صدها پروژه انکشافی درپنج سال گذشته در ولايت جوزجان به بهره بردارى سپرده شده؛ اما پروژه های بزرگ سال 2013 میلادی، بنابرعوامل نامعلومی متوقف مانده است.
ایجاد یک سب استیشن بزرگ برق و تمدید شبکه آب از بستردریای آمو برای باشندگان پنج ولسوالی ولايت جوزجان، شامل پروژه هاى سالجارى بوده که کار آن، همه ساله از یکسال به سال دیگربه تعویق مى افتد.
هرچند دراین راستا وزرای انرژی وآب و انکشاف دهات، تعهداتى به مردم نموده، ولی مردم ميگويند که  این دوپروژه، تا مدت زيادى عملى نخواهند شد.
انجنیر عبدالحمید ریيس اقتصاد ولایت جوزجان، به پژواک گفت که بیش از400 کیلومترسرک درجریان پنج سال گذشته، در مرکز ولسوالی ها جغل اندازی شده است.
به گفتۀ وى، اضافه از يکصد کیلومترسرک شاهراه های مناطق دوردست نيز احداث و تسهيلات لازم مواصلاتى به مردم فراهم گرديده است.
  رييس اقتصاد جوزجان علاوه کرد که دراين مدت 55 تعمیربرای مکاتب مرکز و ولسوالی ها  اعمارشده و کارساخت دوصد مکتب دیگر جریان دارد. ساختمان های جدید هشت کلینیک و مراکزصحی به شمول قرای اطراف شهرشبرغان و چند ولسوالی نیز اعمار گردیده است.
انجنير عبدالحميد گفت که درپروژه های سال 2013 کار روى دوپروژۀ بزرگ گازرسانی و پاک کاری چاه های گاز دراطراف شهرشبرغان جریان دارد و قراراست تا گازاین چاه ها به فابریکه کودبرق جریان داده شود و بعداً برای باشندگان شهرشبرغان نیز گاز توزیع گردد.
ریاست احیا و انکشاف دهات نيز ميگويد که در پنج سال گذشته، 350 پايه پلچک و بیش از1500 متر دیوار استنادی در مرکز و ولسوالی ها ساخته شده، 250 کیلومترسرک جغل اندازی گرديده و500 حلقه چاه نیمه عمیق در مناطق مختلف این ولایت حفر شده است.
انجنیر محمد یوسف سعيد رییس احیا و انکشاف دهات جوزجان گفت که کارحدود 10 پروژه درقرای اطراف شبرغان و شماری از ولسوالی ها، درحال جریان است که تا ختم سال جاری، به پایۀ اتمام خواهد رسید.
به گفتۀ وى، این پروژه ها را ساخت مکاتب، کلینیک، احداث سرک های جدید، اعماربند و حفر چاه ها تشکيل ميدهند.
سعيد علاوه کرد که کار حفر دوحلقه چاه عمیق و تمدید شبکۀ آب در ولسوالی آقچه، ساخت یک کلینیک در ولسوالی خمآب، اعمار یک مکتب در ولسوالی قرقین، جغل اندازی ده ها کیلومتر سرک در ولسوالی هاى منگجيک، فیض آباد و آقچه و اعمار يک کودکستان در شهر شبرغان ادامه دارد.
اما تعدادی از مردم میگویند که کارهای انکشافی، قابل ملاحظه اى دراین ولایت صورت نگرفته است.
محمدجان آریا، باشنده ولسوالی آقچه گفت: "در ولسوالی ما فقط یک خط سرک قیر، آنهم تا مرکز ولسوالی موجود است و کوچه ها و پسکوچه های شهر آقچه، مشابه به توده های خاک است که در وقت عبور موترها، خروارها گرد و خاک از زمین بالاشده و مردم آنرا تنفس ميکنند."
به گفتۀ وی از عملى شدن پروژه های انکشافی طورى که برای مردم قابل لمس باشد، اثری نیست.
