Data Gathered Date: 

Monday, October 21, 2013 - 10:45

شبرغان (پژواک ٨ اسد٩٢): در کنار آنکه بيشتر مردم جوزجان  آماده شرکت در انتخابات سال 1393 اند، اما آنها مشکلات امنيتى، کمبود آب اشامیدنی وزراعتی ،بيکارى ودر نظرنگرفتن توازن را در تطبیق پروژه های انکشافی از چالش هاى عمده در برابر خود عنوان کرده و شرکت زنان در انتخابات را کمرنگ ميدانند.
جوزجان 10 ولسوالى  داشته و در555  کيلو مترى  شمال کابل  موقعيت دارد.اين ولايت 9 کرسى شوراى ولايتى دارد که در انتخابات پیشرو به زنان دو کرسی آن اختصاص داده شده است، حالانکه در انتخابات قبلی سه کرسی به زنان تخصيص يافته بود.
درزآب وقوش تپه از ولسوالی های نا امن محسوب میگردند که در انتخابات قبلی باشندگان آن نتوانستند در پروسۀ راى دهى شرکت کنند.
گزارش آتى بر اساس مصاحبه با 9 نفر از باشندگان شبرغان و چند ولسوالى تهيه شده که چهار تن آنها خانم ها مى باشند.
عضو شوراى ولايتى: برای زنان کرسی های کم در انتخابات آینده در شورای ولایتی در نظر گرفته شده
فیروزه قریشی نماينده مردم در شورای ولایتی جوزجان ميگويد که در  دو دور به صفت وکیل در شورای ولایتی ایفای وظیفه کرده ، اما در انتخابات پیشرو زمینه را برای اشتراک زنان دشوار مى بیند. وى مى آفزايد که نسبت به سابق درزندگی زنان تغییرات مثبت رونما گردیده، ولی نا امنی افزایش یافته است .این خانم که  28 سال دارد میگوید که شاید نسبت مشکلات امنیتی، تعدادی زیادی از زنان در انتخابات شرکت کرده نتوانند.اين عضو شوراى ولايتى علاوه ميکند که برمبنای قانون جدید انتخابات، یک کرسی سهمیه زنان از شورای ولایتی حذف شده، در حالیکه درانتخابات دورقبلی برای زنان سه کرسی اختصاص داده شده بود.اوگفت  که عدم امنیت در اکثر نقاط جوزجان عرصه را برای کار وکلای شورای ولایتی تنگ ساخته وآنها نمیتوانند در اجتماعات موکلین شان در محلات دور دست شرکت نمایند. خانم قریشی به این نیز اشاره میکند که زند گی زنان با تهدید روبرواست ومخالفین مسلح نیز تلاش دارند تا مانع مشارکت زنان در انتخابات گردند.وى از حکومت ابراز نارضايتى نموده،میگوید که حکومت نتوانسته است خواست های مردم را درنظر بگیرد وبه آن پاسخ مثبت گوید.
دهقان: به کسى راى ميدهم که مشکل آب زراعتى و آشاميدنى ما را حل کند
فضل الرحمن باشنده قریه اوگم ولسوالی خانقاه میگوید که ضرورت عمده مردم تامین آب زراعتی و آشامیدنی، برق معارف وخدمات صحی است و درانتخابات اینده به کسی رای خواهد داد که اين مشکلات را نه تنها در جوزجان ، بلکه درسرتاسر کشور رفع نماید .اين دهقان ٥٢ ساله علاوه ميکند  که درانتخابات قبلی ریاست جمهوری رای خود را استعمال کرده ،ولی اکنون نادم است  و درانتخابات پیشرودرقسمت استعمال رای خود دقت خواهد کرد.وى اضافه میکندکه جوزجان یک ولایت زراعتی است،بنابرين تعداد زیادى ازمردم مصروف امور زراعت اند، هرگاه دراین عرصه کارهای صورت بگیرد، میتواند حلال مشکلات فراوان باشد و مردم علاقۀ بيشتر به انتخابات بگيرند.اما فضل الرحمن گفت که حکومت درراستای زراعت , تامین انرژی برق وتطبیق پروژه های قوی اقتصادی کار قابل ملاحظه يى نکرده ، از همينرو مردم به آن باور ندارند.به گفتۀ اين دهقان، در پنج سال اخير درقریه آنها صرف چهار کیلومترسرک جغل اندازی شده ویک حلقه چاه عمیق حفر گرديده است، حالانکه مردم به بند هاى آب ، قير ريزى سرکها و ساخت مکتب و کلينيک نياز مبرم دارند.
