اين شبکه ٤٥ کيلومتر طول دارد که توسط آن آب  منطقه قلعه فتح به شهر زرنج انتقال مى گردد.
 
وى افزايد:(( در مرحلۀ اول اين پروژه ها ما توانيستيم که ٢٢ کيلومتر زمين کندن کارى و پايف لاين ها  در آن جاسازى نماييم.))
 
منبع همچنان مى گويد که علاوه بر حفر نمودن  هشت چاه ، ذخيره هاى آب نيز با ظرفيت ١٢٠٠ مترمکعب اعمار گرديده است.
موصوف افزود که ٤٨ درصد کار اين پروژه ها تکميل گرديده و کار تمديد نل ٨٥ در صد پيش رفته است.
اين مقام رياست انکشاف دهات  مى گويد که  کار دو پل کيبلى ١٢٠ متره  بر فراز درياى هلمند در ولسوالى چهار برجک  جريان درد.
 
 باشندگان اين ولايت از کارهاى بازسازى در اين ولايت رضايت دارند؛ اما خواهان کارهاى بيشتر در اين ولايت ميباشند.
شاه محمد يکى از باشندگان اين ولايت مى گويد که نيمروز يک ولايت عقب مانده ومردم آن نيز اقتصاد ضعيف دارند.
 
وى به آژانس پژواک گفت که مردم با قلت آب مواجه اند و از دولت ميخواهند که اقدامات جدى در مورد انجام دهد.
 
وى افزود، رييس جمهور حامد کرزى ضمن سفر به نيمروز وعده سپرده بود که اين مشکل مردم را حل خواهد کرد؛ اما پروژه شبکه آب اکنون جريان دارد و يکتعداد مشکلات در مقابل اين پروژه موجود است.
 
يکى از باشندگان ولسوالى کنگ از نبود کار هاى بازسازى شکايت کرد و گفت که برخى بيشتر مکاتب اين ولسوالى تعمير ندارند.
 
وى به آژانس پژواک گفت که جوانان اين ولسوالى به علت نبود پروژه هاى بازسازى بيکار اند و اين کار باعث شده که به مواد مخدر رو آورند.