آریا به پژواک گفت که برنامه همبستگی ملی وزارت انکشاف دهات، تنها درمربوطات این ولسوالی چند حلقه چاه حفر نموده و پلچک ها را ساخته است.
نرگس انصاری، يکى از شهريان شبرغان گفت که ساليان درازی است که از نعمت برق محروم بوده و باآنکه امنیت نسبی موجود است، برای رفع معضله برق ازطرف حکومت، کوچکترین اقدامی نشده است.
 این خانم گفت که هرچند کارهايی به نام انکشاف درين ولایت صورت گرفته، ولی این کارها پاسخگوی همه نیازهای مردم نيست و این بدین معناست که مسوولین بلندپایۀ دولت، برای عملى ساختن پروژه های انکشافی درجوزجان کم علاقه اند.
وى اضافه کرد: با آنکه برای تورید برق حرارتی درجوزجان گاز کافی موجوداست؛ اما از اقدامات برای ایجاد سب استیشن برق خبری نیست.
 خانم انصارى گفت: "شرایط کنونی وعدم توجه حکومت نشان میدهد که آنها ولايت ما را درحاشیه قرار داده و برای انکشاف آن علاقه مندی ندارند."
به گفتۀ وی، این چانسی است که برای مردم بخصوص مردم جوزجان مساعد است، ولی درترکیب ولایت، نیروی مُحرکى وجود ندارد که بتواند مقامات حکومت را متقاعد سازد تا به مردم ولايت توجه داشته باشند.
شایسته میر، يکى از طالبان پیوسته به پروسه صلح گفت که مدت زیادی میشود که به پروسه صلح پیوسته؛ اما وعده هايی که برای شان داده شده، تاکنون عملى نگرديده است.
وى افزود: "قبل از پیوستن به پروسۀ صلح، به ما گفته بودند که براى شما پروژه های انکشافی مانند ساختن سرک ها، کلینیک، پروژه های آبرسانی و سایرخدمات عام المنفعه راعملی میکنیم، ولی ازتطبیق این پروژه ها خبری نیست؛ زیرا تمام مسایل به وعده ها خلاصه شده و تنها تاکنون چند خیمه به ما داده اند وبس."
شایسته ميرعلاوه نمود که اگر وعده های دولت برای مخالفینى که به پروسۀ صلح پیوسته اند، چنین باشد؛ دیگر کسی ازصف مخالفین، دست از جنگ نخواهد کشید و به این پروسه نخواهد پیوست.
وى گفت: "امیدوارم که دولت بتواند درآینده پروژه هايی را که وعده نموده عملی نماید."
اما انجنیر نجیب مسوول دارالانشای شورای مشورتی صلح گفت که پروژه های زیادی درين ولايت در مناطقى که مخالفان مسلح به اين پروسه پيوسته اند، عملی شده است.
وى از اعمار چند مرکزفرهنگی، استدیوم ورزشی، مکاتب و پروژه های احداث سرک سخن گفته؛ خاطرنشان کرد که اين پروژه ها از امکانات مالی شورای مشورتی صلح و وزارت مبارزه با موادمخدر، عملی گردیده است.
از جانب ديگر، مولوی عبدالحی حیات ریيس شورای ولایتی جوزجان نيز کار بازسازی و انکشاف دراین ولایت را کمرنگ خوانده، گفت که درين راستا کار قابل ملاحظه اى صورت نگرفته است.
وى به پروژه هايی اشاره کرد که توسط ترکیه دربخش بازسازی صورت گرفته است. این پروژه ها شامل ساخت یک مکتب، احداث میدان ورزشی لیسۀ ابن یمین و چند پروژه خُرد و بزرگ دیگری است که توسط آن کشورعملی گردیده؛ اما پروژه های زیربنایی که بتواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد، عملی نشده است.
رييس شوراى ولايتى، ازعدم درنظرگیری توازن درتطبیق پروژه ها انتقاد نموده و اضافه کرد که شماری از وزارتخانه ها، دراین راستا بطورعادلانه اقدام نمیکنند.