شبرغان (پژواک ١٤ميزان ٩٢) : مسوولان امنيتى ولايت جوزجان،وضعيت امنيتى را نسبت به گذشته بهتر خوانده، ميگويند که راه هاى ولسوالى ها به روی ترافیک بازاست و چالش امنیتی وجود ندارد،اما مردم از ناحيۀ ناامنى در برخى از ساحات ابراز نگرانى ميکنند.
انجنیر عبدالرحمن معاون والى جوزجان ميگويد که مخالفان مسلح تضعيف گرديده و نيروهاى امنیتی به تدريج به طرف مسلکى شدن میروند .
به گفتۀ وى، ساختار پوليس محلى در ولسوالی های درزآب وقوش تپه در تامين امنيت تغيير بزرگ به وجود آورده، مردم احساس امنيت مى کنند و درمناطقى که امنيت آن بهبود يافته، زمينۀ کار براى مردم  فراهم گرديده است.
معاون والى مى افزايد که دور دوم برنامۀ همبستگى ملى همراه با تهيۀ پروپوزل پروژه ها از جانب شوراهای انکشافی محلی نیز در اين ولسوالى ها آغاز شده است .
انجنير عبدالرحمن ميگويد که از جملۀ ولسوالى هاى ده گانه، صرف ولسوالی هاى درزآب وقوش تپه قسماً نا آرام بوده ودر هشت ولسوالی دیگر امنیت تامین است .
اما بوری بای  یکی از ساکنان   ولسوالی درزآب ميگويد که نا امنی و جنگ باعث شده که مردم اقدام به ترک خانه های شان نمایند وبرخی از انها رهسپار کشورهای خارج گردند.
وی گفت:" بین دولت و مردم  همآهنگی وجود ندارد واین مشکل بر تمام عرصه های حیات اجتماعی تاثیرانداخته است "
بوری بای مى افزايد که برای تطبیق پروژه های انکشافی در سطح ولسوالی زمینه مساعد نیست وگاهگاهی که از طرف دولت در این راستا پول به دسترس شوراهای انکشافی قرارمیگیرد حیف ومیل میشود.
به گفته وی، در صورت مساعد شدن اوضاع امنیتی،  ازاطریق  تطبیق پروژه های عام المنفعه زمینه اشتغالزایی برای مردم فراهم میشود واین سهولت میتواند برتمام عرصه های حیات اجتماعی تاثیر بیندازد.
اما سمونوال فقیر محمد جوزجانی قوماندان امنيۀ جوزجان  نيز ميگويد که در دو سال اخير، امنيت در جوزجان بهتر شده است.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که  اکمالات ولسوالى هاىقوش تپه ودرزآب که دو سال قبل از طريق هوا تامين ميشد، اکنون از طريق زمين صورت ميگيرد.
اين درحالى است که دوسال قبل نود درصد این دو ولسوالی به دست مخالفان مسلح دولت قرار داشت .
به گفتۀ جوزجانی، پوليس محلى درين دو ولسوالى فعال گرديده و حاکميت دولت نسبت به گذشته توسعه يافته است.
به ادعاى قوماندان امنيه، مخالفين مسلح اکنون بسيار ضعيف شده، توان جنگ رويارويى را  بانيروهاى امنيتى ندارند و بیشتر به جنگ های چریکی مى پردازند.
سمونوال عبدالمالک ممنون  مدير مبارزه با جرايم جنايى قوماندانى امنيه جوزجان  نيز میگوید که سطح جرايم جنايى کاهش  يافته است.
وى گفت که  دلیل پايين آمدن جرايم جنايى، توسعۀ فعاليت هاى پوليس و همکارى مردم با  نیرو های امنیتی است.
با آنکه مسوولین امنیتی مى گويند که امنيت نسبت به سابق بهتر شده؛ اما  برخى مردم هنوزهم احساس نا امنى نموده،میگویند که این آرامش شباهت زیاد به آرامش قبل از طوفان دارد.
مولوی عبدالحی حیات، ریيس شوراى ولايتى جوزجان ميگويد که راه هاى ولسوالى ها هنوزهم ناامن است، مسوولين و مردم در رفت و آمد به ولسوالى ها مشکل دارند.