محصل حقوق : شايد اکثريت مردم در انتخابات شرکت کرده  نتوانند
فریده امینی محصل پوهنځى حقوق موسسه تحصیلی امیر علی شیرنوایی در شبرغان ميگويد که به کسى راى خواهد داد که برای منفعت مردم کار نمايد. وى مى افزايد که مشکل اساسى در منطقه ناامنى است و شايد اکثريت مردم ،از بيم آن نتوانند در انتخابات شرکت کنند. مشکل دوم منطقه شان عدم دسترسى زارعین به آب آشامیدنی وزراعتی  است که آنها همه ساله ازين بابت متحمل خسارات مالی میشوند .اين خانم با ذکر اينکه قبلاً  نسبت نا امنی ها در ولسوالی های درزآب وقوش تپه انتخابات برگزارنشده بود،ميگويد که با توجه به ناامنى ها فکر ميکند انتخابات آينده به شکل مطمئن انجام نخواهد شد.وى از کانديداى مورد نظرش ميخواهد که امنیت را تامین کند وبا افراد واشخاصى که درقضایای بربادی کشور دخیل اند، معامله ننماید.
کوچى: به  کوچی ها  خدمت نشده است
گل محمد کوچى نماينده کوچى هاى دشت لیلی ولسوالی قوش تپه ميگويد که دولت برای آنها خدمات قابل ملاحظه يى را انجام نداده است وتغییراتی در زندگی کوچی ها در ساحات دشت لیلی رونما نگردیده است.وى علاوه ميکند که کوچى ها از عادی ترین حق , یعنی دسترسی به آب آشامیدنی, مکتب ونیروی انرژی برق محروم اند. عدم دسترسی به خدمات صحی از چالش دیگری است که خانواده های کوچی را رنج ميدهد.کوچى مى افزايد که در انتخابات آينده به کسی رای خواهد داد که درد آنها را مداوا کند وحد اقل برای پاسخگویی به خواست های شان پاسخ مثبت گوید.او گفت که هرگاه  با رئيس جمهور روبرو شود از او ميخواهد که  نخست امنیت را تامين نمايد برای بازسازی اصل توازن را در نظر گیرد.  اين نمايندۀ کوچى ها ميگويد که براى کوچى های جوزجان خدمت صورت نگرفته صرف در دوسال گذشته توسط ریاست احیا وانکشاف دهات در فصل گرما آب آشامیدنی ذریعه تانکرها انتقال داده شده که آنهم کافی نبوده است.
معلم: نا امنی رو به افزایش است
سیما استانکزی باشنده پروژه يکصد فامیلی شبرغان که از پنج سال به اينطرف در لیسه قزانچی بابا ايفاى وظيفه مى نمايد،ميگويد که درجوزجان نا امنی در حال افزایش است، طوری که قبلاً این مشکل به یکی دو ولسوالی خلاصه میشد، ولی امروز به بعضی نقاط دیگر نیز سرایت کرده است.وى اضافه میکند، اگر اوضاع واحوال چنین پیش برود به زودی سلسله نا امنی ها تا دروازه های شهر شبرغان خواهد رسید .به گفتۀ اين معلم، درصورتى که دولتمداران در این راستا اقدام نکنند، این وضعيت بر تمام عرصه های حیات اجتماعی تاثیر خواهد گذاشت. خانم استانکزی مشکل  ديگر را  بيکارى عنوان کرده،ميگويد که در انتخابات به شرطى سهم ميگيرد که زمینه برای مشارکت آنها مساعد گردد، برعلاوه اوبه کسی رای خواهد داد که واقعاً درد مردم  را دوا نمايد.
مادر: تغییرات مثبتی در زند گی ما رونما شده است.
