دايکندى ٩ واحد ادارى دارد که شامل مرکز و ٨ ولسوالى ميباشد.
١-مرکز (شهر نيلى)
 شهر نيلى مرکز ولايت دايکندى است .ازينکه دايکندى تا نُه سال قبل يکى از ولسوالى هاى ولايت ارزگان بود و از آن به بعد به ولايت ارتقاء يافته،شهر نيلى نسبت به اکثر مراکز ولايات کوچک بوده و از حيث بازسازى و خدمات عام المنفعه نيز چندان پيشرفتى نداشته است.
 ٢- خدير:
اين ولسوالى 294 قريه و 1920 كيلومتر مربع  مساحت دارد. نفوس آن 83400 تن تخمين شده و داراى آب و هواى نيمه معتدل است. ٩٥ درصد اقتصاد مردم خدير متکی به زراعت ومالداری بوده و   زندگی شان از طریق همين دو پيشه تامین میگردد.
 ولسوالی خدیر با ولسوالی های اشترلی وسنگ تخت بندر همسرحد بوده ودرقسمت شمال مرکز نیلی قرار گرفته است.
 
٣-اشترلى:
اين ولسوالى داراى 343 قريه ، 1890 كيلو متر مربع مساحت و 88340 نفوس است.آب و هواى نيمه معتدل داشته و اکثر مردم  آن زراعت پیشه ومالدار هستند و محصولات عمدۀ آنرا گندم ،جواری و جو تشکيل ميدهد. اين ولسوالی از قسمت شمال با ولایت بامیان متصل است.
 
٤-سنگ تخت-بندر:
 اين ولسوالى داراى 290 قريه و 1095 كيلومتر مربع  مساحت  بوده و نفوس آن به   78900 تن ميرسد. آب و هواى سرد دارد .مردم آن در موقعیت جغرافیای صعب العبور زندگی میکنند و زندگى خود را از طريق زراعت ومالداری به پيش مى برند. این ولسوالی با ولایت غور سرحد دارد.
 
٥-شهرستان:
اين ولسوالى 290  قريه ، 4653 كيلومتر مربع مساحت و 72450  نفوس دارد. داراى آب و هواى نيمه معتدل  بوده  و حاصلات بادام آن شهرت به سزايى دارد.
 شهرستان از طرف جنوبشرق با ولایت غزنی همجوار بوده،از طرف غرب با نیلی، از طرف شرق با ولسوالی میرامور واز طرف شمال با ولسوالی اشترلی قرار دارد.
 
٦-ميرامور:
اين ولسوالى داراى 326 قريه ،1921 كيلومتر مربع مساحت و 88400   نفوس است و آب و هواى نيمه معتدل دارد. از طرف شرق با ولایت بامیان متصل است.
 
٧-كجران:
اين ولسوالى  326 قريه و 1610 كيلومتر مربع مساحت و 73800   نفوس دارد، اين ولسوالى داراى آب و هواى گرم بوده  و در سرحد  با ولایات ارزگان وهلمند  واقع است.
 
٨-گيزاب:
اين ولسوالى 126 قريه ،4240 كيلومتر مربع مساحت و 78450 نفر نفوس داشته و داراى آب و هواى گرم است. در جنوب آن ولایت ارزگان قرار دارد.
 
٩-كيتى:
اين ولسوالى داراى 196 قريه ،1610 كيلومتر مربع مساحت 64900 نفوس بوده و منطقۀ گرمسير است.
اين سه ولسوالى با هلمند و ارزگان سرحد دارند  وازهمينرو برخى اوقات از همين ولايات مورد تهديدات امنيتى مخالفان مسلح قرار ميگيرد.
هرچند ولسوالی کیتی از امنیت خوبی برخوردار است، اما از ناحیه ولسوالی گیزاب که مخالفین مسلح بصورت گسترده در آن ولسوالی فعال میباشد تاثیر گذار است.
اما ولسوالی کجران که  با ولسوالى باغران ولایت هلمند و ولسوالى چهارچینوی ولایت ارزگان متصل است ،مورد تهدیدات امنیتی از طرف مخالفین مسلح قرار دارد.
در ولسوالی کجران در سالهای اخیر علاوه بر ماین گذاری ها ،بارها بین مخالفین مسلح ونیروهای امنیتی درگيرى صورت گرفته که دهها تن کشته وزخمی برجاگذاشته است .
همچنین ولسوالی گیزاب که فعلاً از لحاظ امور امنیتی مربوط به ارزگان واز نظر تشکیلات اداری مربوط به دایکندی است، به شدت نا امن بوده ومخالفین مسلح زیادی در آن ولسوالی فعالیت دارند.