وى از دولت ميخواهد که امنيت کامل را تامين نمايد تا مردم در فضاى آرام و به دور از ترس و هراس و جنگ زندگى کنند.
فیروزه قریشی عضو شوراى ولايتى نيز وضعيت امنيتى را نگران کننده خوانده، مى افزايد که برنامه هاى انکشافى و کارهاى روزمره، بدون تحکيم امنيت به خوبى انجام شده نمى تواند.
وى تاييدميکند که  امنيت نسبت به قبل بهتر و گراف رويدادهاى امنيتى و جنايى پايين آمده و همکارى ميان مردم و دولت افزايش يافته است ،ولی ملاحظاتی در باره نیروهای امنیتی وجود دارد .
خانم قريشى مدعى است که برخی از پولیس محلی شبانگاه برای مخالفان کار میکنند واز طرف روزبه پوسته های امنيتى خود بر میگردند.
اين عضو شوراى ولايتى ميگويد: ((اين تلاش ها هنوزهم کافى نيست،بايد کارهاى بيشترى به هدف تحکيم امنيت صورت بگيرد و نياز است تا روابط ميان دولت و مردم از اينهم تقويت شود.))
باشندگان بعضى ولسوالى ها نيز از ناامنى و خطرات ناشى از آن شاکى بوده، ميگويند که در پهلوى ناامنى، نبود کار امور زندگى آنها را متاثر کرده است.
محمدگل باشندۀ ولسوالی منگجيک گفت که باشندگان منطقه هنوزهم مطمين نيستند  واکثراً به علت  ناامنى ،قبل ازرسيدن شب به منازل خود بر ميگردند.
وى بااشاره به اينکه امنيت نسبى درمناطق و قريه هاى نزديک مرکز ولسوالى موجود است؛ اما ميگويد که حاکميت دولتى تا پنج  کيلومترى بيشتر نيست و مخالفين مسلح، دراکثر مناطق آزادانه رفت و آمد مى کنند.
اين باشنده اضافه میکند که مخالفان مسلح اکثرا در مسیر شاهراه ولسوالی در برابر مامورین امنیتی ودولتی ماین ميگذارند که باعث تلفات و جراحات به آنها و مردم مُلکى ميگردد.
موصوف افزود که راه هاى برخی ازولسوالى هاى ديگر نيز مانند منگجيک ناامن است و دولت در مورد امنيت و مصوونيت آن، تاحال هيچ توجهى نکرده است.
 محمد بخشی محصل پوهنتون و باشندۀ شهرشبرغان مرکز جوزجان مى پذيرد  که امنيت نسبت به گذشته   بهتر شده؛ اما ميگويد که امنيت به حدى نيست که مردم به آن امیدواری همیشگی داشته باشند .
وى علاوه ميکند که واقعات زیاد جنایی درشهر اتفاق می افتد و گاهگاهى هم  نيروهاى پوليس در شاهراه سرپل- شبرغان وشبرغان- اندخوی  مورد حملات مخالفان مسلح قرار ميگيرند ، اين وضعيت به شهريان ترس ايجاد کرده  و مى پرسند که چرا نيروهاى امنيتى درجلوگيرى آن ناکام مانده اند؟
اين محصل مى افزايد که چندی قبل درشاهراه مزار- شبرغان دوداکتر ریاست سره میاشت توسط افراد مسلح به قتل رسید ودوتن دیگر مجروح گردید.
قوماندان امنيۀ جوزجان ميگويد کهدر گیری های کوچک در سرتاسر کشورموجود است، اما این بدان معنی نیست که امنیت در جوزجان وجود ندارد .
به قول وى، تلاش هابرای بلند بردن ظرفیت پولیس جریان دارد وپولیس محلی نیزبا گذشت هر روز تقویت میشود واین مسایل بر موضوعات امنیتی تاثیرات خود را دارد .
جوزجانی افزود: (( ما میخواهیم  که برای مردم امنیت را تامین کنیم تا  بتوانند در فضای امنیت کامل نفس راحت بکشند ومصروف پیشبُرد امور مربوط باشند.))
قوماندان امنيه تصريح کردکه نيروهاى امنيتى نیازمند همکاری مردم بوده و ميخواهند که در موقع مشاهده مسایل تخریبی از جانب مخالفان  مسلح، پولیس را در جریان قراربدهند.