احمد الله عاليزى والى بادغيس پسر حاجى عبدالکريم خان و در سال ١٣٥١ هجرى در ولسوالى معروف ولايت کندهار تولد شده است. وى در زمان تجاوز روسها بالاى افغانستان، يکجا با خانوادۀ خود به ايالات بلوچستان پاکستان هجرت کرد و تعليمات ابتدايى را در همانجاه آغاز کرد، همچنان وى بعداً لسانس پوهنځى حقوق را بدست آورد.
 
 وى بعد از تعليمات خود يک موسسۀ پلان و بازسازى را در سال ١٣٧٤ هجرى تاسيس کرد و فعاليتهاى خود را در افغانستان آغاز کردند. موصوف بحيث رييس مبازره عليه مواد مخدر، معاون والى ننگرهار، معاون ولايت کابل و بعداً بحيث والى اين ولايت انجام وظيفه نموده است و حالا والى بادغيس ميباشد. زبان مادرى عليزى پشتو ميباشد، اما به زبان هاى درى، انگليسى و اردو نيز تکلم کرده ميتواند.