قلعۀ نو(پژواک،٢٦ سنبله ٩٢): مسوولين ولايت بادغيس با وجود مشکلات امنيتى، از پيشرفت سريع بازسازى در اين ولايت خبر ميدهند؛ اما باشندگان بعضى مناطق، از نبود کارهاى بازسازى در منطقۀ شان شکايت دارند.
انجنير محمدعثمان سعيد معاون رياست انکشاف دهات بادغيس، به آژانس خبرى پژواک گفت که پنج برنامه ملى بازسازى، در اين ولايت جريان دارد.
وى افزود که اين برنامه ها شامل برنامه هاى همبستگى ملى، برنامۀ آب رسانى ملى، برنامۀ امور اجتماعى، اعمار سرک هاى قريه جات و پيشرفت تعليم و تربيه ميباشد.
وى گفت که کارهاى زياد بازسازى، از سوى دواير دولتى و غيردولتى نيز در اين ولايت صورت گرفته است.
به گفتۀ وى، برنامه همبستگى ملى از چهار سال گذشته بدينسو، در ولسوالى هاى آبکمرى، مقر، قادس و جوند تطبيق شده و طى آن، يکتعداد پروژه هايى که هزينۀ مالى آن بيست ميليون دالر امريکايى ميشود، تکميل گرديده و براى چهار هزار تن، زمينۀ کارى مساعد شده است.
انجنير سعيد گفت: در مرحلۀ دوم برنامۀ همبستگى ملى که در ماه حمل سال جارى آغاز گرديده، پروژه هاى مختلف به هزينۀ ٣٥ هزار دالر امريکايى تطبيق شده است.
به گفتۀ وى، بيش از ٧٠ پروژه شامل اين مرحله است که تا پايان سال، تکميل و هزاران خانواده از آن مستفيد خواهند شد.
معاون رياست انکشاف دهات گفت که ساختمان هاى مکاتب، نهادهاى فرهنگى، اعمار سرک، پل و پلچک، سيتم هاى آب رسانى، تهيۀ آب، امور تعليمات حرفوى براى زنان و...، شامل اين پروژه ها ميباشند.
وى افزود که در سطح ولايت، ٨٥٥ شوراى مردمى، در چوکات برنامۀ همبستگى ملى ايجاد گرديده و اين برنامه، جديداً در ولسوالى بالامرغاب آغاز شده است.
موصوف همچنان افزود که کار اعمار سرک حلقوى نيز در اين ولايت جريان دارد که طول آن، بين هرات-بادغيس ٢٧٠ کيلومتر و با هزينۀ ميليون ها دالر اعمار ميگردد.
وى همچان گفت که پروژه هاى سرک و پروژه هاى آب، در مرکز ولايت نيز تطبيق شده است.
حفيظ الله بينش رييس زراعت و مالدارى اين ولايت نيز از پيشرفت زراعت و مالدارى خبر داد و مدعى شد که تخم هاى اصلاح شده و دواهاى ضد آفات زراعتى، به دهقانان توزيع گرديده و امسال حاصلات خوبى به دست آورده اند.
رييس زراعت افزود که امور احياى مجدد جنگلات پسته در اين ولايت آغاز گرديده و امسال جنگلات پسته را در  دوصد هکتار زمين کاشته، که هزينۀ مجموعى آن، ٢٥ ميليون افغانى ميشود.
ضياءالحق وثيق رييس معارف بادغيس گفت که تعداد زيادى ساختمان هاى مکاتب اين ولايت اعمار گرديده؛ اما هنوزهم يک تعداد مکاتب تعمير ندارند.
محمد ناصرنظرى عضو شوراى ولايتى بادغيس، به پژواک گفت که هيچ نوع برنامۀ همبستگى ملى، در ولسوالى هاى بالامرغاب و جوند، تطبيق نگرديده است.
وى افزود که آب آشاميدنى، ساختمان هاى مکاتب و راه هاى پخته، در ولسوالى وجود ندارد و با مشکلات ديگر روبه رو هستند.
اما ميرويس ميرزکوال سخنگوى والى گفت که روند بازسازى سرک حلقوى، به سرعت جريان دارد و ابراز اميدوارى کرد که تا سال آينده تکميل خواهد شد.
هزينۀ مالى اين سرک، از سوى بانک آسيايى داده ميشود و در بين هرات و فارياب، از ولايت بادغيس عبور کرده است.
محمد ابراهيم ژوندى، باشندۀ ٢٣ سالۀ ولسوالى بالامرغاب، به پژواک گفت که با مردم ولسوالى بالامرغاب، رفتار دوگانه صورت ميگيرد.
وى افزود که شوراى همبستگى ملى و کارهاى بازسازى، در اين ولايت صورت نگرفته است.
اما شعيب ٣١ ساله، باشنده ولسوالى آبکمرى، از کارهاى بازسازى رضايت نشان داده گفت که کارهاى زيادى در اين ولسوالى صورت گرفته است.
انجنيرسعيد معاون رياست انکشاف دهات، ضمن تاييد شکايت مردم افزود که نا امنى در بعضى ولسوالى ها، باعث جلوگيرى از کارهاى بازسازى گرديده است.
وى افزود که چهار سال قبل، ١٧ شورا در بالامرغاب ايجاد شده بود؛ اما کارهاى آن از ثر نا امنى ها به تعويق افتاد.
سخنگوى والى بادغيس، از يک پروژۀ بزرگ بازسازى يادآورى کرد و گفت که کار  ٥٥ کيلومتر نل آب که از مرکز تا ولسوالى آبکمرى تمديد ميشود، آغاز گرديده و در نتيجه مردم شهر قلعۀ نو، از آب صحى و شيرين آشاميدنى مستفيد خواهند شد.
 وى افزود که کار تمديد برق از ترکمنستان نيز جريان دارد که از اثر آن، اکثر مناطق اين ولايت روشن ميگردد.