شورای ولایتی بادغیس؛ دارای نه کرسی است که در انتخابات ١٣٩٣، چهار تن از اعضای سابق این شورا توانستند بار دیگر به حیث نمایندۀ مردم تعیین شوند. در نتیجۀ انتخابات داخلی، افراد زیر به حیث اعضاى هيئت ادارى اين شورا تعيين گرديده اند.
رییس: حاجی بهاؤالدین قادسی
معاون: عبدالعزيز بيگ
منشی: مونسه قادرى
 
١- حاجی بهاوالدین قادسی:
بهاوالدین قادسی فرزند کمال الدین؛ در سال ١٣٤١ در ولسوالی قادس ولایت بادغیس چشم به جهان گشوده است. قادسی، از لیسه گل محمد شهید قادسی در سال ١٣٥٩ فارغ شده و در سال ١٣٨٦ از موسسه عالی تربیه معلم بادغیس، در رشتۀ ادبیات دری فارغ گردیده است. موصوف پس از تکمیل دورۀ عسکری، به صفت معلم انجام وظیفه کرده است. قادسی همچنان به حیث ناظم ساحوی کمیسیون انتخابات و مدیر اداری کلینيک تشخیصیه بادغیس کار کرده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٩٥٩٠٨١٢
٢- مولوی عبدالباسط صارم:
مولوى عبدالباسط صارم فرزند مولوی عبدالقیوم؛ در سال ١٣٥٨ هجرى شمسی متولد گرديده و باشندۀ قلعۀ نو مرکز ولايت بادغیس می باشد. صارم، در بخش علوم دینی تا صنف چهاردهم تحصیل نموده  و در دور قبلی شورای ولایتی به حیث معاون ایفای وظیفه کرده است. مولوی صارم پیش از عضویت در شورای ولایتی، به حيث امام مسجد و متنفذ قومى کار کرده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٩٥٧٤٠٢٧
٣- عبدالله افضلی:
عبدالله افضلی فرزند عبدالغنی؛ در سال ١٣٦٥ در ولسوالی جوند بادغیس متولد گردیده است. موصوف شهادتنامه صنف دوازده را از مدرسۀ جامع ولایت هرات در سال ١٣٨٩ به دست آورده و در حال حاضر محصل پوهنځى حقوق و علوم سیاسی پوهنتون اشرق در بادغیس می باشد. افضلی پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، مصروف تجارت شخصی بود. موصوف، به کدام حزب سیاسی وابسته نیست.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٧١٨٢٩٢٧
٤- محمد ناصر نظری:                  
محمد ناصر نظرى فرزند عبدالسلام؛ در سال ١٣٥٥ هجرى، در ولسوالى آبکمرى بادغیس متولد گرديده است. موصوف، در رشتۀ حقوق و علوم سياسى تا درجۀ ليسانس در يکى از پوهنتون هاى پاکستان تحصیل کرده است. نظری، از اعضای سابق شورای ولایتی بادغیس می باشد و پیش از وکالت، به حيث رييس دفتر سياسى حزب جنبش ملى در بادغيس انجام وظيفه نموده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٠٠٠٠٠٩٥٥
٥- محمد فرید اخیزی:
محمد فرید اخيزی فرزند محمد آصف؛ در سال ١٣٦٢ در ولسوالی جوند ولایت بادغیس متولد گردیده است. موصوف، در سال ١٣٨٨ تعلیمات خود را در لیسه حنظلۀ بادغیسی به پایان رسانید و در سال ١٣٩٢ از پوهنتون اشرق در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی، سند ليسانس خود را به دست آورد. اخیزی، پیش از راه یافتن به شورای ولایتی با موسسات غیردولتی، کمیسیون انتخابات و همچنان به حیث مربی معلمان مکاتب وظیفه انجام کرده است. موصوف، به هیچ گروه سیاسی وابسته نیست.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٦٦٦٣٥١٥٦٠
٦- عبدالعزیز بیگ:
عبدالعزیز بیگ فرزند محمد عمر بیگ؛ در سال ١٣٤٢ در ولسوالی مقر ولایت بادغیس دیده به جهان گشوده است. آقای بیگ، فارغ صنف دوازدهم لیسه حنظلۀ بادغیسی می باشد و تحصیلات عالی ندارد. موصوف، پس از انجام مکلفیت عسکری در سال ١٣٦٤ مصروف تجارت شخصی گردید و تا سال ١٣٩٠ برای مدت ١٩ سال به حیث رییس اتحادیه ترانسپورت هرات کار کرده است. موصوف پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، به حیث بزرگ قومی ولسوالی مقر انجام وظیفه نموده و به کدام حزب سیاسی وابسته نیست.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٩٠١٩٣١٦
٧- ضیاگل حبیبی
ضياگل حبيبى فرزند رمضان؛ در سال ١٣٥٨ هجرى در بادغیس چشم به جهان گشوده است. خانم حبیبی باشندۀ قلعۀ نو مرکز ولايت بادغیس می باشد. وی فارغ صنف چهاردهم از دارالمعلین در ولایت بادغیس می باشد. حبیبی در دور قبلی، منشی شورای ولایتی بود. خانم حبیبی پیش از عضویت در شورای ولایتی به حیث معلم کار کرده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٦٢٩٨٠٨٦
٨- مونسه قادری:
مونسه قادری فرزند عبدالله؛ در سال 1352 در ولسوالی قلعۀ نو بادغیس متولد گردیده است. خانم قادری فارغ صنف دوازدهم لیسه شبانۀ حنظله بادغیسی در سال 1372 می باشد. موصوف در حال حاضر، محصل سال اول پوهنځى حقوق و علوم سیاسی پوهنتون حکمت در بادغیس می باشد. خانم قادری پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، پیشينۀ کار با ریاست امنیت ملی بادغیس و څارنوالى استيناف دارد و برای مدت دو سال، رییس امور زنان ولایت بادغیس بود. موصوف، همچنان به عنوان نرس در صحت عامۀ بادغیس، ترينر با کمیسیون انتخابات و در برخى موسسات غيردولتى کار کرده است. خانم قادری به کدام حزب سیاسی وابسته نیست.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٩٦٠٣٤١٠  
٩- خانجان:
خانجان ظفر فرزند محمد رسول؛ در سال ١٣٥٦ هجرى شمسى در قریۀ یالنتاب ولسوالی جوند بادغیس دیده به جهان گشوده و دوره مکتب را در لیسۀ خیرمین به پایان رسانیده است. موصوف، در اوایل حکومت جدید به رهبری حامد کرزی، برای مدت سه سال به حیث قوماندان در ولایت هرات ایفای وظیفه کرده است. ظفر، پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، به عنوان بزرگ قوم کار می کرد.  ظفر وابسته به حزب جمعیت اسلامی افغانستان می باشد.
شمارۀ تماس:٠٧٩٧٩٩٩٤٠١