ساختار نهادهاى مدنى در بادغيس (ولايت شمالغربى کشور)، در طول تاريخ بى مانند است. نهادهاى مدنى علاوه بر مرکز در ولسوالى ها نيز تشکيل شده که به گفتۀ سيدآغا ارفاق رييس اطلاعات و فرهنگ اين ولايت، زنان نيز در پهلوى مردان درهمچو نهادها اشتراک دارند که علاوه بر صنايع دستى، مصروف ورزش و فعاليت هاى سپورتى و تعليمى ميباشند.
 
١- بادغيس فلم:
اين نهاد؛ فعاليت خود را در سال ١٣٨٧ خورشيدى تحت رهبرى عبدالله خردمند، به هدف فعاليت هاى فرهنگى و بلند بردن سطح ارزش هاى هنرى- فرهنگى آغاز کرده و تا کنون ٢٠ فلم هنرى و مستند توليد کرده است. اين نهاد غيردولتى، تا ٤٠ عضو افتخارى جوان دارد. بادغيس فلم، درسال ١٣٩١ خورشيدى يک تقديرنامه نيز از وزارت اطلاعات و فرهنگ دريافت نموده؛ اما نبود بازيکنان زن، از مشکل بزرگ اين نهاد شمرده ميشود.
شمارۀ تيليفون:  ٠٧٩٧٠٥١٨٠٩
 
٢- انجمن فرهنگى ملالى:
اين انجمن؛ جواز رسمى خود را درسال ١٣٨٥ خورشيدى، به هدف فعاليت هاى نشراتى و فرهنگى در  ولايت بادغيس آغاز کرده و در ولايات هرات و ولسوالى بالامرغاب نيز شعبه دارد.
رهبرى اين انجمن، توسط يکعده جوانان به شکل دوره وار پيش برده ميشود؛ علاوه بر برنامه هاى آموزشى، خدمات کتابخانه نيز دارد و شرف الدين امرخيل، مسوول انتخابى فعلى اين نهاد ميباشد.
شمارۀ تماس: ۰۷۰۲۰۵۶۰۴۶
 
٣- انجمن هماهنگى نهادهاى فرهنگى:
اين نهاد؛ از ١٤ نهاد مختلف در سال ١٣٩٢ خورشيدى در ولايت هرات به هدف ايجاد هماهنگى بين نهادهاى مختلف فرهنگى تشکيل گرديده است. تاکنون جواز رسمى ندارد و يک بخش آن در ولايت بادغيس فعاليت دارد که رهبرى آن، به دوش عبدالحق مجروح ميباشد.
شماره تماس : ۰۷۰۳۱۳۱۲۲۹
 
٤- اتحاديۀ معلولين افغان:
اين نهاد؛ در سال ١٣٨٦ خورشيدى، به هدف فعاليت هاى آموزشى، معارف و موادغذايى و حمايت از معلولين تشکيل گرديده است.
شمارۀ تماس : ٠٧٨٩٩٤٤٥٧٠١
 
٥- موسسۀ ملى و اجتماعى جوانان:
اين موسسه؛ فعاليت خود را با داشتن هزاران عضو جوان، در سال ١٣٨٦ خورشيدى، تحت رهبرى  محمد اکبرهوتک در بخش هاى حقوق بشرى، برنامه هاى تعليمى، ادبى، فرهنگى، ورزش و حل منازعات  آغاز کرده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٩٢٣٠٠٦
 
٦- شوراى مردم پشتون شمال:
اين شورا؛ درسال ١٣٩٢ به تلاش سران مردمى ايجاد گرديده و هزران تن از سران مردمى در آن اشتراک دارند و هدف ايجاد آن، حل منازعات مردم و فعاليت هاى صلح آميز ميباشد.
اين شورا؛ جواز رسمى ندارد و رهبرى آن، به دوش عبدالعزيز ميباشد.
 
٧- اتحاديۀ خبرنگاران بادغيس:
اين اتحاديه؛ درسال ١٣٩٠ خورشيدى به هدف تقويت رسانه ها و بلندبردن سطح ارزش هاى فرهنگى ايجاد گرديده و رهبرى آن به دوش نبى الله بينش ميباشد.
شمارۀ تماس:
 
٨- اتحاديه خواهران خياط بادغيس:
اين اتحاديه؛ فعاليت خود را در سال ١٣٨٢ خورشيدى، در بخش حقوق زنان و جندر آغاز کرده و مسووليت آن، به دوش نسرين رفاع ميباشد.
شمارۀ تماس: ٠٧٨٩٩٥٩٥٧٩٩
 
٩- اتحاديۀ فرهنگى و مسسلکى حسينيه:
اين اتحاديه؛ در سال ١٣٨٩ خورشيدى، به هدف فعاليت هاى حقوق زنان و جندر فعاليت دارد. اين اتحاديه علاوه بر بادغيس؛ در قادس، آبکمرى، مقر و جوند نيز فعاليت دارد و تعداد خانم هاى عضو اين اتحاديه، بيشتر از ٢٥٠ تن ميشود. مونسه قادرى مسوول اين اتحاديه ميباشد.
شمارۀ تماس : ٠٧٧٢١١٠٨٠٣
 
 ١٠- اتحاديۀ انکشافى زحل:
اتحاديۀ انکشافى زحل؛ فعاليت هاى خود را درسال ١٣٩٠ خورشيدى، به هدف بلند بردن ظرفيت ها، تعليم و تربيه و حقوق زنان، تحت رهبرى زيبا نقشبندى آغاز کرده و ٨٠ عضو دارد؛ اما مسوولين اين اتحاديه مى گويند که اکنو ن بيش از ٢هزار خانم عضويت اين اتحاديه راکسب کرده و بخش هاى آن در ولسوالى هاى مقر، جوند، قادس و آبکمرى فعال گرديده است. امکانات مالى اين اتحاديه، اکثراً توسط موسسات خيريۀ داخلى و خارج تهيه ميشود.
شمارۀ هاى تماس: ٠٧٩٧٦٤٨٢٠٧    ۰۹۷۳۴۶۳۲۷۸۰
 
١١-اتحاديۀ صنايع دستى خواهران:
اين اتحاديه؛ جواز فعاليت خود را درسال جارى کسب کرده و فعاليت هاى آموزشى در بخش هاى مختلف صنايع دستى چون قالين، مهره دوزى، گيلم بافى و ساير بخش ها انجام ميدهد. دفتر مرکزى آن در قلعه نو بوده و ٥٠ خانم، عضويت اين اتحاديه را دارد و رهبرى آن، به دوش عزيزى مجيدى ميباشد.
شمارۀ تماس:
 
١٢-اتحاديۀ اجتماعى خدمات تعليم و تربيۀ کوثر:
اين اتحاديه؛ فعاليت خود را  درسال ١٣٩٠ خورشيدى در بخش هاى بلند بردن ظرفيت ها و تعليم و تربيه در بندر قادس آغاز کرده است؛ ٢٥٠ عضو دارد و مسولويت آن به دوش شريفه ميباشد.
شماره تماس: ٠٧٩٨٠٠٣٨٢٠