پیکی باشنده ولسوالى آقچه ميگويد که چهارسال قبل از طریق دفتر جرمن اگرواکشن، طرز تربیه وپرورش مرغ را آموخته و فعلاً از همين طريق زندگى را پيش ميبرد.وى که اکنون یک فارم مرغداری دارد، به کمک شوهرش 70 قطعه مرغ را در این فارم نگهداری میکند واز فروش تخم آن روزگارش را به پیش میبرد. پيکى که 33 سال و سه دختروپسر دارد ميگويد که در مورد انتخابات چیزی نمیداند، با آنهم در این باره با دوستان ونزدیکانش صحبت میکند وبعداً تصمیم خواهد گرفت.
دکاندار: علاقه ندارم در انتخابات شرکت کنم .
وحید  يکى از دکانداران شهر شبرغان ؛ ميگويد که عدم امنيت فرصت زندگی آرام را از مردم گرفته و وى  نسبت به آينده در تشویش است.وى گفت: (( مه ده انتخابات شرکت نمى کنم،زیرا به حامد کرزی در انتخابات قبلی رای داده بودم مگر حالى پشیمانم.))   به گفته اين دکاندار، ریيس جمهور منتخب او نتوانست تا به مردم خدمت کند وامنیت را که از نیاز های مبرم مردم است تامین نماید.وى ميگويد که ناامنى مشکل دست اول براى همه است ووى از این بابت رنج میبرد وکارهایشرا نمیتواند با خاطر آرام انجام بدهد.موصوف اضافه میکند : (( طور مثال به خاطر خرید مال برای دکان نمیتوانم با خود به ولایات دیگر پول انتقال بدهم، هرلحظه انتظار یک دزد، رهزن ویا یک اختطافچی را میکشم وازین بابت دچار مشکلم ,خلاصه خاطرم جمع نیس.))وى مى افزايد که علاوه بر ناامنى  فقر و بيکارى مشکل ديگرى است که بايد بر آن توجه شود.
متعلم:  فزیک وکیمیا را ملا امام تدریس میکند
نوراحمد باشندۀ قریه شیربیک ولسوالى قوش تپه که 18 سال دارد و متعلم صنف يازدهم است، ميگويد که با کمبود معلمین مسلکی در مکتب قریه خود مواجه بوده ومضامین فزیک وکیمیا توسط ملا امام مسجد تدریس میشود  و آنها از تدریس او برداشت کرده نمى توانند.این جوان میگوید با وجود نا امنی در ولسوالی قوش تپه ،دروازۀ مکاتب به روی آنها باز است، ولی آنها با کمبود معلم مسلکی مواجه اند.وى مى افزايد که با گشایش مراکز ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی، کارت رای دهی اخذ میکند وبه کاندیدای مورد نظرش رای میدهد واز رئيس جمهور آينده ه ميخواهد که زمینه تامین صلح را در کشور مساعد سازد وبرای آن راه حلی را جستجو نماید.
معلول: به وضعیت معیشتی ما توجه صورت نگرفته است.
حبیب الله باشنده قریه قوربقه چکش ولسوالی خواجه دوکوه ميگويد که بعد ازمعلول شدن زندگی رابا دشواری سپری میکند .این معلول ٤٥ ساله مى افزايد که بخاطرتامین معیشت معلولین ازجانب دولت کاری صورت نگرفته ومعلولین با معاش پایینتراز يکهزار افغانی زندگی را سپری میکنند .  موصوف میگوید که معلولين در مبارزه با قواى شوروى سابق ، اعضاى بدن خود را از دست داده اند، اما حالا بيکار بوده و کسى به حالت ناگوار شان توجه نمى کند.به گفتۀ وى،  در ولسوالی خواجه دوکوه ازجانب دولت یگانه کاری که صورت گرفته ، چهار  کیلومترسرک قیرشده ویک شبکه آبرسانی به فاصله ٢٢ کیلومترازشهرشبرغان تمدید گردیده است .نامبرده از ریيس جمهورآینده ميخواهد که بخاطرتامین مساوات کارکند ودرقسمت تطبیق پروژه های اقتصادی تلاش نمايد.این معلول میگوید که  باشندگان خواجه دوکوه زراعت پیشه اند وبرای آنها تامین آب زراعتی یک امرضروری است .هرگاه آب زراعتی تامین گردد این ولایت به گدام غله تبدیل خواهد شد.حبیب الله گفت : ((با وجود اين مشکلات درانتخابات آینده اشتراک میکنم وبه کسی رای میدهم که درقسمت حل مشکلات معلولين و تامین آب زراعتی وآشامیدنی توجه نمايد.))