۳-حاجی خان محمد الله یار:
سناتور انتخابی بادغيس
 
حاجی خان محمد(الله یار) فرزند مجنون، در سال ۱۳۴۵ خورشيدی در ولسوالی جوند ولایت بادغیس متولدگرديده است و۱۲ پاس ميباشد. موصوف بحيث مدیر امنیت ملیولسوالی جوند،قوماندان امنیهجوند،سرپرست ولسوالی جوند ،عضوشورای ولایتی بادغیس، معاون شورای ولایتی بادغیس ، ايفاى وظيفه کرده است.
 
شماره تماس: 0793628817
 
۴- حاجی ولی شاه نایب زاده:
سناتور انتخابی بادغيس
 
حاجی ولی شاه نایب زاده فرزند حاجی فتح الله، در سال ۱۳۵۱ خورشيدی در ولسوالی قادس ولایت بادغیس متولد گرديده است ، ۱۲ پاس ميباشدو سا بقه کاری ندارد.
 
شماره تماس :   0778101070-0707090711