۳۷- اسدالله سعادتی:
نمايندۀ مردم دايکندی – ارا: ۱۲۷۴۲
اسدالله سعادتی فرزندمحمدعلی؛ متولد سال ۱۳۵۳ خورشيدی، در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی ميباشد. موصوف، تعليمات  ابتدایی و ثانوی را در قريۀ خود انجام داده و سند لیسانس را در رشتۀ زبان و ادبیات دری، در سال ۱۳۸۴ خورشيدی، از پوهنځې زبان و ادبيات پوهنتون کابل به دست آورده است. موصوف، سه سال به حیث کارشناس ارشد در وزارت دولت در امور پارلمانی، چهارسال صاحب امتیازهفته نامۀ دانشجو- درجریان تحصیل، هشت سال سردبیرهفته نامۀ مشارکت ملی، نه سال سابقۀ کارسیاسی - حزبی، عضو کمیسیون سیاسی و عضوشورای مرکزی حزب وحدت اسلامی افغانستان، ايفای وظيفه کرده است.  
شماره تماس :٠٧٧٧٢٣٢٦٢٦ و ۰۷۹۶۱۵۵۹۶۹
 ۳۸- شیرین محسنی:
نمايندۀ مردم دايکندی – ارا: ۸۵۸۱
شیرین محسنی دختر غریب حسین؛ در سال ۱۳۵۹ خورشيدی، در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی متولد گرديده است. موصوف تعليمات ابتدایی و ثانوی را در لیسه بنت هداى دايکندی در سال ۱۳۸۰ خورشيدی انجام داده و سند ليسانس را در رشته فقه و حقوق، در پوهنتون خاتم النبيين کابل به دست آورده است. محسنی به حيث وکیل درلویه جرگۀ اضطراری، وکیل منتخب مردم دایکندی در دورۀ پانزدهم ولسی جرگۀ، چهارسال تدریس قبل ازسال های ۱۳۸۱، وکیل درلویه جرگۀ قانون اساسی، وکیل مردم دایکندی در دورۀ شانزدهم در ولسی جرگه، ايفای وظيفه کرده است.
شماره تماس: ۰۷۹۹۷۲۳۷۸۲
ايميل: sh.mohsini@yahoo.com
۳۹- محمد نور اکبری:
نمايندۀ مردم دايکندی – ارا: ۱۵۷۸۰
محمد نور اکبری فرزند محمداکبر؛ درسال ۱۳۴۲ خورشيدی، در ولسوالی خدير ولایت دایکندی متولد گرديده است. موصوف تعليمات ابتدایی و ثانوی را در لیسۀ خدير در سال ۱۳۵۵ خورشيدی به اتمام رسانده و در سال ۱۳۵۸ خورشيدی، از پوليتخنيک کابل فارغ گرديده است. اکبری سند لیسانس در رشته  علوم سیاسی را در سال ۱۳۷۴ خورشيدی، از پوهنتون جامعه مليه دهلی به دست آورده و همچنان وی سند ماستری را در سال ۱۳۷۶ خورشيدی، از همين پوهنتون در رشته ادبیات به دست آورده است. اکبری به حيث مدیرمسوول جریده تفاهم از سال ١٣٧٤ الى ١٣٨١ خورشيدی، سکرتر اول سفارت افغانستان در هند، مستشار وزیر مختار سفارت افغانستان در جاپان، مستشار و شارژدافیر سفارت افغانستان در جاپان، نماینده مردم دایکندی در دوره ۱۵ و ۱۶، ايفای وظيفه کرده است.
شماره تماس: ۰۷۹۹۳۳۵۶۸۰
ايميل: noor1342@gmail.com
۴۰- نصرالله صادقی زاده نیلی:
نمايندۀ مردم دايکندی – ارا: ۱۰۵۹۲
نصرالله صادقی زاده نیلی فرزند شهید محمد حسین؛ درسال ۱۳۴۵ خورشيدی، در قريه کجران ولسوالی نيلی ولایت دایکندی متولد گرديده است. موصوف، سند لیسانس در علوم معارف اسلامی را به دست آورده است. نيلی، در دوران جهاد قومندان ولسوالی نيلی بوده، در لویه جرگۀ اضطراری و لویه جرگۀ قانون اساسی نمايندگی مردم دايکندی را کرده و به حيث معاون والی دایکندی ايفای وظيفه نموده است. موصوف، عضو دوره پانزدهم ولسی جرگه بوده و حالا هم نماينده مردم دايکندی در دوره شانزدهم در ولسی جرگه ميباشد.
  شماره تماس: ۰۷۰۰۲۷۳۵۸۵