عبدالحق شفق فرزند مُحب علی، در سال ١٣٤٠ هجری شمسی در قریه چهار باغ مرکز  ولایت سرپُل، به دنيا آمده، تعليمات ابتدايی را در مکتب شاه چنار اين ولايت و تعلیمات ثانوی را در ليسۀ امام ابوحنيفۀ کابل به پایان رسانده است.
وی در بخش تعلیمات اسلامی، به درجۀ ليسانس در يکى از کشورهاى همسايه فارغ گرديده است. در زمان جهاد (دهۀ ١٣٦٠) یکی از موسسین حزب وحدت اسلامی افغانستان بوده، به عنوان سخنگو، بخش کمیته نظامی و بخشهای فرهنگی و سیاسی اين حزب وظیفه اجرا نموده است.
عبدالحق شفق در زمان طالبان، در مزار شریف مرکز ولايت بلخ، در کنار جبهۀ مقاومت قرار داشت  ودر حال رفت و آمد به پاکستان وايران بود. پس از سقوط حکومت طالبان، در اجلاس بُن اول در آلمان و لویه جرگه اضطراری در کابل شرکت نموده و در کميسیون تصویب قانون اساسی، به عنوان منشی کمیته، وظيفه داشت.
موصوف، از سال ١٣٨٣ براى سه ونیم سال به عنوان والی سمنگان، بعداً تا سال ١٣٩١ والی فاریاب واز ماه ثور سال ١٣٩٢بدينسو، به  جاى قربانعلی ارزگانی، به حيث والی دایکندی ايفاى وظيفه ميکند.
زبان مادرى شفق، دری بوده و به  لسان هاى پشتو و انگليسى آشنايی دارد و فعلاً وابسته به  کدام جریان سیاسی نيست.